ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542

---------------

 

                        โดยที่เห็นเป็นการสมควรวางระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร  เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  "ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกลุ่มสถานศึกษาฝึกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542"

                        ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        ข้อ  3  บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ  4  ในระเบียบนี้

                        "สถานศึกษา"  หมายความว่า วิทยาลัย โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพ หรือ

สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่กรุงเทพมหานครจัดตั้ง  ซึ่งจัดหลักสูตรการศึกษาอาชีพต่ำกว่า

ปริญญาตรี

                        ข้อ  5  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มสถานศึกษา มีดังนี้

                        (1)  เพื่อส่งเสริมและอำนวยประโยชน์ด้านพัฒนาการเรียนการสอนภายในกลุ่ม

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                        (2)  เพื่อสนองนโยบายด้านการฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร

                        (3)  เพื่อให้มีการปรึกษา ประสานงานพิจารณาปัญหาต่างๆ และร่วมมือกันระหว่าง

สถานศึกษาในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มสถานศึกษา สำนักงานเขต สำนักพัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

                        (4)  เพื่อให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

                        (5)  เพื่อให้สถานศึกษา  ได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการบริหารทางวิชาการ การจัด

สวัสดิการและกิจกรรมอื่นๆ

                        ข้อ  6  หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มสถานศึกษา

                        (1)  การจัดสถานศึกษาเข้ากลุ่ม ให้พิจารณาสภาพที่ตั้งของสถานศึกษาตามการ

แบ่งกลุ่ม  สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

                        (2)  ที่ทำการกลุ่มสถานศึกษา  ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษาเป็น

ผู้กำหนด

                        ข้อ  7  หน้าที่ของกลุ่มสถานศึกษา

                        (1)  ปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอาชีพของสถานศึกษา

                        (2)  ร่วมมือกันจัดกิจกรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางการศึกษาอาชีพเพื่อ

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

                        (3)  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการของกลุ่ม

                        (4)  เสนอปัญหาแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

อาชีพต่อผู้บริหารตามลำดับเพื่อพิจารณา

                        (5)  ประสานงานระหว่างสถานศึกษาในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มสถานศึกษา สำนักงาน

เขต สำนักพัฒนาชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอาชีพ

                        (6)  จัดให้มีการบริการของกลุ่มสถานศึกษา และการช่วยเหลือกันระหว่าง

สถานศึกษาในกลุ่มด้านวัสดุ สื่อการเรียน และอื่นๆ

                        (7)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกลุ่มสถานศึกษา

                        (8)  ติดตามประเมินผลงานของกลุ่มสถานศึกษา

                        ข้อ  8  ให้มีคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษา  ซึ่งต่อไปในระเบียบนี้จะเรียกว่า

"คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษา" ประกอบด้วย หัวหน้าสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่

ในกลุ่มสำนักงานเขตที่กรุงเทพมหานครกำหนด

                        ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษาเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธาน

กรรมการหนึ่งคน และให้ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นเลขานุการ

และผู้ช่วยเลขานุการตำแหน่งละหนึ่งคน โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับ

การแต่งตั้งอีกได้

                        ข้อ  9  ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษา เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มสถานศึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชนแต่งตั้ง

                        ข้อ  10  ให้มีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้อำนวย

การสำนักพัฒนาชุมชน รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักพัฒนา

ชุมชน และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชนกำหนด

                        คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ให้การปรึกษาและสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มสถานศึกษา

หรือตามที่กลุ่มสถานศึกษาร้องขอ

                        ข้อ  11  คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้

                        (1)  จัดทำแผนงานปรับปรุงสถานศึกษาภายในกลุ่มประจำปีการศึกษาให้

สอดคล้องและสนองนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอสำนักพัฒนาชุมชน

ให้ความเห็นชอบ

                        (2)  ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้

                        (3)  พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการดำเนินงานปรับปรุง

สถานศึกษาภายในกลุ่ม

                        (4)  พิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีและเงินรายได้อื่นๆ

ของกลุ่มสถานศึกษา

                        (5)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในกลุ่ม

                        (6)  ให้มีอำนาจตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ของกลุ่มสถานศึกษา

                        ข้อ  12  การดำเนินการประชุม

                        (1)  การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถานศึกษา คณะอนุกรรมการหรือ

คณะทำงานจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็น

องค์ประชุม ถ้าประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานเป็นประธานที่ประชุมแทน

ถ้าประธาน รองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

                        (2)  การลงมติจะโดยวิธีลับหรือเปิดเผยก็ตาม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น

เกณฑ์  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด

                        ข้อ  13  สถานศึกษาในกลุ่มมีหน้าที่ช่วยเหลือกันดังนี้

                        (1)  ประชุมครูเกี่ยวกับการปรับปรุงส่งเสริมงานด้านวิชาการและบริหารงาน

ตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้

                        (2)  จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานและโครงการที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติแล้ว

                        (3)  ช่วยเหลือด้านวัสดุ สื่อการเรียน และบริการด้านต่างๆ ซึ่งกันและกัน

                        (4)  ร่วมมือในการวัดผลทางการศึกษา

                        (5)  ร่วมมือในการประเมินผลและประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

                        (6)  ร่วมมือและช่วยเหลือตามที่เห็นสมควร

                        ข้อ  14  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจ

ตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

                                                            ประกาศ    วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542

                                                                                   พิจิตต  รัตตกุล

                                                                   ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร