ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๓

-----------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการปฏิบัติราชการ

เพื่อประชาชนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและให้การดำเนินการของหน่วยงานของ

กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงออกระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

พ.ศ. ๒๕๓๒

                        บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                        ข้อ ๔ ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่กำหนดเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการปฏิบัติราชการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนไว้แล้วโดยเฉพาะใน

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีผลบังคับแก่

หน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการนั้น

                        ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

                        "วัน" หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน

                        "วันทำการ" หมายความว่า วันทำการตามปกติของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

                        "คำขอ" หมายความว่า คำขอซึ่งประชาชนยื่นเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

ดำเนินการให้แก่ตนตามที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาที่หน่วยงานของ

กรุงเทพมหานคร ทำกับประชาชน และหมายความรวมถึงเอกสาร แบบแปลน รูป และรายละเอียดอื่น

ที่ต้องมีประกอบคำขอด้วย

                        "ระเบียบข้อบังคับ" หมายความว่า กฎ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของ

ทางราชการที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปด้วย

                        "ประชาชน" หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีกฎหมาย

รับรอง

                        "การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน" หมายความว่า การดำเนินการของหน่วยงาน

จนแล้วเสร็จตามคำขอที่ประชาชนยื่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือสัญญาที่หน่วยงานทำกับ

ประชาชนเพื่อให้หน่วยงานกระทำการอันมีผลในทางราชการไม่ว่าในทางที่สมประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ

หรือไม่ เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การให้ความเห็นชอบ การรับรอง การรับจดทะเบียน การรับแจ้ง

การยกเว้น การผ่อนผัน การขยายระยะเวลา การทำเอกสารที่ประชาชนต้องมี การให้สัมปทาน

การตรวจสอบ การควบคุม การวิเคราะห์ การตรวจรับงานหรือสิ่งของ การชำระหนี้ การให้คำวินิจฉัย

และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการที่ไม่จำต้องมีคำขอ ได้แก่ การบริการที่มีลักษณะของการ

บริการสาธารณะ การสงเคราะห์ การให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนด้วย

                        "หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร" หมายความว่า หน่วยงานตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง

การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ

กรุงเทพมหานครที่ไม่ต่ำกว่าระดับกอง

                        ข้อ ๖ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                                 หมวด ๑

                        ข้อ ๗ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนัก

 

                                                             สำนักการคลัง

การรับเงินชำระค่าภาษี                                                                                        ๑๕ นาที

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

๑. ใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด. ๘, ภ.ป. ๑)

๒. เขียนแบบฟอร์มบันทึกการขอชำระเงินตามประเภทภาษี

    (แบบ ค.ร. ๑)

    กำหนดยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่

    ๑ ม.ค. - สิ้นเดือน ก.พ. ภาษีป้าย ๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค.

ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                  ๑๕ นาที

๑. ใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ป.ท. ๙) หรือใบเสร็จ

    รับเงินของปีล่วงมาแล้ว

๒. เขียนแบบฟอร์มบันทึกการขอชำระเงินตามประเภทภาษี

    (แบบ ค.ร. ๑) ถ้าเป็นปีที่มีการตีราคาปานกลางจะต้อง

    มีใบแจ้งการประเมิน กำหนดยื่นแบบชำระภาษีตั้งแต่

    ๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.

การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีโรงเรือนรายเก่า)

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งก่อน

๓. แบบ ภ.ร.ด. ๒

ขั้นตอน

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่น แบบ ภ.ร.ด. ๒

    พร้อมเอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ออกหมายเรียกผู้รับประเมินเพื่อนำพยานหลักฐานไป

    แสดงเพิ่มเติม ตรวจสอบสถานที่ หรือสภาพโรงเรือน

    สอบสวนผู้เช่า ผู้ครอง หรือเจ้าของโรงเรือนข้างเคียง

    เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมประเมินภาษี เขียน ภ.ร.ด. ๘

    แจ้งการประเมินแก่ผู้รับประเมิน                                                                         ๔๕ วันทำการ

                                                                                                                          รวม ๔๕ วันทำการ

การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีโรงเรือนรายใหม่)

