ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๓

-------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "งบประมาณ" หมายความว่า แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับ

และรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออก

เป็นตัวเลขจำนวนเงิน

                        "แผนงาน" หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้า

ที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

                        "งาน" หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน

                        "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

                        "สภาท้องถิ่น" หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลและ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                        "งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภออนุมัติ ตาม

ี่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

                        "เงินนอกงบประมาณ" หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฎตามงบประมาณรายจ่าย

                        "ปีงบประมาณ" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

                        "หนี้" หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องเป็นเงิน สิ่งของหรือ

บริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยวิธีใช้

เครดิตหรือจากการอื่นใด

                        "หน่วยงาน" หมายความว่า สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ตามโครงสร้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

                        "คณะผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะ

เทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

                        "เจ้าหน้าที่งบประมาณ" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดเทศ

บาล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                        ข้อ  ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และใช้ความต่อไปนี้แทน

                                    "ข้อ ๒๒  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

ในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย

และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้

ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ"

                        ข้อ ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

                        "สำหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็น

ว่าจะไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะ

เวลาที่กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของ

ปีงบประมาณปัจจุบัน"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                               ชำนิ  ศักดิเศรษฐ์

                                                              รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[รก.๒๕๔๓/๘๓ง/๑๐/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓]