ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๔๓

-----------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ในระเบียบนี้

                        "เลือกตั้ง" หมายความว่า เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "วันเลือกตั้ง" หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งตามพระราช

กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

                        "วันลงคะแนน" หมายความว่า วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

เอกอัครราชทูตกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

                        "ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้แจ้งความประสงค์

ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                        "ผู้สมัคร" หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "เขตเลือกตั้ง" หมายความว่า ท้องที่ที่กำหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร

                        "ที่เลือกตั้งกลาง" หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเลือกตั้ง

ซึ่งกระทำนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งกลาง

ด้วย

                        "บัตรเลือกตั้ง" หมายความว่า บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        "หีบบัตรเลือกตั้ง" หมายความรวมถึง สิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้ง

                        "เอกอัครราชทูต" หมายความว่า เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ และ

หมายความรวมถึงกงสุลใหญ่ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

                        "สถานเอกอัครราชทูต" หมายความรวมถึง สถานกงสุล หรือที่ทำการที่เรียกชื่อ

เป็นอย่างอื่น

 

                                                                 หมวด ๑

                                                                 บททั่วไป

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๔  การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามระเบียบนี้ ขึ้นอยู่กับ

ความยินยอมของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาล

ต่างประเทศอาจกำหนดตามหลักอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐนั้น

                        ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                        (๑) ควบคุมและดำเนินการให้การเลือกตั้งตามระเบียบนี้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม

                        (๒) กำหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตามระเบียบนี้

                        (๓) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นตามระเบียบนี้

                        (๔) ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ หรือให้หน่วยงานดังกล่าวมีคำสั่งให้ข้าราชการ

พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐปฏิบัติการอันจำเป็น

เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระเบียบนี้

                        (๕) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือตามที่

ระเบียบนี้กำหนด

                        ข้อ ๖  นอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เอกอัครราชทูตมีอำนาจหน้าที่

เช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต

เลือกตั้งโดยอนุโลม

                        ข้อ ๗  ในกรณีที่ประเทศใดไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่จัดให้มี

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศนั้นก็ได้

                        ข้อ ๘  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูต

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้กระทำผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

 

                                                                 หมวด ๒

                                                ที่เลือกตั้งกลางนอกราชอาณาจักร

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๙  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นการทั่วไปประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เกินห้าร้อยคน และอยู่ในพื้นที่ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ให้เอกอัครราชทูตประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางที่จะพึงมีก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

โดยใช้แบบ ส.ส. ๒/๑ จำนวน ๕ ชุด

                        การกำหนดที่เลือกตั้งกลางตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของเอกอัครราชทูต

ในการดำเนินการ ดังนี้

                        (๑) จัดให้มีที่เลือกตั้งกลาง ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตละ

ไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่ง

                        (๒) จัดให้มีที่เลือกตั้งกลางนอกสถานเอกอัครราชทูต

                        การปิดประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการดังนี้

                        ชุดที่ ๑  ปิดประกาศ ณ สถานเอกอัครราชทูต

                        ชุดที่ ๒  ปิดประกาศบริเวณที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียง

                        สำหรับชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔ และชุดที่ ๕ ให้ดำเนินการ ดังนี้

                        ชุดที่ ๓  สำรองไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูต

                        ชุดที่ ๔  ส่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                        ชุดที่ ๕  เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูต

                        ข้อ ๑๐  ในการกำหนดที่เลือกตั้งกลาง ตามข้อ ๙ วรรคสอง (๒) ให้คำนึงถึง

ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

                        หากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดที่เลือกตั้งกลางนอก

สถานเอกอัครราชทูตก็ให้กระทำได้โดยประกาศตามแบบ ส.ส. ๓/๑ ก่อนวันลงคะแนน

ไม่น้อยกว่าสิบวันพร้อมทั้งจัดทำแผนที่สังเขปแสดงเขตของที่เลือกตั้งกลางด้วย เว้นแต่ในกรณี

ฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกลางก่อนวันลงคะแนนน้อยกว่าสิบวันก็ได้ เมื่อประกาศ

เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่เดียวกับประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางตาม ข้อ ๙

วรรคสาม แล้วส่งประกาศดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน

                        ข้อ ๑๑  ที่เลือกตั้งกลางนอกสถานเอกอัครราชทูตต้องเป็นสถานที่ซึ่งประชาชน

เข้าออกได้ง่ายมีความเหมาะสม และมีขนาดพอสมควรที่จะทำการเลือกตั้งได้สะดวกและควรตั้ง

อยู่ในย่านกลางของชุมชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลาง เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้

สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งและตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ง่าย

                        ข้อ ๑๒  การกำหนดหมายเลขที่เลือกตั้งกลาง ให้เอกอัครราชทูตใช้หมายเลข

เรียงตั้งแต่หมายเลข ๑ ตามลำดับจนครบทุกที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ ๑๓  ให้เอกอัครราชทูตมีดุลพินิจในการกำหนดเกี่ยวกับคูหาลงคะแนน และ

การจัดแผนผังที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ ๑๔  ในวันลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางจัดให้มีป้าย

หรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางจัดให้มีป้ายบอกสถานที่

เลือกตั้งกลางให้ชัดเจน

                        ข้อ ๑๖  คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางอาจจัดทำป้ายบอกทางไปยัง

ที่เลือกตั้งกลางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ได้

 

                                                                 หมวด ๓

                                                ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย การใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

                        ข้อ ๑๘  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ภายในวันถัดจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกา

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งวันเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ และให้ถือว่า

เป็นการแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิลงคะแนนตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑

 

                                                                 หมวด ๔

                                    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                                 ส่วนที่ ๑

               การจัดทำและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๑๙  ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีหน้าที่

จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน ๔ ชุด ตามแบบ ส.ส. ๑๑/๑ ส่งให้

เอกอัครราชทูตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

                        ข้อ ๒๐  ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้เอกอัครราชทูตประกาศบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ได้รับมาจากผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ตามข้อ ๑๙

และดำเนินการ ดังนี้

                        ชุดที่ ๑  ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียง

                        ชุดที่ ๒  สำหรับกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางใช้ตรวจสอบการลงคะแนน

                        ชุดที่ ๓  ปิดไว้หน้าที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนน

                        ชุดที่ ๔  เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน

 

                                                                 ส่วนที่ ๒

              การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                                  ----------

 

                        ข้อ ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนเองไม่มีชื่ออยู่ใน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑๑/๑) มีสิทธิยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อต่อ

เอกอัครราชทูตก่อนวันแรกของวันลงคะแนนเลือกตั้งตามข้อ ๓๙ ไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามแบบ

ส.ส. ๑๓/๑

                        เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เอกอัครราชทูตตรวจสอบหลักฐาน

และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็ให้สั่งเติมชื่อตามที่ยื่นคำร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรโดยเร็ว ถ้าเอกอัครราชทูตตรวจสอบแล้วไม่พบชื่อผู้ยื่นคำร้องในทะเบียน

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้สั่งยกคำร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายใน

สามวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง โดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย

                        คำสั่งของเอกอัครราชทูตให้เป็นที่สุด

 

                                                                 ส่วนที่ ๓

                การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๒๒  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อเอกอัครราชทูตที่มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งนั้น

ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนตามข้อ ๓๙ ไม่น้อยกว่าสิบวัน ตามแบบ ส.ส. ๑๓/๑

                        เมื่อเอกอัครราชทูตพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานพอเชื่อได้ว่าบุคคลที่ถูกขอให้

ถอนชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร โดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑๑/๑) และลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับไว้แล้ว แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้อง

ทราบ

                        ในกรณีเอกอัครราชทูตพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งยกคำร้องแล้วแจ้งให้ผู้ยื่น

คำร้องทราบ

                        คำสั่งของเอกอัครราชทูตให้เป็นที่สุด

 

                                                                 ส่วนที่ ๔

                                                     การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๒๓  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูต

ทราบทันที

                        ข้อ ๒๔  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับแจ้งตามข้อ ๒๓ ให้จัดทำประกาศการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑๕/๑ แล้วปิดประกาศไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูตโดยเร็ว

                        ข้อ ๒๕  กรณีที่เอกอัครราชทูตได้ตรวจพบว่ามีชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ให้เอกอัครราชทูตใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(ส.ส. ๑๑/๑) โดยให้บันทึกสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมื่อชื่อวันเดือนปีกำกับไว้

 

                                                                 หมวด ๕

                                    เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๒๖  ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่ายี่สิบวันให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้ง

เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้

                        (๑) แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไม่น้อยกว่า

สามคนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางหนึ่งคน และกรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางไม่น้อยกว่าสองคน

                        (๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

                        ในกรณีจำเป็นเอกอัครราชทูตอาจแต่งตั้งผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลาง

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางก็ได้

                        คำสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แบบ ส.ส. ๗/๑ แล้วปิดประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตและแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ ตามแบบ

ส.ส. ๙/๑ โดยเร็ว

                        เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา

                        ข้อ ๒๗  ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางแบ่งหน้าที่ดังนี้

                        (๑) ฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้งกลาง มีหน้าที่คอยจัดระเบียบและ

ควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่มาแสดงตนใช้สิทธิ

ลงคะแนนเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

                        (๒) ฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร มีหน้าที่ตรวจสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร อ่านชื่อและที่อยู่ พร้อมหมายเหตุการลงคะแนน

ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        (๓) ฝ่ายส่งบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่ส่งบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา

แสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว

                        (๔) ฝ่ายควบคุมคูหาลงคะแนน มีหน้าที่จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนน

ในคูหาลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม

                        (๕) ฝ่ายควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง มีหน้าที่ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและ

อำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง

                        กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางคนหนึ่งอาจทำหลายหน้าที่ กรณีมีกรรมการ

ประจำที่เลือกตั้งกลางเหลือให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางที่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่

                        ข้อ ๒๘  ในกรณีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลางใด

ให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนั้น แจ้งต่อเอกอัครราชทูตเพื่อแจ้งคณะกรรมการ

การเลือกตั้งดำเนินการตามกฎหมาย

                        ข้อ ๒๙  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ

ที่เลือกตั้งกลาง

                        ข้อ ๓๐  ผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลาง มีหน้าที่ ดังนี้

                        (๑) สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

เพื่อดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                        (๒) ปฏิบัติตามที่เอกอัครราชทูตมีคำสั่งหรือมอบหมาย

                        (๓) แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเองได้

                        ข้อ ๓๑  ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตจัดการอบรมคณะกรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลาง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางให้เข้าใจถึง

หน้าที่ของตนตามกฎหมายและระเบียบอันพึงจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                        ข้อ ๓๒  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้ใด

ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่จะเสียหายหรือเสียหาย ให้เอกอัครราชทูตสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและ

แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งแทนทันที

                        ข้อ ๓๓  กรณีกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือด้วยเหตุอื่นใด ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางแทน

                        ข้อ ๓๔  ในวันลงคะแนน ถ้าถึงเวลาลงคะแนนเลือกตั้งหรือระหว่างการลง

คะแนนเลือกตั้ง ถ้ามีกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางมาปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่าสามคน ให้กรรมการ

ประจำที่เลือกตั้งกลางที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง

                        ข้อ ๓๕  การประชุมของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางต้องมีกรรมการ

ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจึงจะเป็นองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางเป็น

ประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าได้ ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางที่เหลืออยู่เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธาน

ในที่ประชุม

                        การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางให้ใช้คะแนน

เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันประธานในที่

ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 

                                                                 หมวด ๖

                                                      การดำเนินการเลือกตั้ง

                                                                 ส่วนที่ ๑

                                                              บัตรเลือกตั้ง

                                                               -----------

 

                        ข้อ ๓๖  บัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามหมวด ๒ บัตรเลือกตั้ง ของประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

                                                                 ส่วนที่ ๒

                                                            หีบบัตรเลือกตั้ง

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๓๗  หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามหมวด ๑ หีบบัตรเลือกตั้ง ของ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร

                        ในกรณีจำเป็นและเพื่อความเหมาะสม เอกอัครราชทูตอาจกำหนดให้ใช้สิ่งอื่น

แทนหีบบัตรเลือกตั้งได้

 

                                                                 ส่วนที่ ๓

                                                การลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๓๘  ให้นำความในส่วนที่ ๒ การลงคะแนนเลือกตั้ง ของข้อกำหนด

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งและวิธีปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับกับการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยอนุโลม

                        ข้อ ๓๙  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปให้เอกอัครราชทูตกำหนดวัน เวลา สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ ที่เลือกตั้งกลางตามข้อ ๙ วรรคสอง (๑) ให้เอกอัครราชทูต

กำหนดให้มีการลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งวัน โดยวันสุดท้ายของการลงคะแนนต้องก่อนวันเลือกตั้ง

ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกวันตามแบบ ส.ส. ๑๐/๑

                        ในการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกสถานเอกอัครราชทูต ตามข้อ ๙