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตว

๒. สำเนาใบให้เลขหมายประจำบ้าน

๓. สำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร

๔. สำเนาสัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

๕. สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน

๖. สำเนาสัญญาการเช่า

๗. สำเนาทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์

๘. สำเนาใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน

๙. หลักฐานยื่นแสดงการเริ่มใช้ประโยชน์ของโรงเรือนพิกัด

    ภาษี

๑๐. สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนพิกัดภาษี

๑๑. แผนที่โรงเรือนของที่ตั้งโรงเรือนรายพิกัดภาษี

      ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคนให้

      ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อใน แบบ ภ.ร.ด. ๒

      ในฐานะผู้รับประเมินทุกคนหรือจะมอบอำนาจให้คนใด

      คนหนึ่งก็ได้ การมอบต้องทำเป็นหนังสือและปิดอากร

      แสตมป์ตามกฎหมาย

ขั้นตอน

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เริ่มเสียภาษีเป็น

    ครั้งแรกต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน

    และที่ดิน (ภ.ร.ด. ๒) พร้อมเอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากเจ้าของโรงเรือน สอบผู้เช่า

    หรือผู้ครอง สอบเจ้าของโรงเรือนใกล้เคียง ตรวจสอบ

    สภาพโรงเรือนและทำแผนที่โรงเรือน จัดหมวดหมู่โรงเรือน

    คำนวณค่ารายปีและประเมินภาษีส่ง ภ.ร.ด. ๒ และ

    เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองรายได้ สำนักการคลัง                          ๕๘ วันทำการ

๓. กองรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

    ตรวจสอบสภาพโรงเรือน ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

    ที่จำเป็นกำหนดค่ารายปีค่าภาษี เสนอผู้อำนวยการกอง

    รายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งส่งให้คณะกรรมการ

    ตรวจสอบและพิจารณากำหนดค่ารายปีค่าภาษีพิจารณา

    แล้วส่ง ภ.ร.ด. ๒ คืนให้สำนักงานเขต                                                                ๖๕ วันทำการ

๔. สำนักงานเขตได้รับเรื่องแล้ว ฝ่ายรายได้จะเขียน ภ.ร.ด. ๘

    แจ้งผู้รับประเมินทราบ                                                                                       ๗ วันทำการ

                                                                                                                       รวม ๑๓๐ วันทำการ

การเสียภาษีบำรุงท้องที่ในกรณีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินใหม่

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด

    หรือ น.ส. ๓

๓. ใบเสร็จรับเงินที่ชำระไว้ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

    กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับ

มอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

พร้อมบัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจรวมทั้ง

หลักฐานอื่น ๆ ในข้อ ๑, ๒, ๓ มาแสดงด้วย

ขั้นตอน

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ

    ที่ดิน (ภ.ร.ด. ๕) พร้อมเอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ตรวจสอบสภาพที่ดิน กำหนดหน่วยและขอเอกสาร

    หลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติม คำนวณภาษีบำรุงท้องที่

    เขียนใบแจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท. ๙) และส่งใบแจ้ง

    การประเมินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ                                                           ๔๐ วันทำการ

                                                                                                                          รวม ๔๐ วันทำการ

การเสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. ทะเบียนการค้า

๔. ทะเบียนพาณิชย์

๕. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย

ขั้นตอน

๑. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่ติดตั้งใหม่ ต้องยื่นแบบแสดง

    รายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) พร้อมเอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ตรวจสอบป้าย ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่จำเป็น

    คำนวณค่าภาษีป้าย เขียนแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ป. ๓)

   แล้วส่งแบบแจ้งการประเมินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

   ทราบ                                                                                                             ๓๐ วันทำการ

                                                                                                                          รวม ๓๐ วันทำการ

การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ณ กองการเงิน สำนักการคลัง                         ๑๕ นาที

เอกสารประกอบ

๑. แบบเรื่องราวเสียภาษีรถประจำปี

๒. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

๓. กรมธรรม์การประกันภัยบุคคลที่ ๓

๔. ใบตรวจสภาพรถ (ถ้าเกิน ๗ ปี)

ขั้นตอน

๑. ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอพร้อมหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ

๒. กองการเงินรับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    เขียนแบบ เรื่องราวเสียภาษีรถยนต์ประจำปี คำนวณภาษี

    รับชำระเงินเขียนใบเสร็จรับเงิน ส่งเอกสารต่าง ๆ ให้

    กองรายได้                                                                                                                  ๕ วันทำการ

๓. กองรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ตรวจสอบจำนวนภาษีที่ต้องชำระ แยกประเภทรถยนต์

   ทำบัญชี เรื่องราวฉบับละ ๔ แผ่น                                                                                     ๕ วันทำการ

๔. กองรายได้ส่งเรื่องให้สำนักงานทะเบียนรถยนต์สาขาต่าง ๆ                                   ๓๐ วันทำการ

                                                                                                                        (เพื่อรอให้ครบสาขา

                                                                                                                        ละ ๑๐ รายเป็นอย่าง

                                                                                                                        น้อย)

