ระเบียบกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา

พ.ศ. ๒๕๔๑

---------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ และเพื่ออนุวัตตามความในมาตรา

๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ กรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติราชการในการออกใบอนุญาตขายสุราไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยขั้นตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๔๑"

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาต

ขายสุรา พ.ศ. ๒๕๓๒

 

                        ข้อ    ในระเบียบนี้

                        "ใบอนุญาตขายสุรา" หมายความว่า ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือใบ

อนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ หรือใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ เฉพาะแอลกอฮอล์ ตามที่

กำหนดในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓

 

                        ข้อ    ให้ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขายสุรา ยื่นคำขอตามแบบ  ส. ๒/๖๔ การ

ขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ หรือตามแบบ ส. ๒/๔ ก.

การขออนุญาตและเงื่อนไขว่าด้วยการขายสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แล้วแต่กรณี จำนวน ๒ ชุด ต่อ

เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ ส่วนใบอนุญาต สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ กรมสรรพสามิต พร้อม

ด้วยหลักฐานดังนี้

                                    ๕.๑  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขออนุญาต

                                   ๕.๒  หนังสือมอบอำนาจในการขออนุญาต และสำเนาบัตรประจำตัว

ของผู้มอบอำนาจ (ถ้ามี)

                                   ๕.๓  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) ของกรมสรรพากร

(ถ้ามี)

                                   ๕.๔  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ของกรมทะเบียน

การค้า กระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)

                                   ๕.๕  แผนที่สังเขปแสดงภายในสถานที่ที่ขอใบอนุญาต บริเวณและ

สถานที่ใกล้เคียง

                                   ๕.๖  เงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของ

ธนาคาร ตามประเภทใบอนุญาตขายสุราดังนี้

                                         (๑)  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                                         (๒)  ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๔ (แอลกอฮอล์)  จำนวน

๒,๐๐๐ บาท

                                   ในกรณีที่เคยได้รับใบอนุญาตขายสุราประจำปีที่ผ่านมาอยู่ก่อนแล้วให้

นำใบอนุญาตฉบับเดิม หรือสำเนามาแสดงเป็นหลักฐานได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานตาม ๕.๑ ถึง ๕.๕

 

                        ข้อ    ในการออกใบอนุญาตขายสุรา ให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลา

ดังนี้

                                   ๖.๑  เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับคำขอแล้วให้เสนอเจ้าพนักงาน

สรรพสามิต ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาคำขออนุญาตทันที

                                   ๖.๒  เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน

ให้ไปตรวจสอบสถานที่ที่ขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยนายตรวจสรรพสามิต สำนักตรวจสอบป้องกัน

และปราบปราบ กรมสรรพสามิตโดยเร็ว

                                   ๖.๓  เมื่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ดำเนินการตาม ๖.๒ แล้ว ให้จัดทำ

เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการส่วนใบอนุญาต สำนักบริหารจัดเก็บภาษี ๑ โดยเร็ว โดยแนบบันทึก

การตรวจสอบและแบบคำขออนุญาตด้วย

                                   ในกรณีที่เป็นการขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ หรือประเภทที่ ๔

(แอลกอฮอล์) ก่อนออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ขายสุราตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย แล้วจัดทำใบอนุญาตขายสุราเสนอผู้อำนวยการส่วนใบ

อนุญาต สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ เพื่อพิจารณาลงนามพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

                                   ๖.๔  เมื่อได้ลงนามในใบอนุญาตขายสุราแล้ว ให้มอบใบอนุญาตขาย

สุราพร้อมแบบคำขอ ส. ๒/๖๔ หรือ ส. ๒/๔ ก แล้วแต่กรณี ให้ผู้ขออนุญาตจำนวนหนึ่งฉบับ

                                   การปฏิบัติงานตาม ๖.๑ ถึง ๖.๔ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน

ทำการ

                                   ๖.๕  ในกรณีที่เป็นการขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่    เมื่อ

เจ้าพนักงานสรรพสามิต ดำเนินการตาม ๖.๑ ถึง ๖.๓ แล้ว ให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

                                         (๑)  ให้ผู้อำนวยการส่วนใบอนุญาต พิจารณาเสนอความเห็นต่อ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ ทันที

                                         (๒)  ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ พิจารณา

เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตทันที

                                         (๓)  อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม

อนุญาตใบแบบ ส. ๒/๖๔

                                         (๔)  ก่อนออกใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ดำเนินการ

เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ ตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย (จำนวน

๘,๒๕๐ บาท) จากผู้ขออนุญาต แล้วจัดทำใบอนุญาตขายสุราเสนอผู้อำนวยการส่วนใบอนุญาต

สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ เพื่อพิจารณาลงนามพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

                                         (๕)  เมื่อได้ลงนามในใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ แล้วให้มอบ

ใบอนุญาตขายสุราพร้อมแบบ ส. ๒/๖๔ ให้ผู้ขออนุญาตจำนวนหนึ่งฉบับ

                        การปฏิบัติงานตาม (๑) ถึง (๕) ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ

 

                        ข้อ    ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                               เรณู  รื่นกลิ่น

                                                                 รองอธิบดี  รักษาราชการแทน

                                                                      อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

[รก.๒๕๔๒/พ๘๔ง/๓๘/๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๒]

 

 

                                                                                                ภคินี/แก้ไข

                                                                                                ๓๐/๕/๒๕๔๕

                                                                                                 (B+A)C