ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๒

ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ

(พ.ศ. ๒๕๔๔)

-----------------

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำให้

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการ

ประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วยการ

เปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๔)"

 

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓  ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

 

                        ข้อ ๔  ให้สำนักงานประปาสาขาทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำในกรณีดังต่อไปนี้

                                  ๔.๑ มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย

                                  ๔.๒ มาตรวัดน้ำสูญหาย

                                  ๔.๓ มาตรวัดน้ำไม่เดิน หรือเดินไม่เป็นปกติ

                                  ๔.๔ มาตรวัดน้ำครบวาระอายุการใช้งาน

                                  ๔.๕ กรณีอื่นใดที่พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยน

 

                        ข้อ ๕  มาตรวัดน้ำที่ติดภายนอกบริเวณบ้าน หากเกิดการชำรุดเสียหายหรือ

สูญหาย ผู้ใช้น้ำต้องแจ้งให้สำนักงานประปาสาขาทราบทันที เพื่อที่สำนักงานประปาสาขาจะได้ทำ

การเปลี่ยนหรือติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดย

การกระทำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชดใช้ค่าน้ำสูญเสีย  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรและค่าเสียหายที่พึง

ประเมินได้ทั้งหมด

                        กรณีมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งภายในบริเวณบ้านหรือมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งชั่วคราว

ชำรุดเสียหาย หรือสูญหายให้สำนักงานประปาสาขาแจ้งผู้ใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ

เปลี่ยนมาตรวัดน้ำและค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมด หากเหตุแห่งการชำรุดเสียหายหรือ

สูญหายนั้นเกิดจากภัยธรรมชาติที่มิอาจคาดหมายหรือป้องกันได้ให้เปลี่ยนมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

                        ให้สำนักงานประปาสาขาจัดทำรายละเอียดมาตรวัดน้ำที่สูญหาย เพื่อดำเนิน

การจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน

 

                        ข้อ ๖  ให้สำนักงานประปาสาขาทำการถอดมาตรวัดน้ำ เพื่อส่งทดสอบกรณีที่

ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้น้ำ หน่วยงาน หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของการประปา

นครหลวง หรือหน่วยงานภายนอกการประปานครหลวง

 

                        ข้อ ๗  ผู้ขอทดสอบมาตรวัดน้ำต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการ

ทดสอบ ตามที่การประปานครหลวงกำหนด แต่หากผลการทดสอบปรากฏว่ามาตรวัดน้ำ

คลาดเคลื่อน อันเป็นเหตุให้การคำนวณปริมาณน้ำใช้ไม่เป็นไปโดยถูกต้องการประปานครหลวงจะ

ยกเว้นค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการทดสอบ กรณีหน่วยงานหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ของการประปานครหลวงขอทดสอบไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการทดสอบตาม

ระเบียบนี้

 

                        ข้อ ๘  ให้กองโรงงานมาตรวัดน้ำเป็นผู้ทำการทดสอบหรือวินิจฉัยมาตรวัดน้ำ

ทั้งนี้รวมถึงการรับรองผลการทดสอบและผลการวินิจฉัยมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหายแล้วแต่กรณี

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                              ชวนพิศ  ธรรมศิริ

                                                                        ผู้ว่าการการประปานครหลวง

 

[รก. ๒๕๔๔/พ๑๓๑ง/๔๕/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔]

 

                                                                                                พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                                ๒๑ มิ.ย  ๒๕๔๕

                                                                                                A+B (C )