ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ศ. ๒๕๔๔

------------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร

ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารของ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

                        "ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

                        "เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                        "รองเลขาธิการ" หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                        "พนักงาน" หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน

                        "สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                        "ส่วนกลาง" หมายความว่า หน่วยงานส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

                        "ส่วนภูมิภาค" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

                        ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                                หมวด ๑

                                                    การบริหารของสำนักงาน

                                                            -----------------

                        ข้อ ๕ สำนักงานมีเลขาธิการเป็นผู้รับนโยบายจากประธานกรรมการ ในฐานะผู้บังคับ

บัญชาสูงสุดและคณะกรรมการการเลือกตั้งมาปฏิบัติ หรือดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรับผิดชอบบริหารงานสำนักงาน

                        ข้อ ๖ ให้เลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ในสำนักงาน ดังนี้

                        (๑) รับผิดชอบควบคุมงานประจำในสำนักงาน กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงาน

ของสำนักงานและลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานในสำนักงานให้เป็นไป

ตามนโยบายที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงาน

                        (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานของสำนักงาน

                        (๓) รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน

                        ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏิบัติหน้าที่

                        ให้รองเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรองจาก

เลขาธิการ

                        ให้รองเลขาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานมีอำนาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการ

กำหนดหรือมอบหมาย

 

                                                                หมวด ๒

                                                       การปฏิบัติหน้าที่แทน

                                                            -----------------

                        ข้อ ๗ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน

อื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือ

คำสั่งใดหรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือ

คำสั่งใดหรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติ

หน้าที่แทนได้ดังต่อไปนี้

                        (๑) เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ หัวหน้าผู้ตรวจการ ผู้อำนวยการ

สำนัก ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                        (๒) ผู้อำนวยการสำนัก อาจมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการ

ฝ่าย

                        (๓) ผู้อำนวยการฝ่าย อาจมอบอำนาจให้พนักงานในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

ระดับ ๗

                        (๔) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ

พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๗

                        การมอบอำนาจตามข้อนี้ ให้ทำเป็นหนังสือ

                        คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอำนาจ ให้ผู้มอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง หรือผู้รับ

มอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติก็ได้

                        ข้อ ๘ เมื่อมีการมอบอำนาจตามข้อ ๗ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับ

มอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

                        ข้อ ๙ การมอบอำนาจตามข้อ ๗ ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงความสะดวกรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับ

มอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว

                        เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ผู้รับมอบอำนาจและให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจได้

 

                                                                หมวด ๓

                                                         การรักษาการแทน

                                                            -----------------

                        ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคนให้รองเลขาธิการที่มีอาวุโส

ตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทน

                        ในกรณีที่รองเลขาธิการตามวรรคหนึ่งไม่สามารถรักษาการแทนเลขาธิการได้

ให้พนักงานที่มีอาวุโสตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทน

                        ข้อ ๑๑ ให้ผู้รักษาการแทนตามความในระเบียบนี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

ผู้ซึ่งตนแทน

                        ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น มอบหมายหรือ

มอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นรักษาการแทน ให้ผู้รักษาการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง

มอบหมายหรือมอบอำนาจ

                        ข้อ ๑๒ การเป็นผู้รักษาการแทนตามระเบียบนี้ ไม่กระทบกระเทือนอำนาจของ

เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตาม

กฎหมาย

                        ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รักษาการแทนตามข้อ ๑๐

หรือข้อ ๑๑ แล้วแต่กรณีพ้นจากความเป็นผู้รักษาการแทน นับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง

เข้ารับหน้าที่

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                   ธีรศักดิ์ กรรณสูต

                                                          ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

[รก.๒๕๔๔/๓๕ก/๑๖/๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔]

 

 

                                                                                                อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                                ๑๔/๙/๔๔