ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

พ.ศ. ๒๕๔๓

------------

                        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน

เป็นค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีสุขภาพพลานามัย

สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขควบคู่ไปกับ

การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็น

ค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๓

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี้ หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

                        ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                        "อาหารเสริม (นม)" หมายความว่า นมพร้อมดื่มประเภทพาสเจอร์ไรส์หรือ

ยูเอชที หรือนมผงที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                        "โรงเรียน" หมายความว่า โรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.

๒๕๒๕ ที่จัดศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับก่อนประถมศึกษาและหรือระดับ

ประถมศึกษา

                        "นักเรียน" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนในโรงเรียน

                        "ผู้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนผู้

รับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕

                        "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

                        "เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

                        "ผู้อนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการสำหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ

จังหวัดสำหรับจังหวัดอื่น

                        "เงินอุดหนุน" หมายความว่า เงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้แก่โรงเรียนเป็นค่าอาหาร

เสริม (นม) ตามจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน

 

                        "หลักฐานการจัดซื้อนม" หมายความว่า เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่โรงเรียนจะ

ต้องรวบรวม หรือจัดทำเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ

 

                        ข้อ ๕  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                        ข้อ ๖  การให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนที่มีสิทธิรับอุดหนุนให้กระทำโดยให้เงิน

อุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง

 

                        ข้อ ๗  ให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนที่มีสิทธิรับการอุดหนุนดำเนินการ เรื่อง การ

ขอรับเงินอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่เรียนอยู่จริง โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารและหลักฐาน

ต่างๆ

 

                        ข้อ ๘  การให้เงินอุดหนุน การขอรับเงินอุดหนุน และการขอเบิกเงินอุดหนุนให้

เบิกจ่ายตามความเป็นจริง และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด

 

                        ข้อ ๙  โรงเรียนต้องจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

และจัดทำหลักฐานการจัดซื้อนม และบัญชีรับ - จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นปัจจุบันเพื่อตรวจสอบได้

 

                        ข้อ ๑๐  เมื่อปรากฏว่า โรงเรียนไม่ดำเนินการขอรับอุดหนุน หรือดำเนินการ

ล่าช้ากว่ากำหนด จนเป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดอาหาร

เสริม (นม) ให้แก่นักเรียนที่มีสิทธิ และให้ผู้อนุญาตดำเนินการลงโทษตามสมควรแก่กรณี

 

                        ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโดยผิดพลาดให้ผู้อนุญาตเรียกหรือ

หักเงินอุดหนุนส่วนที่เบิกจ่ายผิดพลาดไปเพื่อส่งใช้คืน

 

                        ข้อ ๑๒  เมื่อปรากฏว่า มีการทุจริตเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน และตรวจสอบ

แล้วพบว่ามีการทุจริตจริง ให้ผู้อนุญาตสั่งลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมาย

                        หากผลแห่งการทุจริตนั้น ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไปโดยมิชอบให้เรียก

เงินอุดหนุนส่วนที่เบิกไปโดยมิชอบคืน และหรือปรับลดเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามจำนวนนักเรียน

ที่มีอยู่จริง

 

                        ข้อ ๑๓  ในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ให้การอุดหนุนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๔ ในโรงเรียนเอกชนการกุศล หากมีเงินอุดหนุนเหลืออยู่ให้สำนัก

งานจัดสรรให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาตามที่คณะกรรมการโครงการ

อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) พิจารณาเห็นสมควร

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                          สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

                                                                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

[รก.๒๕๔๓/พ๗๒ง/๖/๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓]

 

                                                                        อัมพิกา/แก้ไข

                                                                        ๓/๕/๒๕๔๕

                                                                               B