๕. สำนักงานทะเบียนรถยนต์ หรือสำนักงานทะเบียนรถยนต์

    สาขา กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสอบและ

    ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีส่งให้กอง

    รายได้                                                                                                                       ๗ วันทำการ

๖. กองรายได้ รับเอกสารกลับจากสำนักงานทะเบียนรถยนต์

    แล้ว ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเครื่องหมายแสดงการ

    เสียภาษีประจำปีให้กองการเงิน                                                                         ๕ วันทำการ

๗. กองการเงินแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมารับเครื่องหมายแสดงการ

    เสียภาษีประจำปี                                                                                                           ๓ วันทำการ

                                                                                                                         รวม ๕๕ วันทำการ

หมายเหตุ

    การชำระเงินภาษีรถยนต์ที่กองการเงิน ฝ่ายรับเงินให้

ผู้เสียภาษียื่นเรื่องก่อนกำหนดวันสิ้นอายุภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

๑ เดือน และไม่เกิน ๒ เดือน

    กองรายได้รวบรวมแบบเรื่องราวเสียภาษีรถประจำปีใบคู่มือ

จดทะเบียนรถและสำเนาหลักฐานการรับเงิน ยื่นต่อสำนักงาน

ทะเบียนรถยนต์หรือสำนักงานทะเบียนรถยนต์สาขา

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีอย่างน้อย ๑ เดือน

    เมื่อสำนักงานทะเบียนรถยนต์หรือสำนักงานทะเบียน

รถยนต์สาขารับเรื่องราวเสียภาษีรถประจำปีจากกรุงเทพ

มหานครแล้ว และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจึงจ่ายใบคู่มือ

จดทะเบียนรถเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้กอง

รายได้ และกองรายได้นำส่งกองการเงิน เพื่อนำส่งให้ผู้เสีย

ภาษีต่อไป

การขอเช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. ผังบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ขอเช่า

ขั้นตอน

๑. ยื่นคำขอได้ที่กองรายได้ สำนักการคลังหรือที่สำนักงาน

    เขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

๒. กองรายได้รับเรื่องโดยตรงหรือจากสำนักงานเขตแล้วแต่

    กรณีดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน นำเสนอคณะกรรมการ

    พิจารณาการให้เช่าทรัพย์สิน ที่สาธารณะและท่าเทียบเรือ

    กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ ฯ พิจารณา

    ขออนุมัติดำเนินการตามมติที่ประชุม ฯ โดยเสนอ

    ผู้อำนวยการสำนักการคลังเพื่อเสนอเรื่องให้ปลัดกรุงเทพ

    มหานครพิจารณาอนุมัติหรือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพ

    มหานครพิจารณาอนุมัติ                                                                                              ๔๐ วันทำการ

๓. ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติหรือนำเรียนผู้ว่า

    ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ                                                             ๑๕ วันทำการ

๔. เมื่อสำนักการคลังได้รับเรื่องคืนแล้ว กองรายได้แจ้งให้

    ผู้ยื่นคำขอทราบ                                                                                                            ๕ วันทำการ

                                                                                                                          รวม ๖๐ วันทำการ

การอุทธรณ์การประเมินภาษีโรงเรือน ฯ ภาษีบำรุงท้องที่และ

    ภาษีป้าย

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือแจ้งการประเมิน

๓. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้ยื่นคำขอกล่าวอ้าง

ขั้นตอน

๑. ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์การประเมินภาษี ยื่นคำขอพร้อม

    เอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ตรวจสอบสภาพโรงเรือน สถานที่หรือป้ายแล้วแต่กรณี

    พิจารณาทำคำชี้แจงเหตุผลการประเมิน ทำแผนที่สังเขป

    แสดงภูมิถิ่นที่ตั้งของโรงเรือนผู้ร้อง และโรงเรือนนำเทียบ

    พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นเสนอผู้อำนวยการเขต

    ส่งเรื่องให้กองรายได้ สำนักการคลัง                                                                   ๒๕ วันทำการ

๓. กองรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    เสนอกองกฎหมายและคดี                                                                                              ๗ วันทำการ

๔. กองกฎหมายและคดีรับเรื่องแล้วดำเนินการต่อไป

                                                                                                                            รวม ๓๒ วันทำการ

การขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. คำชี้แจงประกอบคำขอ (ถ้ามี)

๓. หลักฐานหรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบคำชี้แจง

ขั้นตอน

๑. ผู้ประสงค์จะขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่น

    คำขอพร้อมเอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน เรียก

    เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) ตรวจสอบสภาพ

    โรงเรือน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของโรงเรือน

    ข้างเคียง เสนอผู้อำนวยการเขต ส่งเรื่องให้กองรายได้

    สำนักการคลัง                                                                                                            ๓๐ วันทำการ

