ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๓

-------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๑

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน แบะการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(๒) เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีผู้ซึ่งได้

รับมอบอำนาจ กับปลัดเทศบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงาน

ลงลายมือชื่อถอนร่วมกัน

                                    เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศ

มนตรีผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ กับปลัดเทศบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อถอนร่วมกัน"

                        ข้อ ๔  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๘๒ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมใน

ส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เว้นแต่เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีให้นายกเทศมนตรีมี

อำนาจอนุมัติให้ยืมเงินสะสมได้ครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้านบาท"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                                                    ชำนิ  ศักดิเศรษฐ์

                                                              รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

                                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

[รก.๒๕๔๓/พ๘๓ง/๑๓/๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓]