ระเบียบ

ว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2542

---------------

 

                        โดยที่ได้มีการโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอำนาจพิจารณาหรือ

อนุญาตและอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการตำรวจในตารางท้ายระเบียบว่าด้วย

การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ให้เหมาะสม

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ

ไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542"

                        ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        ข้อ  3  ให้ยกเลิกตารางหมายเลข 4 ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต และอำนาจพิจารณา

หรืออนุญาตการลาของข้าราชการตำรวจ  ท้ายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

และให้ใช้ตารางหมายเลข 4 ท้ายระเบียบนี้แทน

 

                                                            ประกาศ    วันที่  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2542

                                                                                    ชวน  หลีกภัย

                                                                                   นายกรัฐมนตรี  

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]