๓. กองรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    เรียกให้เจ้าของทรัพย์สินหรือสำนักงานเขตส่งมอบ

    เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา

    อนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วกองรายได้รับเรื่องคืนแจ้งให้

    สำนักงานเขตทราบ                                                                                         ๓๐ วันทำการ

๔. เมื่อสำนักงานเขตได้รับแจ้งแล้วฝ่ายรายได้แจ้งผู้ยื่นคำขอ

    ทราบ                                                                                                                          ๕ วันทำการ

                                                                                                                          รวม ๖๕ วันทำการ

การขอผ่อนภาษีค้างชำระ

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัวในกรณีผู้ขอผ่อนภาษีเป็นบุคคลธรรมดา

    กรณีผู้ขอผ่อนภาษีเป็นนิติบุคคลต้องนำหนังสือรับรอง

    ฐานะนิติบุคคลมาแสดงพร้อมด้วยบัตรประจำตัวของ

    ผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

๒. หนังสือเตือนให้ชำระค่าภาษี (ถ้ามี)

๓. หลักประกันการผ่อนชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามจำนวนที่

    ขอผ่อนชำระ เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือค้ำประกัน

    ของธนาคาร เงินสด เช็ค

ขั้นตอน

๑. ผู้ประสงค์จะขอผ่อนภาษีค้างชำระต้องยื่นคำขอพร้อม

    เอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ตรวจสอบจำนวนภาษีค้างชำระ ให้ผู้ขอผ่อนชำระทำ

    หนังสือรับสภาพหนี้ตามแบบที่กำหนด กรณีภาษีค้างชำระ

    ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเสนอผู้อำนวยการเขตพิจารณาอนุมัติ

    ได้ผลเป็นประการใดแล้วแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบ กรณีภาษี

    ค้างชำระที่ขอผ่อนเกินหนึ่งหมื่นบาทเสนอผู้อำนวยการเขต

    ส่งเรื่องให้กรุงเทพมหานคร                                                                               ๑๓ วันทำการ

๓. กองรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบเอกสาร

    หลักฐานรวมถึงขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ เสนอ

    ขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ

    ๓.๑ กรณีภาษีค้างชำระไม่เกินหนึ่งแสนบาท และขอ

            ผ่อนไม่เกิน ๑๒ งวด ขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ

            สำนักการคลัง และผู้อำนวยการสำนักการคลัง

            พิจารณา

    ๓.๒ กรณีภาษีค้างชำระเกินกว่าหนึ่งแสนบาทและขอผ่อน

            ไม่เกิน ๑๒ งวด ขออนุมัติต่อปลัดกรุงเทพ

            มหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา

    นอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ขออนุมัติต่อผู้ว่า

    ราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพ

    มหานครพิจารณา                                                                                                       ๖๐ วันทำการ

๔. เมื่อกองรายได้ ได้รับเรื่องคืนแล้วแจ้งสำนักงานเขตทราบ                            ๔ วันทำการ

๕. เมื่อสำนักงานเขตได้รับแจ้งแล้ว ฝ่ายรายได้แจ้งผู้ยื่นคำขอ                                      ๕ วันทำการ

    ทราบ                                                                                                               รวมของเขต ๑๓ วัน

                                                                                                                           ทำการของกองรายได้

                                                                                                                           ๒๙ วันทำการ ๓๔ วัน

                                                                                                                           ทำการ และ ๓๙ วันทำการ

                                                                                                                           (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินของ

                                                                                                                          ผู้มีอำนาจอนุมัติ)

การขอคืนเงินค่าภาษี

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษี

๓. คำชี้แจงประกอบคำร้องขอคืน (ถ้ามี)

๔. เอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจง

ขั้นตอน

๑. ผู้ประสงค์ขอคืนเงินค่าภาษี ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ

๒. ฝ่ายรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมที่จำเป็น ตรวจดูสภาพทรัพย์สิน

    ที่ขอคืนค่าภาษี เสนอผู้อำนวยการเขตส่งเรื่องให้กรุงเทพ

    มหานคร                                                                                                                    ๒๐ วันทำการ

๓. กองรายได้รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

    ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) พิจารณาเสนอ

    ผู้อำนวยการสำนักการคลัง และปลัดกรุงเทพมหานคร

    เพื่อพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณา

    อนุมัติหรือไม่อนุมัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

    พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ                                                                             ๖๐ วันทำการ

๔. เมื่อกองรายได้รับเรื่องคืนแล้วแจ้งให้สำนักงานเขตทราบ

๕. เมื่อสำนักงานเขตได้รับแจ้งแล้วตั้งฎีกาเบิกเงินค่าภาษีถอนคืน

     แก่ผู้ยื่นคำขอแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อมารับเงิน                                         ๒๐ วันทำการ

