ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

พุทธศักราช ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๒

------------------

                        โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช ๒๕๔๑ จึงสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรนี้ขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

พุทธศักราช ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

                        ข้อ    ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ระเบียบนี้

ได้กำหนดไว้แล้ว หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ    ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช ๒๕๔๑ ดำเนินการประเมินผลการเรียนตามระเบียบนี้

                        ข้อ    ในระเบียบนี้

                        "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรประกาศ

นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่น้อยกว่า ๘๐ หน่วยกิต หลังจากสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือเทียบเท่าเรียกชื่อย่อว่า "ปวส."

                        "นักศึกษา" หมายความว่า ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาตามระเบียบนี้

                        "ภาคการศึกษา" หมายความว่า ภาคเรียนปกติ

                        "การศึกษาภาคฤดูร้อน" หมายความว่า ช่วงเวลาที่จัดให้เรียนตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

                        "สถานศึกษา" หมายความว่า โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นๆ

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

                        "หัวหน้าสถานศึกษา" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาต ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นหัวหน้าสถานศึกษา

                        "สถานฝึกงานอาชีพ" หมายความถึง สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระ และแหล่งวิทยาการ ซึ่งรับนักศึกษาเข้าเรียนวิชาชีพหรือเข้าฝึกงาน

                        "สถานประกอบการ" หมายความถึง สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

และแหล่งวิทยาการ ที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

                        "ผู้ควบคุมการฝึก" หมายความถึง ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบ

คุมการฝึกและประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดู

แลการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ

                        "ครูฝึก" หมายความถึง ผู้ทำหน้าที่ สอน ฝึก อบรมในสถานประกอบการ

                        "การฝึกอาชีพ" หมายความถึง การเรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ

                        "คณะกรรมการประเมินผล" หมายความถึง คณะกรรมการร่วมระหว่างสถาน

ศึกษากับสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๗ คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการสอบมาตร

ฐานฝีมือ

                        ข้อ    ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มี

อำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

                                                            หมวด ๑

                                    หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียน

                                                        -------------

                        ข้อ    ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการวัดและประเมินผลการเรียน

                        ข้อ    ให้จัดประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จำนวนหน่วย

กิตของแต่ละรายวิชาให้ถือตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

                        ข้อ    ให้มีการวัดประเมินผลการเรียนทั้งระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาค

การศึกษา การประเมินผลการเรียนให้ใช้วิธีการวัดผลหลายๆ วิธีผสมกัน

                        อัตราส่วนของการประเมินระหว่างภาคการศึกษากับปลายภาคการศึกษาให้สถาน

ศึกษาเป็นผู้กำหนด

                        ข้อ  ๑๐  ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผล เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่แท้

จริงของนักศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือกรมเจ้าสังกัดร่วมกับสถาน

ศึกษาในสังกัดดำเนินการส่งเสริมคุณภาพและสนับสนุนมาตรฐานการอาชีวศึกษา

 

                                                            หมวด ๒

                                         วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน

                                                     -----------------

                        ข้อ  ๑๑ การประเมินผลการเรียนระหว่างภาคการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

                        (๑)  ประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

                        (๒)  ให้มีการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และงานที่มอบ

หมายให้นักศึกษาทำ โดยให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาที่เรียน

                        ข้อ  ๑๒  การประเมินผลการเรียนปลายภาคการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

                        (๑)  ประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และงานที่มอบหมายให้

นักศึกษาทำ โดยครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาตลอดภาคการศึกษา

                        (๒)  การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ให้นำผลการประเมิน

ระหว่างภาคการศึกษารวมกับผลการประเมินปลายภาคการศึกษา ตามอัตราส่วนที่สถานศึกษา

กำหนด

                        ข้อ  ๑๓  ให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาซึ่ง

สามารถเทียบค่าเป็นตัวเลขได้ ให้เทียบค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต เป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับผลการเรียน (GRADE)                     ค่าระดับคะแนน             ผลการเรียน

                A                                                                                        ดีมาก (Excellent)

                B+                                                            ๓.๕                                  ดี      (Very Good)

                B                                                                                        ค่อนข้างดี (Good)

                C+                                                           ๒.๕                                  ดีพอใช้ (Fairly Good)

                C                                                                                        พอใช้ (Fair)

                D+                                                           ๑.๕                                  ค่อนข้างอ่อน (Poor)

                D                                                                                        อ่อน (Very Poor)

                F                                                                                        ตก (Failure)

                        ข้อ  ๑๔  รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียน ตามข้อ ๑๓ ไม่ได้ ให้รายงานค่า

ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร และเทียบค่าตัวอักษรเป็นระดับผลการเรียน ดังนี้

ระดับผลการเรียน (GRADE)                     ค่าระดับคะแนน                         ผลการเรียน

IA (Inadequate Attendance)                                          ขาดเรียนไม่มีสิทธิสอบ มีเวลา

                                                                                                               เรียนต่ำกว่า ๘๐%

FW (Failed - Withdrawn)                                                            ขอถอนรายวิชาเรียน ภายหลัง

                                                                                                               กำหนด

W (Withdrawn)                                                                          - ขอถอนรายวิชาในกำหนด

I (Incomplete)                                                                           - ไม่สมบูรณ์

AU (Audit)                                                                                             - ไม่นับหน่วยกิต

 

                        รายวิชาที่ไม่สามารถเทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลขได้ ให้รายงานผลการเรียนเป็น

๒ ระดับ ดังนี้

ระดับผลการเรียน                        ค่าระดับคะแนน                                     ผลการเรียน

ผ่าน                                          ผ หรือ S (Satisfactory)                                -

ไม่ผ่าน                          มผ หรือ U (Unsatisfactory)                         -

                        ในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลการเรียน ไม่ผ่าน ในวิชาบังคับให้ลงทะเบียนเรียนใหม่

                        ข้อ  ๑๕  นักศึกษาที่ทำการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ หรืองานที่มอบ

หมายให้ทำในรายวิชาใด ให้พิจารณาโทษตามสถานความผิด ดังนี้

                        (๑)  ให้ได้คะแนน ๐ (ศูนย์) เฉพาะครั้งนั้น หรือ

                        (๒)  ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานั้น หรือ

                        (๓)  ให้ได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานั้น และตัดคะแนนความประพฤติ

ตามระเบียบ ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติที่สถานศึกษากำหนด

                        ข้อ  ๑๖  การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ปฏิบัติดังนี้

                        (๑)  ให้เอาผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับค่า

ระดับคะแนนหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสองตำแหน่ง

ไม่ปัดเศษ

                        (๒)  ให้คำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย จากรายวิชาที่ได้ค่าระดับผลการเรียน

ตามข้อ ๑๓ เว้นแต่ รายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ำ เรียนแทน การนับจำนวนหน่วยกิตมาเป็นตัวหาร

ให้นับเพียงครั้งเดียว

                        (๓)  ให้คำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ๒ ประเภท ดังนี้

                               ก.  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา คำนวณจากรายวิชาที่ได้

ระดับผลการเรียนตามข้อ ๑๖ (๒) เฉพาะในภาคการศึกษาหนึ่งๆ

                               ข.  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและ

ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ ๑๖ (๒) ตั้งแต่สองภาคการศึกษาขึ้นไป

                        ข้อ  ๑๗  ผู้ที่ได้ I เนื่องจากไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคการศึกษา ต้องสอบทด

แทนภายในภาคการศึกษาถัดไปเป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดนี้ให้ถือการประเมินผลการเรียนเป็น

ตก ผู้ที่ได้ I เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของรายวิชาตามกำหนดต้องส่งงานนั้น

ให้สมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาถัดไปเป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดนี้ให้สถานศึกษาทำการตัดสิน

ผลการเรียนตามผลงานที่ปรากฏในภาคการศึกษานั้น ในกรณีนี้ ให้ผู้สอนรายงานหัวหน้าสถาน

ศึกษาทราบทุกราย

 

                                                            หมวด ๓

                                                   การตัดสินผลการเรียน

                                                        --------------

                        ข้อ  ๑๘  การตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามนัย ดังนี้

                        (๑)  ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา

                        (๒)  รายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้และให้นับ

จำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม

                        (๓)  เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว นักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับ F ถ้าเป็น

รายวิชาเลือกจะเรียนซ้ำหรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้ ในกรณีที่ให้เรียนรายวิชาอื่นแทน ให้ลง

หมายเหตุใน รบ. ๑ ปวส. ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด

                        ข้อ  ๑๙  การตัดสินผลการเรียนว่าจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช ๒๕๔๑ ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้

                        (๑)  เรียนวิชาพื้นฐาน วิชาชีพ และวิชาเลือกเสรี ครบตามที่กำหนดไว้ในโครง

สร้างแต่ละสาขาวิชา และทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน

                        (๒)  ต้องได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและ

สาขาวิชานั้นๆ

                        (๓)  ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า

๒.๐๐

                        ข้อ  ๒๐  ให้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการจบหลักสูตร

                        ข้อ  ๒๑  นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ำรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน D หรือ

เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก เพื่อสอบปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมให้สูงขึ้น ก็ให้สถานศึกษาดำเนินการให้เรียนซ้ำหรือเรียนแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา

พิจารณาเห็นสมควร

                        การเรียนซ้ำรายวิชา ให้นับจำนวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว ส่วนการเรียน

แทนให้นับเฉพาะจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจำนวนหน่วยกิตสะสม การนับ

จำนวนหน่วยกิตสะสม ในกรณีนี้ จะกระทำต่อเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ C ขึ้นไป

เท่านั้น

                        ถ้านักศึกษาเรียนซ้ำหรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรียน F (ศูนย์) ก็ให้ถือว่า

ได้ระดับผลการเรียน D ตามเดิม ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน F (ศูนย์) ตามข้อ ๑๕ (๒) และ

ข้อ ๑๕ (๓) แห่งระเบียบนี้

                        ข้อ  ๒๒  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนครบ ๒ ภาคการศึกษา หรือไม่น้อย

กว่า ๔๐ หน่วยกิต หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ ให้พ้นสภาพนักศึกษา

                        เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบ ๔ ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า ๘๐ หน่วยกิต หากได้

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๙๐ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาว่าควรให้เรียน

ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา

                        ข้อ  ๒๓  นักศึกษาที่ได้เรียนตามปกติ เรียนซ้ำหรือเรียนแทนรายวิชาที่ได้ระดับ

ผลการเรียน F (ศูนย์) และระดับผลการเรียน D หรือเทียบประสบการณ์มาเป็นเวลารวม ๔ ภาค

การศึกษาแล้ว แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การจบหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ แห่งระเบียบนี้ ให้

สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา

 

                                                            หมวด ๔

                                                   การโอนผลการเรียน

                                                      -----------------

                        ข้อ  ๒๔  การโอนผลการเรียน ระหว่างสถานศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๑ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกรมอาชีวศึกษา

หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรนี้ และกระทรวง

ศึกษาธิการรับรองและเทียบเท่า ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนเฉพาะราย

วิชาที่ได้ระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C และรายวิชาที่ระดับผลการเรียน D สถานศึกษาจะรับโอน

หรือจะทำการทดสอบใหม่จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้

                        ถ้ามีการทดสอบใหม่ ระดับผลการเรียนให้เป็นไปตามที่ได้จากการทดสอบแต่ต้อง

ไม่สูงไปกว่าเดิม นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษา ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ภาคการ

ศึกษาต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๗๕ จึงจะรับเข้าเรียน และต้องเรียนให้ได้

จำนวนหน่วยกิตจากสถานศึกษาแห่งหลังสุดไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด

ไว้สำหรับหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิชานั้นๆ

                        ข้อ  ๒๕  สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษา ไปเรียนรายวิชาเลือกตามหลักสูตรนี้

หรือรายวิชาที่สอบตกที่ไม่ได้เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น จากสถานศึกษาแห่งอื่นที่เปิดสอนตาม

หลักสูตรนี้ก็ได้ โดยให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งทำความตกลงร่วมกันในการจัดสอนและรับโอน

ผลการเรียน

                        ข้อ  ๒๖  นักศึกษาจะขอโอนผลการเรียนตามหลักสูตรอื่น ในระดับไม่ต่ำกว่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้โอน

ผลการเรียนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

                        (๑)  ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาตั้งแต่ C ขึ้นไป

                        (๒)  จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่จะรับโอนจะต้องไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของ

รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่ใช้ระเบียบนี้

                        (๓)  สถานศึกษาอาจทำการทดสอบรายวิชาที่รับโอนก่อนรับโอนก็ได้

                        การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียน ให้แสดงหมายเหตุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่รับโอน

มาจากหลักสูตรอื่น

                        ข้อ  ๒๗  นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือฝึกงานในสถานฝึกงาน

อาชีพหรือมีความรู้ในรายวิชาใดตามหลักสูตรนี้มาก่อนเข้าเรียน หรือเข้าเรียนแล้วแต่ขออนุญาตไป

เรียนจากแหล่งวิทยาการสถานประกอบการ หรือสถานประกอบอาชีพอิสระ หรือการเรียนในระบบทวิ

ภาคีหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ จะขอเทียบประสบการณ์ หรือเทียบความรู้เพื่อนับจำนวน

หน่วยกิตสะสมสำหรับรายวิชานั้นก็ได้โดยการขอยกเว้นหรือการโอน สามารถดำเนินการได้จากวิธีการ

ทดสอบหรือการเทียบจากคำอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชาที่จะขอเทียบโอน ทั้งนี้ เนื้อหารายวิชาควร

มีความสอดคล้องกันอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของเนื้อหารายวิชา ทั้งนี้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาน

ศึกษา

                        การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียน ให้แสดงหมายเหตุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่โอนเทียบ

ประสบการณ์หรือทดสอบเทียบความรู้ หรือยกเว้นรายวิชาตามเนื้อหาที่ศึกษามาแล้ว

                        ข้อ  ๒๘  นักศึกษาที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓

แห่งระเบียบนี้แล้วสอบเข้าเรียนใหม่ได้อีก ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาที่ยัง

ปรากฏอยู่ในหลักสูตรนี้และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ C ขึ้นไป

 

                                                            หมวด ๕

                                                  หน้าที่ของสถานศึกษา

                                                     ------------------

                        ข้อ  ๒๙  สถานศึกษาต้องจัดให้มีระเบียนแสดงผลการเรียนประจำตัวนักศึกษา

ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ซึ่งใช้อักษรย่อว่า "รบ. ๑ ปวส." และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

                        และให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามแบบ "รบ. ๒ ปวส." ให้กรมเจ้าสังกัดทราบ

                        สถานศึกษาต้องจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในรูปแบบอื่นใดนอก

เหนือจาก รบ. ๑ ปวส. และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

                        ข้อ  ๓๐  ให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนของนักศึกษา ให้นักศึกษาและผู้

ปกครองทราบทุกภาคการศึกษา

                        ให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดและจัดพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน

                        ข้อ ๓๑  ให้สถานศึกษาออกใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรแก่นัก

ศึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๓๙

                        ข้อ  ๓๒  ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษคำตอบไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค

การศึกษา

 

                                                            หมวด ๖

                                                   ใบรับรองผลการเรียน

                                                       ----------------

                        ข้อ  ๓๓  ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ. ๑ ปวส.) เป็นเอกสารรับ

รองผลการเรียนแทนใบสุทธิและใบรับรองตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิและใบ

รับรองของสถานศึกษา

                        ข้อ  ๓๔  การทำสำเนา รบ. ๑ ปวส. จะใช้วิธีถ่ายเอกสาร หรือเขียนขึ้นใหม่ก็ได้

และให้นายทะเบียน หรือผู้ที่ได้มอบหมายให้ทำการแทนลงลายมือชื่อรับรองสำเนาพร้อมทั้งวัน

เดือน ปี ที่ออกสำเนา รบ. ๑ ปวส. นั้น

                        ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา ไม่อาจลงลายมือชื่อในต้นฉบับและสำเนาของ รบ. ๑ ปวส.

ได้ ให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา ลงลายมือชื่อแทน

                        ข้อ  ๓๕  ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ลาออกจากสถานศึกษา ถ้าต้องการหนังสือรับ

รองพื้นความรู้จากสถานศึกษา สถานศึกษาจะออกสำเนา รบ. ๑ ปวส. หรือแบบพิมพ์ตามแนบท้าย

ระเบียบนี้ (รบ. ๓ ปวส.) นี้ ให้มีอายุเพียง ๖๐ วัน และให้สถานศึกษากำหนดวันหมดอายุไว้ด้วย

                        ถ้านักศึกษาต้องการให้รับรองพื้นความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศ

นียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาจะถ่ายสำเนา ใบสุทธิ หรือ รบ. ๑ ปวช. และรับรองสำเนาให้ไปก็ได้

 

                                                            หมวด ๗

                                                        บทเฉพาะกาล

                                                         --------------

                        ข้อ  ๓๖  ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พุทธศักราช

๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ กับนักศึกษาที่เข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๔๑

                        สถานศึกษาใดที่ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พุทธศักราช ๒๕๔๑ ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่ามีผล

สมบูรณ์ตามระเบียบนี้

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                                ปัญจะ  เกสรทอง

                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๒/๖๗ง/๘๓/๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒]

                                                                                                            สุรินทร์ / แก้ไข

                                                                                                            ๐๑/๑๐/๒๕๔๔