ระเบียบกรมสรรพาสามิต

ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการโอนใบอนุญาตยาสูบ

พ.ศ. ๒๕๔๑

--------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ และเพื่ออนุวัตตามความในประกาศ

กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ระบุไว้ในใบ

อนุญาตและการโอนใบอนุญาต ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๐ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ

พ.ศ. ๒๕๐๙ กรมสรรพสามิต จึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการ

โอนใบอนุญาตยาสูบไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงานการโอนใบอนุญาตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๑"

 

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติงานการโอนใบอนุญาต

ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๒

 

                        ข้อ ๔ ให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยา หรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา

ยื่นคำขอตามแบบ ย.ส. ๑๑๐/๓ ต่อสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดที่ตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยา

พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้

                                 ๔.๑ ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือสำเนาหนังสือแสดงการขออนุญาต

                                 ๔.๒ หนังสือยินยอมระหว่างผู้โอน และผู้รับโอน หรือสำเนาพินัยกรรมหรือคำ

สั่งของศาล

                                 ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน

 

                        ข้อ ๕ ในการพิจารณาโอนใบอนุญาตยาสูบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาดัง

นี้

                                 ๕.๑ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอแบบ ย.ส. ๑๑๐/๓ แล้วเสนอเจ้า

พนักงานสรรพสามิตผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคำขอและหลักฐาน เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เจ้า

พนักงานสรรพสามิตทำบันทึกเสนอความเห็นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้สรรพสามิตจังหวัดลงนาม

หนังสือถึงกรมสรรพาสามิตเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ภายใน ๑ วันทำการ

                                 ๕.๒ เมื่อกรมสรรพสามิตได้รับหนังสือตาม ๕.๑ แล้ว เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุม

การผลิตและจำหน่าย สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ ลงทะเบียนรับเรื่อง แล้วเสนอเจ้าพนักงานสรรพ

สามิตผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคำขอและหลักฐานต่าง ๆ เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้บันทึกเสนอความ

เห็นพร้อมทำหนังสือถึงจังหวัดแจ้งผลการขออนุญาตให้ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการผลิตและจำหน่าย

สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ พิจารณา

                                 ๕.๓ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการผลิตและจำหน่าย สำนักบริหารการจัดเก็บ

ภาษี ๑ พิจารณาและบันทึกเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ ทันที

                                 ๕.๔ ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ พิจารณาและทำบันทึก

เสนออธิบดีกรมสรรพสามิตทันที

                                 ๕.๕ อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาลงนามหนังสือ

ถึงจังหวัดและใบอนุญาตฉบับใหม่ที่ออกให้ พร้อมทั้งให้จังหวัดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนใบ

อนุญาต

                                 การปฏิบัติงานตาม ๕.๒ ถึง ๕.๕ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำ

การ

 

                        ข้อ ๖ สำหรับการโอนใบอนุญาตกรณีอื่น เว้นแต่การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานี

บ่มใบยา หรือโรงบ่มใบยา ให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตยื่นคำขอตามแบบ ย.ส. ๑๑๐/๒ ต่อสำนักงานสรรพ

สามิตจังหวัดที่ใบอนุญาตระบุไว้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารตาม ๔.๑ ถึง ๔.๓ สำหรับขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาโอนใบอนุญาตให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๕

 

                        ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                                         เรณู  รื่นกลิ่น

                                                                                รองอธิบดี รักษาราชการแทน

                                                                                    อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

[รก.๒๕๔๒/พ๘๔ง/๑๕/๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                     ปรียนันท์/แก้ไข

                                                                                                      ๒๐   /    /  ๔๕

                                                                                                            (B+A)