                                                                                                                         รวม ๑๐๐ วันทำการ

 

                                                             สำนักการโยธา

๑. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย

    อาคารตั้งแต่ ๕ ชั้นขึ้นไป และสูงเกิน ๑๕ เมตร

    อาคารสาธารณะ สะพาน ป้ายโฆษณา                                                  กฎหมายบัญญัติให้

                                                                                                                        ดำเนินการภายใน

                                                                                                                        กำหนด ๔๕ วัน นับ

                                                                                                                        แต่วันที่ยื่นขออนุญาต

                                                                                                                        ในกรณีมีเหตุจำเป็น

                                                                                                                        ไม่อาจออกใบอนุญาต

                                                                                                                        ได้ทันให้ขยายเวลาได้

                                                                                                                        อีกไม่เกิน ๒ คราว

                                                                                                                        คราวละไม่เกิน ๔๕ วัน

เอกสารประกอบ

๑. กรอกแบบฟอร์ม ข. ๑ พร้อมสำเนา ๔ ชุด (เพื่อสะดวก

    ในการแยกส่งหน่วยงานต่าง ๆ)

๒. สำเนาโฉนดที่ดินทุกแปลงทุกหน้า ถ่ายเท่าตัวจริง ๕ ชุด

    (พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า)

    ในกรณีใช้ทางภารจำยอม หรือเป็นทางเข้า - ออก

    รถยนต์ให้แนบสำเนาโฉนดที่ดินด้วย

๓. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ที่เกี่ยวข้อง

    ทุกคน

๔. หนังสือจดทะเบียนบริษัท (บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

    สมาคม ฯลฯ) ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีบริษัท

    ห้างหุ้นส่วนจำกัด

๕. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินทุกแปลง (ในกรณีที่ดิน

    เป็นของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ขออนุญาต)

๖. หนังสือมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร

    (กรณีมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร)

๗. หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาตในการติดต่อดำเนินการ

    (ถ้าต้องการมอบอำนาจให้ผู้ใดดำเนินการ)

๘. หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดินในการติดต่อดำเนินการ

    (ถ้าต้องการมอบอำนาจให้ผู้ใดดำเนินการ)

๙. สำเนาใบอนุญาตเดิม ๓ ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร)

๑๐. เอกสารที่เป็นสำเนาให้เจ้าของอาคารลงนามรับรองสำเนา

๑๑. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม

      (พร้อมสำเนาบัตรที่ไม่หมดอายุ)

๑๒. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม

      (พร้อมสำเนาบัตรที่ไม่หมดอายุ)

๑๓. แบบแปลน ๕ ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร แบบต้อง

      แสดงอาคารเดิมและส่วนที่ดัดแปลงให้ชัดเจน)

๑๔. รายการคำนวณโครงสร้าง ๑ ชุด

๑๕. รายการคำนวณระบบต่าง ๆ (น้ำเสีย) (ไฟฟ้า, เครื่องกล

      เฉพาะกรณีอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง)

๑๖. แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐๐

      แสดงลักษณะที่ตั้งและระยะขอบเขตของที่ดินและอาคาร

      ที่ขออนุญาตพร้อมด้วยรายละเอียดลักษณะและขอบเขต

      ของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขป

      พร้อมด้วยเครื่องหมายแสดงทิศตามกฎกระทรวง

      ฉบับที่ ๑๐ ข้อ ๙ (๒) (ง)

๑๗. ระยะขอบเขตที่ดินตามข้อ ๑๖ ให้แสดงรูปแผนที่โฉนด

      ที่ดินด้วย ในกรณีที่ใช้ที่ดินหลายแปลงให้แสดงรูป

      การต่อรูปแผนที่โฉนดที่ดินทุกแปลง ที่ประกอบเป็น

      ที่ดินที่ขออนุญาต

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

      ต่อ ๑๖๗๒

๒. การขอต่ออายุใบอนุญาต

    เมื่อยื่นแบบ ข. ๕ ก่อนใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ผู้ขอ

    สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้จนกว่ากรุงเทพมหานคร

    จะแจ้งการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต

เอกสารประกอบ

๑. กรอกแบบฟอร์มคำขออนุญาตต่ออายุ (ข. ๕)

๒. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร

๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

    จำกัด (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ

    ผู้จัดการบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเจ้าของ

    อาคารเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัว และ

    สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของ

    อาคารเป็นบุคคลธรรมดา)

