ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ.๒๕๔๓

-------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ.๒๕๒๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

วางระเบียบว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไว้

ดังต่อไปนี้

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเสียภาษีรถ

ประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ.๒๕๔๓"

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นไป

                        ข้อ    บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ    ในระเบียบนี้

                                   "ธ.ก.ส." หมายความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                                   "หน่วยงานกรมการขนส่งทางบก" หมายความว่า สำนักทะเบียนและ

ภาษีรถสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

แล้วแต่กรณี

                        ข้อ    รถที่จะรับเสียภาษีประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. ต้องเป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชำระ

หรือมีภาษีค้างชำระไม่เกิน ๑ ปี ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ในประเภท ดังต่อไปนี้

                                   ๕.๑  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย. ๑)

                                   ๕.๒  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย. ๒)

                                   ๕.๓  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. ๓)

                                   ๕.๔  รถจักรยานยนต์ (รย. ๑๒)

                        ข้อ    ให้ผู้ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. ยื่นขอเสียภาษี ณ

สำนักงานของ ธ.ก.ส. ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยดำเนินการดังนี้

                                   ๖.๑  ยื่นเสียภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๓ เดือน ก่อนวันครบ

กำหนดเสียภาษี เว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชำระไม่เกิน ๑ ปี ให้ยื่นได้ทันที แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันสิ้น

อายุภาษีของปีถัดไป

                                   ๖.๒  ยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้เป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษีรถ

ประจำปีผ่าน ธ.ก.ส.

                                          (๑)  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

                                          (๒)  ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์

(สำหรับประเภทรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพ

รถเอกชนก่อนการเสียภาษีประจำปี)

                                          (๓)  หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

                                   ๖.๓  เสียภาษีรถประจำปีและเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ตลอดจนค่าธรรมเนียมใบ

คู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีที่รายการเสียภาษีในใบคู่มือจดทะเบียนรถเต็ม) ตามอัตราที่กฎหมาย

กำหนด

                                   ๖.๔  ชำระค่าบริการตามอัตราที่ ธ.ก.ส. กำหนด

                        ข้อ    ให้ ธ.ก.ส. มีหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

                                   ๗.๑  ตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นเสียภาษีรถตามข้อ ๖.๑ และ

ข้อ ๖.๒

                                   ๗.๒  คำนวณและจัดเก็บเงินค่าภาษีรถ เงินเพิ่ม (ถ้ามี) ตลอดจนค่า

ธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีที่รายการเสียภาษีในใบคู่มือจดทะเบียนรถเต็ม) และค่าใช้

บริการจากผู้ยื่นขอเสียภาษีรถ

                                  ๗.๓  ออกใบรับฝากเงิน (PAY - IN) ซึ่งระบุหมายเลขทะเบียนรถให้แก่ผู้

ยื่นขอเสียภาษีรถไว้เป็นหลักฐาน

                                  ๗.๔  จัดทำแบบรายงานการรับชำระภาษีรถประจำปีตามแบบที่กรมการ

ขนส่งทางบกเห็นชอบ ส่งให้หน่วยงานกรมการขนส่งทางบก จำนวน ๒ ฉบับ

                                  ๗.๕  รวบรวมเอกสารตามข้อ ๖.๒ พร้อมสำเนาใบรับฝากเงิน (PAY - IN)

เป็นรายคัน ตามข้อ ๗.๓ และแบบรายงานการรับชำระภาษีรถประจำปีตามข้อ ๗.๔ ส่งให้หน่วย

งานกรมการขนส่งทางบกที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

                                  ๗.๖  โอนเงินค่าภาษีรถ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียน

รถ (ถ้ามี) ตามจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบแล้ว ภายในวันที่ได้รับ

สำเนาแบบรายงานการรับชำระภาษีประจำปี หรืออย่างช้าไม่เกินวันทำการถัดไปโดยนำเงินเข้า

บัญชี ดังนี้

                                         (๑)  รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้โอนเงินเข้าบัญชี

ในชื่อบัญชี "กรุงเทพมหานคร"

                                         (๒)  รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

ให้โอนเงินเข้าบัญชีในชื่อบัญชี "สำนักงานขนส่งจังหวัด.......................... หรือสำนักงานขนส่ง

จังหวัดสาขา........................." แล้วแต่กรณี

                                   ๗.๗  โอนเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียมรถที่ชำระเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ใน

กรณีจำนวนเงินในหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีน้อยกว่าจำนวนเงินค่าภาษีที่เจ้าของรถต้องชำระ

ตามข้อ ๑๓ (ถ้ามี)

                                   ๗.๘  รับเอกสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือแจ้งเจ้าของรถกรณีชำระภาษีมากกว่า

หรือน้อยกว่าจำนวนเงินค่าภาษีที่ต้องชำระ หรือหนังสือแจ้งเจ้าของรถกรณีเอกสารหลักฐานไม่

ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง (ถ้ามี) คืนจากหน่วยงานกรมการขนส่งทางบกที่รับเรื่องหลังครบกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ส่งเอกสารหลักฐานการขอเสียภาษีรถตามข้อ ๗.๕

                                   ๗.๙  จัดส่งเอกสารการรับชำระภาษีที่ดำเนินการแล้วเสร็จและหนังสือ

แจ้งเจ้าของรถกรณีชำระภาษีไว้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ต้องชำระจริงตามข้อ ๑๒ และข้อ

๑๓ หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๔ (ถ้ามี) แล้วแต่กรณีให้เจ้าของรถ

                        ข้อ    ในส่วนกลาง ให้สำนักทะเบียนและภาษีรถรับเรื่องการเสียภาษีรถ

ประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดแล้วให้ดำเนินการ

ดังนี้

                                   ๘.๑  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน จำนวนเงินค่าภาษี

เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) กับแบบรายงานชำระภาษีรถที่ ธ.ก.ส. นำส่งทั้งต้นฉบับและ

สำเนา

                                   ๘.๒  จัดทำบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมกรอกรายละเอียดตาม

รายการลงในต้นฉบับและสำเนาแบบรายงานการชำระภาษีรถผ่าน ธ.ก.ส. แล้วส่งคืนสำเนาให้

ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนที่ได้ร้บแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมการขนทางบก

                                   ๘.๓  กำหนดหมายเลขลำดับใบฝากเงิน (PAY - IN) ที่ได้รับจาก ธ.ก.ส.

ตามข้อ ๗.๕ พร้อมทั้งบันทึกลงคุมไว้ในสมุดคุมใบฝากเงินทำนองเดียวกันกับการคุมใบเสร็จรับเงิน

(ตามแบบเอกสารแนบ ๑) และเมื่อสิ้นวันทำการให้จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน (ตามแบบเอกสาร

แนบ ๒) ส่งให้กองคลังพร้อมกับหลักฐานการโอนเงิน

                                   ๘.๔  ออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และบันทึกรายการเสียภาษี

ดังนี้

                                         (๑)  ให้บันทึกวันที่เสียภาษีตามวันที่ออกใบรับฝากเงิน (PAY - IN)

และในช่องรายการใบเสร็จรับเงิน ให้บันทึกหมายเลขลำดับใบรับฝากเงินตามที่ได้กำหนดและลงคุม

ไว้แล้วและประทับตราข้อความด้วยตัวอักษรขนาดจิ๋วว่า "ผ่าน ธ.ก.ส." กำกับรายการเสียภาษีไว้

ด้วย

                                         (๒)  กรณีเป็นรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งเขต

พื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการบันทึกรายการเสียภาษีจัดส่งให้สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่นั้น

ดำเนินการบันทึกรายการเสียภาษีลงในต้นทะเบียน

                                   ๘.๕  รวบรวมเรื่องการรับชำระภาษีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ใบคู่มือ

จดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และหนังสือแจ้งเจ้าของรถกรณีชำระภาษีไว้มาก

กว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจัดเก็บจริงตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ หรือหนังสือแจ้งเจ้าของรถ

กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๑๔ ส่งให้พนักงาน ธ.ก.ส. ที่มารับเรื่องคืนเพื่อ

ดำเนินการจัดส่งให้เจ้าของรถต่อไป

                        ข้อ    ในส่วนภูมิภาค เมื่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด

สาขาได้รับเรื่องเสียภาษีรถประจำปีจาก ธ.ก.ส. แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

 

                                   ๙.๑  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน จำนวนเงินค่าภาษีรถ

เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) กับแบบรายงานการชำระภาษีประจำปีที่ ธ.ก.ส. นำส่งทั้งต้นฉบับ

และสำเนา

                                   ๙.๒  จัดทำบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกรอกรายละเอียดตามราย

การลงในต้นฉบับและสำเนาแบบรายงานการรับชำระภาษีรถผ่าน ธ.ก.ส. แล้วส่งคืนสำเนาให้

ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

                                   ๙.๓  ออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษี เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  และ

ให้ใช้ตรายางข้อความว่า "ผ่าน ธ.ก.ส. ตามใบรับฝากเงินลงวันที่.........เดือน..........พ.ศ........"

ประทับไว้ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินในตำแหน่งก่อนชื่อผู้รับเงินพร้อมทั้งเติมข้อความให้ครบถ้วน

                                   ๙.๔  ออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและบันทึกรายการเสียภาษี

ดังนี้

                                          (๑)  ให้บันทึกวันที่เสียภาษีตามวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน

                                          (๒)  ประทับตราข้อความด้วยตัวอักษรขนาดจิ๋ว "ผ่าน ธ.ก.ส."

กำกับรายการเสียภาษีไว้ด้วย

                                   ๙.๕  รวบรวมเรื่องการรับชำระภาษีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ใบคู่มือ

จดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือแจ้งเจ้าของรถในกรณี

ชำระภาษีไว้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ต้องจัดเก็บจริงตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ หรือหนังสือแจ้ง

เจ้าของรถกรณีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๔ ส่งให้พนักงาน ธ.ก.ส. ที่มารับเรื่อง

คืนเพื่อดำเนินการจัดส่งให้เจ้าของรถต่อไป

                                   ๙.๖  ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีให้ตรงกับจำนวนเงินใน

แบบรายงานการรับชำระภาษีผ่าน ธ.ก.ส. ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบ

ไว้แล้วในข้อ ๙.๒

                                   ๙.๗  สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาให้จัดส่งหลักฐานการโอนเงิน

เข้าบัญชีสำนักงานขนส่งจังหวัด ภายในวันทำการแรกของสัปดาห์ถัดไป

                        ข้อ ๑๐ การดำเนินการรับชำระภาษี หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกจะต้อง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานการขอเสียภาษี

รถที่ครบถ้วนถูกต้องจาก ธ.ก.ส.

                        ข้อ ๑๑ สำหรับกรณีที่จัดส่งเอกสารผิดสำนักงานให้หน่วยงานกรมการขนส่ง

ทางบกคืนเรื่องให้ ธ.ก.ส. นำไปยื่นยังหน่วยงานกรมการขนส่งทางบกที่รถนั้นอยู่ในความรับ

ผิดชอบต่อไป

                        ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว แต่ภายหลังตรวจสอบพบว่า

จำนวนเงินในหลักฐานการโอนเข้าบัญชีมากกว่าจำนวนเงินค่าภาษีรถที่เจ้าของรถต้องชำระ ให้

หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการรับชำระภาษี และมีหนังสือ

แจ้งให้เจ้าของรถทราบว่าได้มีการชำระเงินค่าภาษีไว้เกิน (ตามแบบเอกสารแนบ ๓) เพื่อให้เจ้าของ

รถนำหนังสือที่ได้รับแจ้งดังกล่าว พร้อมใบคู่มือจดทะเบียนรถและใบรับฝากเงิน (PAY - IN) ฉบับ

ของเจ้าของรถยื่นเรื่องขอรับเงินค่าภาษีที่ชำระไว้เกินคืนภายในเวลาที่กำหนด โดยหนังสือแจ้งเจ้า

ของรถให้จัดส่งไปพร้อมกับการจัดส่งเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี

ประจำปี และใบเสร็จรับเงิน (กรณีของส่วนภูมภาค) เพื่อให้ ธ.ก.ส. จัดส่งให้กับเจ้าของรถต่อไป

                        ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว แต่ภายหลังตรวจสอบพบว่า

จำนวนเงินในหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีน้อยกว่าจำนวนเงินค่าภาษีรถที่เจ้าของรถต้องชำระ ให้

หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบมีหนังสือแจ้งเจ้าของรถผ่าน ธ.ก.ส.

(ต้นทาง) ในทันทีที่ตรวจสอบพบ (ตามแบบเอกสารแนบ ๔) เพื่อให้ ธ.ก.ส. ติดตามเรียกเก็บและ

ชำระค่าภาษีเพิ่มเติมให้ครบถ้วนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มเติมและนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนา

ใบรับฝากเงิน (PAY - IN) ที่ชำระเพิ่มเติมเป็นรายคันและหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีมายื่นแสดง

พร้อมทั้งแบบรายงานการรับชำระภาษีผ่าน ธ.ก.ส. แล้วจึงดำเนินการรับชำระภาษีตามข้อ ๘ หรือ

ข้อ ๙ แล้วแต่กรณีต่อไป

                        ข้อ ๑๔ กรณีตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องภาย

หลังจากที่ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกที่รถนั้นอยู่ในความรับ

ผิดชอบมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของรถทราบ (ตามแบบเอกสารแนบ ๕) โดยส่งให้พนักงาน ธ.ก.ส.

รับไปดำเนินการติดตามและเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว จึงดำเนินการรับชำระภาษีประจำปี

ต่อไป

                        ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ได้รับเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อ ๘.๕ และ

ข้อ ๙.๕ แล้ว หากเอกสารของเจ้าของรถดังกล่าวเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ให้ ธ.ก.ส. หรือพนักงาน

ธ.ก.ส. ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อขอให้ออกเอกสารหลักฐานให้ใหม่ตาม

ระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดต่อไป

                        ข้อ ๑๖ ในการรับเสียภาษีรถประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. ให้ถือว่าวันที่ ธ.ก.ส. รับชำระ

เงินค่าภาษีตามที่ปรากฏในใบรับฝาก (PAY - IN) ของ ธ.ก.ส. เป็นวันรับชำระภาษีของนายทะเบียน

                        ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีรถ

ประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. ให้บุคคลตามตำแหน่งหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นผู้ประสานงานกับ ธ.ก.ส.

                        กรม ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายรถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน หัวหน้าฝ่ายรถยนต์นั่งเกิน ๗ คน

และรถบรรทุก หัวหน้าฝ่ายรถจักรยานยนต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักทะเบียนและภาษีรถ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

                        ธ.ก.ส. ได้แก่ หัวหน้าแผนกบริการเงินฝากและบริการเสริม ผู้จัดการสาขา ผู้ช่วย

ผู้จัดการสาขาด้านการเงินและธนาคาร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาด้านพัฒนาธุรกิจ และหัวหน้าพนักงาน

การเงินของ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

                        ข้อ ๑๘ ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตาม

ระเบียบนี้

 

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๓

                                                                          ปรีชา  ออประเสริฐ

                                                                   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก.๒๕๔๓/พ๑๒๐ง/๑๙/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓]

 

 

                                                                                    อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                    ๒๓/๔/๒๕๔๕

                                                                                             B