วรรคสอง (๒) ให้ลงคะแนนหนึ่งวัน ซึ่งต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกวัน

ตามแบบ ส.ส. ๑๐/๑

                        ในการจัดให้มีการลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เอกอัครราชทูต

กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

                        ข้อ ๔๐  ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มี

การประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทราบโดยทั่วกันถึงวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง และ

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของประเทศนั้น

                        การประชาสัมพันธ์อาจจัดทำเป็น โปสเตอร์ แผ่นปลิว แผ่นพับ นำไปปิดหรือ

แจกจ่าย ณ สถานเอกอัครราชทูตและชุมชนคนไทย หรือวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง

อาจทำเป็นหนังสือถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑๒/๑ ด้วย

                        ข้อ ๔๑  ให้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ประกาศกำหนด

ที่เลือกตั้งกลางสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๒/๑) ประกาศวันและเวลาสำหรับ

การลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๑๐/๑) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(ส.ส. ๑๑/๑) และบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง ปิดไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูต และอาจปิดไว้ ณ

ที่เลือกตั้งกลางหรือบริเวณใกล้เคียงก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

                        ข้อ ๔๒  ให้เอกอัครราชทูตจัดเตรียมที่เลือกตั้งกลางสำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง

หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑๑/๑)

รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อ (ส.ส. ๒๔/ก ๑) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

(ส.ส. ๒๔/ก ๒) และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือก

ตั้ง (ส.ส. ๒๔/๑) และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันลงคะแนน เพื่อมอบให้แก่

คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งบัตรเลือกตั้ง บัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑๑/๑) บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองและผู้สมัคร

รับเลือกตั้งดังกล่าว (ส.ส. ๒๔/ก ๑ ส.ส. ๒๔/ก ๒ และ ส.ส. ๒๔/๑) ไปให้เอกอัครราชทูต

                        ข้อ ๔๓  ในวันลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไปถึงที่เลือกตั้ง

กลางก่อนเวลาลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยตลอดจนประกาศ

ต่าง ๆ ซึ่งปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้งกลางว่ามีครบถ้วนหรือไม่ หากชำรุดหรือสูญหายให้ดำเนินการ

จัดให้มีให้ครบถ้วนและให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางประชุมและจัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ

ตามข้อ ๒๗

                        ข้อ ๔๔  ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนับจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด

ที่ได้รับมาแล้วปิดประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๒๖/๑ และอาจชี้แจงวิธีการ

ลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมาใช้สิทธิลงคะแนนทราบ แต่ห้ามชี้แจงเป็นเชิงแนะนำ สนับสนุน

ไม่ว่าในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด

                        ข้อ ๔๕  เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่าแล้ว

ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ พร้อมทั้งเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง และ

บันทึกการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๒๗/๑ โดยให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งกลางนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่

ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น

                        เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

กล่าวเปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า "บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน"

แล้วจึงเริ่มดำเนินการลงคะแนน ในกรณีที่ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไม่มาปฏิบัติ

หน้าที่ หรือมาแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางคนใดคนหนึ่ง

ประกาศเปิดการลงคะแนนแทน

                        ข้อ ๔๖  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน

ของรัฐ เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้อ่านชื่อและที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ

ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือผู้ใดทักท้วง ให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางดำเนินการ

ดังนี้

                        (๑) จดหมายเลขบัตรประจำตัวหรือหลักฐานของทางราชการที่มีรูปถ่ายและ

สถานที่ออกบัตรหรือหลักฐานลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้เป็นหลักฐาน

                        (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ไว้เป็นหลักฐานด้วย

                        (๓) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในช่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อพร้อมทั้งกรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางผู้จ่ายบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อ และบันทึกชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้ว

บัตรเลือกตั้งด้วย

                        เมื่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางได้ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้มอบ

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหนึ่งฉบับ และบัตรเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งฉบับ พร้อมทั้งซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) โดยให้

กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางลงรายการเขตเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นและจังหวัด

พร้อมทั้งรหัสเขตเลือกตั้งที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(ส.ส. ๑๑/๑) ลงบนด้านหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘)

                        ข้อ ๔๗  ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสงสัยว่า

ผู้มาแสดงตนไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการ

ประจำที่เลือกตั้งกลางสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยมีสิทธิลงคะแนน

หรือไม่ และในกรณีที่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย

เป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้คณะกรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางทำบันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗/๑)

                        ถ้าคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วง

หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ดำเนินการตาม

ข้อ ๔๖ และให้บันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗/๑)

                        ข้อ ๔๘  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้ง และซองใส่บัตรเลือกตั้ง

(ส.ส. ๔๘) ตามข้อ ๔๖ แล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อลงคะแนน และเมื่อลงคะแนนแล้วให้นำ

บัตรเลือกตั้งดังกล่าวบรรจุลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) แสดงให้กรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางตรวจว่ามีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) แล้ว

จึงปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) และให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางลงลายมือชื่อกำกับ

ตรงรอยต่อผนึก และอาจใช้เทปกาวใสปิดทับรอยต่อผนึกด้วยก็ได้ เสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นำซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) ดังกล่าวใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางทันที

                        ข้อ ๔๙  กรรมการการเลือกตั้ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต

และผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งกลาง

เพื่อทำการสอดส่องดูแลหรือแนะนำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งกลางนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ

ข้อกำหนด หรือคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริตและ

เที่ยงธรรม

                        ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางบันทึกการเข้าไปในที่เลือกตั้งกลางของ

บุคคลตามวรรคหนึ่งไว้ในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗/๑)

                        ข้อ ๕๐  เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนให้ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

ประกาศปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า "บัดนี้ถึงเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว" ให้งดจ่ายบัตร

เลือกตั้ง และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาการลงคะแนน

เลือกตั้งที่เหลืออยู่ในที่เลือกตั้งกลางได้ทำการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น ในกรณีที่ ประธาน

กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการประจำ

ที่เลือกตั้งกลางคนใดคนหนึ่ง ประกาศปิดการลงคะแนนแทนได้

                        ข้อ ๕๑  เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

ดำเนินการ ดังนี้

                        (๑) ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้ง

                        (๒) นับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ

                        (๓) ตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ชำรุดหรือที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้แล้ว

ให้มัดแยกหรือบรรจุซองไว้ต่างหาก

                        (๔) ตรวจนับจำนวนผู้มาแสดงตนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

                        (๕) จัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น

การลงคะแนนตามแบบ ส.ส. ๒๘/๑ จำนวนสามชุด

                        (๖) ปิดประกาศ ส.ส. ๒๘/๑ ไว้ ณ ที่เลือกตั้งกลางหนึ่งชุด และส่งให้

เอกอัครราชทูตสองชุด

                        ข้อ ๕๒  เมื่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางได้ดำเนินการตามข้อ ๕๑

เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการนำส่งสิ่งของต่อไปนี้ให้แก่เอกอัครราชทูตทันที คือ

                        (๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑๑/๑) ชุดที่ใช้

ตรวจสอบการใช้สิทธิลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        (๒) รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๗/๑) จำนวนหนึ่งชุด

                        (๓) ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

(ส.ส. ๒๘/๑) จำนวนสองชุด

                        (๔) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด

                        (๕) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมด้วยลูกกุญแจหรืออุปกรณ์ที่ใช้แทนกุญแจ

                        (๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของอื่น ๆ เช่น ธงชาติ ป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

การเลือกตั้งต่าง ๆ เป็นต้น

                        (๗) รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๒๔/ก ๑) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๒๔/ก ๒) และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔/๑)

                        เมื่อเอกอัครราชทูตได้ทำการตรวจเอกสารที่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

นำส่ง หากถูกต้องครบถ้วนให้จัดส่งประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น

การลงคะแนนแล้ว (ส.ส. ๒๘/๑) ไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว

                        ข้อ ๕๓  ในการส่งสิ่งของตามข้อ ๕๒ ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง

จัดทำรายงานการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวนสองชุด

เพื่อให้ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด และให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ

ที่เลือกตั้งกลางนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมเดินทางไปด้วย

                        ข้อ ๕๔  ในกรณีที่กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางผู้ใด ไม่อาจร่วมเดินทางไปส่ง

หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ ให้จดแจ้งเหตุผลไว้ในรายงาน

การนำส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                        ข้อ ๕๕  เอกอัครราชทูตอาจแต่งตั้งบุคคลหรือผู้แทนองค์การเอกชนให้ทำหน้าที่

สังเกตการณ์การเลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลางก็ได้

                        ให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับการ

แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ตามที่เห็นสมควร

 

                                                                 ส่วนที่ ๔

                                      การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๕๖  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ดำเนินการ ดังนี้

                        (๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแจ้งเหตุด้วยตนเอง หรือส่งหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้

ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ไปยังเอกอัครราชทูตภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑

                        (๒) ให้เอกอัครราชทูตรวบรวมคำร้องหรือหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไม่อาจไป

เลือกตั้งได้ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

                                                                 ส่วนที่ ๕

                                         การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๕๗  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นการทั่วไป ประเทศใดมิได้เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ให้เอกอัครราชทูตประจำประเทศ

นั้นมีดุลพินิจจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นที่มิใช่เป็นการจัดตั้ง

ที่เลือกตั้งกลางตามข้อ ๙ วรรคสอง โดยให้ประกาศการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

หรือโดยวิธีการอื่นพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาสำหรับการรับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๖๑ (๔)

ซึ่งวันสุดท้ายต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกวันตามแบบ ส.ส. ๔๗/๑

                        ข้อ ๕๘  ในกรณีที่เอกอัครราชทูตกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง

ทางไปรษณีย์ให้เอกอัครราชทูตดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักรพร้อมทั้งระบุวันสุดท้ายสำหรับการรับบัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้

                        (๑) หนังสือแนะนำการตรวจสอบรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อ เช่น ตรวจสอบได้ที่สถานเอกอัครราชทูต

                        (๒) แบบการแจ้งความประสงค์ขอลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

(ส.ส. ๕๐/๑)

                        (๓) ซองใส่เอกสารที่ระบุที่อยู่สถานเอกอัครราชทูต

                        ข้อ ๕๙  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารตามข้อ ๕๘ แล้ว หากประสงค์จะใช้

สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งให้ดำเนินการดังนี้

                        (๑) กรอกรายละเอียดในแบบการแจ้งความประสงค์ขอลงคะแนนเลือกตั้ง

ทางไปรษณีย์ (ส.ส. ๕๐/๑) พร้อมแนบสำเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลง

ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

                        (๒) ซองใส่เอกสารที่จ่าหน้าถึงตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองพร้อมติดแสตมป์

ให้เพียงพอต่อการส่งทางไปรษณีย์

                        ให้นำเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ใส่ซองใส่เอกสารตามข้อ ๕๘ (๓)

แล้วส่งให้เอกอัครราชทูต

                        ข้อ ๖๐  เมื่อเอกอัครราชทูตได้รับเอกสารตามข้อ ๕๙ แล้ว ให้เอกอัครราชทูต

ดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่แจ้ง

ความประสงค์ขอลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งระบุวันสุดท้ายสำหรับการรับบัตร

เลือกตั้งดังต่อไปนี้

                        (๑) เอกสารแนะนำการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

                        (๒) บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่ออย่างละหนึ่งบัตร

พร้อมต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

                        (๓) ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) ซึ่งต้องระบุเขตเลือกตั้งและจังหวัดของ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย

                        (๔) รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๒๔/ก ๑) และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๔/๑)

                        (๕) ซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑)

                        ข้อ ๖๑  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารตามข้อ ๖๐ แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

                        (๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงรายการทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซองใส่เอกสาร

(ส.ส. ๕๑/๑) ให้ครบถ้วน

                        (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย

หรือหากไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมาย

กากบาท (X) ในช่องไม่ลงคะแนนของบัตรเลือกตั้งนั้น

                        (๓) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในช่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ได้รับและเขียนชื่อตัวบรรจงใต้ช่องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย

                        (๔) นำบัตรเลือกตั้งใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) และปิดผนึก เสร็จแล้ว

นำซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๔๘) และต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พิมพ์ลายนิ้วมือ

ไว้แล้วบรรจุในซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑) พร้อมกับปิดผนึกลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อ

ผนึก และใช้เทปกาวใสปิดทับตลอดรอยต่อผนึก แล้วส่งคืนแก่เอกอัครราชทูตภายในเวลา

ที่กำหนด

                        ข้อ ๖๒  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

มีสิทธิขอให้เอกอัครราชทูตส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ตนได้ แต่ต้องเป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารดังกล่าวตามที่เอกอัครราชทูตกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้นั้นมารับ

เอกสารด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานที่อื่นใดที่เอกอัครราชทูตกำหนด ผู้นั้น

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเอกสาร

 

                                                                 ส่วนที่ ๖

                                การดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง

                                                                -----------

 

                        ข้อ ๖๓  เมื่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับซอง

ใส่เอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑) ตามข้อ ๖๑ (๔) แล้ว ก่อนเปิดซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑)

ให้ตรวจสอบการลงรายการว่าครบถ้วนหรือไม่ ลายมือชื่อกำกับรอยต่อผนึกมีความเป็นปกติ

หรือไม่ ถ้าครบถ้วนและเป็นปกติให้เปิดซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑) แล้วตรวจดูว่ามีการพิมพ์

ลายนิ้วหัวแม่มือขวาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและนำซองใส่บัตรเลือกตั้ง

(ส.ส. ๔๘) ออกแล้วลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกและใช้เทปกาวใสปิดทับตลอดรอยต่อ

ผนึกแล้วใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางที่จัดไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูตและให้เก็บซอง

ใส่เอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑) ที่บรรจุต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐาน ถ้าการลงรายการไม่ครบถ้วน

หรือมีความไม่ปกติห้ามมิให้เปิดซองเอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑) และให้เก็บซองใส่เอกสาร

(ส.ส. ๕๑/๑) ไว้เป็นหลักฐาน

                        ข้อ ๖๔  เมื่อเอกอัคราชทูตได้รับรายงานตามประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวน

บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๒๘/๑) แล้ว ให้จัดทำประกาศผล

การลงคะแนน (ส.ส. ๓๗/๑) โดยมีรายการต่าง ๆ เช่น จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับทั้งหมด

จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งในส่วนที่ ๓ การลงคะแนน

นอกราชอาณาจักร และส่วนที่ ๕ การจัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของหมวด ๖

การดำเนินการเลือกตั้งโดยจำแนกรายเขตเลือกตั้งและจังหวัด จำนวนซองเอกสาร (ส.ส. ๕๑/๑)

ที่ลงรายการไม่ครบถ้วนหรือมีความไม่ปกติ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ เป็นต้น จำนวนสามชุด

และดำเนินการดังนี้

                        (๑) ปิดประกาศไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูต

                        (๒) ใส่ในถุงเมล์การทูต

                        (๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน

                        ข้อ ๖๕  ให้เอกอัครราชทูตนำถุงพลาสติกใสที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งและบัญชี

จำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๔๙/๑) แยกเป็นรายเขต

เลือกตั้งใส่ในถุงเมล์การทูต โดยปิดผนึกถุงพลาสติกใสเพื่อป้องกันผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่มิให้เปิด

ถุงพลาสติกใสได้แล้วนำส่งไปนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้งใน

ราชอาณาจักร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง

 

                                                                 ส่วนที่ ๗

                                                       ตัวอย่างและแบบพิมพ์

                                                                 -----------

 

                        ข้อ ๖๖  ตัวอย่างและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักร มีดังนี้

                        (๑) ตัวอย่าง

                        (ก) บัตรเลือกตั้ง

                        (ข) หีบบัตรเลือกตั้ง

                        (ค) การจัดบริเวณที่เลือกตั้งกลาง

                        (๒) แบบพิมพ์

                        ส.ส. ๒/๑ ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ส. ๓/๑ ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ส. ๗/๑ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ส. ๙/๑ หนังสือแจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำ

ที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ส. ๑๐/๑ ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

                        ส.ส. ๑๑/๑ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักร

                        ส.ส. ๑๒/๑ หนังสือแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๑๓/๑ แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร

                        ส.ส. ๑๔/๑ ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๑๕/๑ ประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๒๔/๑ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๒๕/๑ ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักร

                        ส.ส. ๒๖/๑ ประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน

                        ส.ส. ๒๗/๑ รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักร

                        ส.ส. ๒๘/๑ ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น

การลงคะแนนเลือกตั้ง

                        ส.ส. ๓๗/๑ ประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                        ส.ส. ๔๗/๑ ประกาศกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ทางไปรษณีย์

                        ส.ส. ๔๙/๑ บัญชีจำนวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักร

                        ส.ส. ๕๐/๑ แบบแจ้งความประสงค์ขอลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

                        ส.ส. ๕๑/๑ ซองใส่เอกสาร

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                   ธีรศักดิ์ กรรณสูต

                                                            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

[รก.๒๕๔๓/๑๐๖ก/๑๑๖/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓]

 

                                                                                                              พรพิมล/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ก.ค ๒๕๔๔