๕. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรควบคุมงาน

    (แบบ น. ๔) พร้อมใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

๖. หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกควบคุมงาน

    (แบบ น. ๔) พร้อมใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

๗. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

    ต่อ ๑๕๓๒, ๑๕๓๙, ๑๕๔๒-๓, ๑๕๔๐

๓. การยื่นคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง

    อาคาร/รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยน

    การใช้อาคาร

เอกสารประกอบ

๑. กรอกแบบฟอร์มคำขออนุญาต (ข. ๖)

๒. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคารฉบับจริง

    จำนวน ๒ แผ่น (สีขาวและสีเหลือง)

๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

    จำกัด (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมสำเนาบัตร

    ประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ

    บริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้โอนใบอนุญาต

    เป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัว และสำเนา

    ทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร (กรณีผู้โอนใบอนุญาต

    เป็นบุคคลธรรมดา)

๔. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

    จำกัด (ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน) พร้อมสำเนาบัตร

    ประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ

    (กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนา

    บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน

    (กรณีผู้รับโอนใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)

๕. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ระบุในใบอนุญาตทุกแปลง

    ถ่ายสำเนาและลงชื่อเจ้าของทุกแผ่น พร้อมสำเนาบัตร

    ประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน

    ทุกแผ่น

๖. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่ยัง

    มิได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน) เจ้าของที่ดินแปลงที่ระบุใน

    ใบอนุญาตลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ม พร้อมผู้รับโอน

    ใบอนุญาต

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

    ต่อ ๑๕๔๒-๓

๔. การยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

เอกสารประกอบ

๑. กรอกแบบฟอร์ม น. ๕ (กรณีเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอ

    เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)

๒. จดหมายแจ้งบอกเลิกการควบคุมงานของเจ้าของอาคาร

    ถึงผู้ควบคุมงานคนเดิม หรือแบบฟอร์ม น. ๖ (กรณี

    ผู้ควบคุมงานเป็นผู้บอกเลิกควบคุมงาน)

๓. จดหมายแจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุม

    งานถึงเจ้าของอาคาร

๔. แบบฟอร์ม น. ๗ (หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน

    พร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของ

    ผู้ควบคุมงานคนใหม่)

๕. แบบฟอร์ม น. ๘ (หนังสือแสดงความยินยอมของ

    ผู้ควบคุมงานคนใหม่) พร้อมใบประกอบวิชาชีพที่ยัง

    ไม่หมดอายุ

๖. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

๗. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

    จำกัด (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๘. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ

    ผู้จัดการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเจ้าของอาคาร

    เป็นนิติบุคคล)

๙. สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านของ

    เจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นบุคคลธรรมดา)

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

    ต่อ ๑๕๓๒, ๑๕๓๙, ๑๕๔๒

๕. การขอใบรับรองอาคาร (ขอเปิดการใช้อาคาร)                                              ๓๐ วันทำการ

                                                                                                                             หากพ้นกำหนดนี้แล้ว

                                                                                                                             สามารถเปิดการใช้ได้

เอกสารประกอบ

๑. แบบ กทม. ๔

๒. ใบอนุญาตเดิม

๓. บัตรประจำตัว

๔. ทะเบียนบ้าน

๕. หนังสือรับรองบริษัท

๖. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน

๗. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

    ต่อ ๑๕๓๒, ๑๕๓๙, ๑๕๔๑, ๑๕๔๓

๖. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอาคาร หรือขอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ

    กฎหมายควบคุมอาคาร

    ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

    ต่อ ๑๖๗๑

๗. การยื่นแจ้งโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยยื่นแจ้ง

    และดำเนินการตาม ม. ๓๙ ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ

    ควบคุมอาคาร ฯ                                                                                                 ๑ วันทำการ

                                                                                                                            (กล่าวคือเจ้าพนักงาน

                                                                                                                            ท้องถิ่นจะออกใบรับ

                                                                                                                             แจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน

                                                                                                                            วันที่ได้รับแจ้งแล้วผู้

                                                                                                                            แจ้งสามารถลงมือ

                                                                                                                            ก่อสร้างได้ทันที)

เอกสารประกอบ

๑. กรอกแบบฟอร์มตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

    (แบบ กทม. ๑) และแจ้งข้อมูล พร้อมยื่นเอกสาร

    ทุกข้อ ดังนี้

    (ก) ชื่อวุฒิของสถาปนิกผู้ออกแบบ

    (ข) ชื่อวุฒิของวิศวกรผู้คำนวณ

    (ค) ชื่อสถาปนิก และวิศวกรผู้ควบคุมงาน

    (ง) สำเนาใบอนุญาตของ (ก) (ข) (ค)

