ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียน

และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๒

-----------

 

                        ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและ

ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔

ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๔, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม

๒๕๓๘, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๑ ไว้แล้ว นั้น

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมการขนส่งทางบกดังกล่าวในส่วนที่

เกี่ยวกับการแจ้งใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ

สูญหายให้เหมาะสมและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถเพิ่มขึ้น อาศัย

อำนาจตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการ

เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ (๔) หมวด ๖ แห่งระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๔) ในกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือบันทึกการแจ้งย้ายรถส่วนที่สามหายให้

นายทะเบียนบันทึกถ้อยคำเจ้าของรถโดยใช้แบบบันทึกที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในข้อ ๔๕ และ

ให้ทำหนังสือสอบถามไปยังนายทะเบียนปลายทางก่อนว่าได้รับแจ้งย้ายรถคันดังกล่าวเข้าที่จังหวัด

ปลายทางแล้วหรือไม่ อย่างไร เมื่อได้รับหนังสือตอบจากจังหวัดปลายทางแล้วว่า ยังไม่ได้รับย้ายเข้า

จึงให้ดำเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ต่อไปได้"

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ หมวด ๗ แห่งระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย

การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๔๐ การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือไม่ใช้รถตลอดไป ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์

ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

                        (๑) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

                        (๒) แผ่นป้ายทะเบียนรถ ในกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายให้บันทึกถ้อยคำ

เจ้าของรถโดยใช้แบบบันทึกที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในข้อ ๔๕"

                        ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๕ หมวด ๘ แห่งระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย

การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๔๕ การออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ยื่นคำขอแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบก

กำหนด และให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคำเจ้าของรถตามแบบบันทึกถ้อยคำที่กรมการขนส่งทางบก

กำหนดแนบท้ายระเบียบนี้"

                        ข้อ ๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                            พงศกร เลาหวิเชียร

                                                                      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๒/๖๒ง/๔๖/๕ สิงหาคม ๒๕๔๒]

 

 

                                                                                                            ละออง/พิมพ์

                                                                                                            ๓๐/๐๗/๔๔