    (จ) หนังสือรับรองผู้ออกแบบ และคำนวณอาคาร

            ผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี (ใช้แบบ กทม. ๕)

    (ฉ) แบบแปลน แผนผัง รายการ ประกอบแบบแปลน

            จำนวน ๕ ชุด และรายการคำนวณโดยมีคำรับรอง

            ของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วันเริ่มและสิ้นสุด

            การดำเนินการ

๒. ชำระค่าธรรมเนียม การก่อสร้าง ดัดแปลง

๓. ตารางแสดงการคำนวณพื้นที่ของอาคารและแบบย่อ

สถานที่ติดต่อ กองควบคุมอาคาร โทร. ๒๔๖๐๓๐๑-๒

    ต่อ ๑๕๓๗-๘, ๑๕๔๐-๓

๘. การซ่อมแซมสะพานรถยนต์ข้ามทางแยก สะพานข้าม

    คลองและสะพานคนเดินข้ามถนนในเขตพื้นที่ กรุงเทพ

    มหานคร

    ๘.๑ กรณีปริมาณงานเล็กน้อย                                                                          ๑-๓ วันทำการ

    ๘.๒ กรณีปริมาณงานมาก อาจล่าช้าเนื่องจากต้องรอ

            การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ขั้นตอน

๑. รับเรื่องแจ้งจากเขตพื้นที่

๒. ประชาชนร้องเรียน

๓. ศูนย์รับร้องทุกข์

๔. สื่อมวลชนต่าง ๆ

๕. รับนโยบายจากผู้บริหาร

สถานที่ติดต่อ งานปรับปรุงและบูรณะสะพาน ฝ่ายบูรณะ

    โครงสร้างและประสานงาน โทร. ๒๔๖๐๒๕๗, ๒๔๕๖๙๕๙

๙. พิจารณาการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหิน

    ทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

    ๙.๑ พิจารณาเร่งด่วนเพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน                                ๔๕ วันทำการ

    ๙.๒ กรณีมีปัญหาด้านเอกสารหลักฐานไม่ครบ ทำให้

            พิจารณาล่าช้า เนื่องจากรอเอกสารเพิ่มเติมจะจัดส่ง

            เรื่องคืน แจ้งเขตพื้นที่เพื่อให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

            และส่งเรื่องมาพิจารณาใหม่

เอกสารประกอบ

๑. สำเนาบัตรประจำตัว

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. ผังบริเวณที่ขออนุญาต

๔. สำเนาโฉนดที่ดิน

๕. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

๖. สำเนาใบจดทะเบียน ใบมอบอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

๗. พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา

    ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

๘. สำเนาทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอน

๑. สำนักงานเขตรวบรวมเอกสารจัดส่งให้พิจารณาตาม

    ระเบียบ การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหิน

    ทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑

๒. กองก่อสร้างและบูรณะจัดส่งให้หน่วยงานภายในรับผิดชอบ

    ออกตรวจสอบ และเสนอเรื่องตามขั้นตอน โดยเสนอ

    ผู้อำนวยการสำนักการโยธาเป็นผู้พิจารณา

๓. พิจารณาแล้วส่งเรื่องคืนให้สำนักงานเขตเจ้าของเรื่อง

    เพื่อออกหนังสืออนุญาตต่อไป

๔. สำนักงานเขตออกหนังสืออนุญาตแล้ว ส่งใบอนุญาต

    ให้สำนักการโยธาทราบเพื่อควบคุมการดำเนินการที่

    อนุญาตนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๑ ถนนนวมินทร์

    โทร. ๕๑๐๗๐๗๒, ๕๐๙๔๑๔๐, ๕๑๐๔๓๓๒

๑๐. การซ่อมแซมผิวจราจร คันหินทางเท้า ในเขตพื้นที่

      กรุงเทพมหานคร

      ๑๐.๑ กรณีปริมาณงานเล็กน้อย                                                                                  ๑-๓ วันทำการ

      ๑๐.๒ กรณีปริมาณงานมาก อาจล่าช้าเนื่องจากต้อง

                รอการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ขั้นตอน

๑. รับเรื่องแจ้งจากเขตพื้นที่

๒. ประชาชนร้องเรียน

๓. ศูนย์รับร้องทุกข์

๔. สื่อมวลชนต่าง ๆ

๕. รับนโยบายจากผู้บริหาร

สถานที่ติดต่อ

    ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๑ ถนนนวมินทร์ โทร.

๕๑๐๗๐๗๒, ๕๐๙๔๑๔๐, ๕๑๐๔๓๓๒

    ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๒ ถนนมิตรไมตรี โทร.

๒๔๕๖๙๕๖, ๒๔๕๙๑๕๒, ๒๔๕๒๖๕๗

    ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๓ ถนนสุขุมวิท ๑๐๓

โทร. ๓๒๘๐๙๙๓, ๓๒๘๑๓๖๕, ๓๒๘๑๓๖๒, ๓๒๘๐๙๙๑-๒

    ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๔ ถนนเพชรเกษม โทร.

๔๑๓๑๗๒๓, ๔๑๓๑๘๐๖, ๔๑๓๑๑๕๐, ๔๕๔๔๒๐๙

    ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๕ ใต้สะพานบางกอกใหญ่

ถนนรัชดาภิเษก โทร. ๔๕๘๐๗๘๓, ๔๕๗๔๔๕๙

๔๕๗๔๔๕๘, ๔๕๘๐๗๘๒

    ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน ๖ ถนนรัชดาภิเษก โทร.

๙๑๑๑๓๗๗, ๙๑๑๑๓๗๓-๕

                                                         สำนักการระบายน้ำ

กองระบบท่อระบายน้ำ

- แจ้งเรื่อง น้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน ฝาท่อพักชำรุด

   แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๒๔๖๐๓๑๗-๙, ๒๔๘๕๑๑๕

   ๒๔๘๕๖๖๕ หรือโทรสารหมายเลข ๒๔๖๐๓๒๐ หรือ

   แจ้งเป็นหนังสือสำนักการระบายน้ำจะดำเนินการให้                                              ๑-๗ วันทำการ

กองสารสนเทศระบายน้ำ

- การขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝน ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง

   สภาพน้ำท่วมขังในเวลานั้น ขอทราบทางโทรศัพท์ หมายเลข

   ๒๔๖๐๓๑๗-๙, ๒๔๘๕๑๑๕, ๒๔๘๕๖๖๕ หรือ

   โทรสารหมายเลข ๒๔๖๐๓๒๐ หรือหนังสือ                                                         ๑๐-๓๐ นาที

- การขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับฝน ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง

   สภาพน้ำท่วมขังในเวลาย้อนหลัง ขอทราบทางโทรศัพท์

   หมายเลข ๒๔๖๐๓๑๗-๙, ๒๔๘๕๑๑๕, ๒๔๘๕๖๖๕

   หรือโทรสารหมายเลข ๒๔๖๐๓๒๐ หรือหนังสือ                                        ๑-๒ วันทำการ

- บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ภาคเอกชนโดยคิดค่า

   บริการจะดำเนินการและแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ทราบ                                            ๕ วันทำการ

                                                      สำนักรักษาความสะอาด

กองบริการรักษาความสะอาด

๑. บริการเก็บขนมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา                                                                        ๑ วันทำการ

    - ผู้ขอรับบริการจะต้องมีที่พักอาศัย หรือสถานที่พัก

       อาศัย หรือสถานที่ทำการอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

       โดยสถานที่ต้องสามารถนำเรือเข้าเก็บขนมูลฝอยได้

       โดยเฉพาะและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถให้

       บริการได้

    - ผู้ขอรับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขน

       มูลฝอยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

๒. บริการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป และเป็นครั้งคราว                                                     ๑ วันทำการ

    - ผู้ขอรับบริการแจ้งขอรับบริการได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่

    - ผู้ขอรับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขน

       มูลฝอยตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

๓. การตั้งถังรองรับมูลฝอย                                                                                               ๑ วันทำการ

    - ผู้ขอรับบริการทำหนังสือแจ้งรายละเอียด วัน เวลา

       สถานที่จัดงาน และจำนวนถังรองรับมูลฝอยที่จะใช้

       ก่อนกำหนดการจัดงานอย่างน้อย ๑๐ วัน

    - ค่าบริการตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด ๒๔๐ ลิตร

       ไม่เกิน ๒๕ ถัง เที่ยวละ ๒๐๐ บาท

๔. การตั้งถังน้ำ ส่งน้ำ                                                                                          ๑ วันทำการ

    - หน่วยงานเอกชนขอรับบริการ โดยยื่นคำขอพร้อม

       บัตรประจำตัว

    - ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้ทำหนังสือจากหน่วยงาน

       เพื่อขอรับบริการ

    - การขอรับบริการน้ำดื่มสนับสนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ

๕. การให้บริการน้ำ

เอกสารประกอบ

    - สำเนาบัตรประจำตัว

    - แผนที่จุดรับน้ำ พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ

    - ค่าบริการส่งน้ำเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ขั้นตอน

    - ผู้ขอรับบริการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน                                                              ๑๐ นาที

    - คิดจำนวนค่าบริการและรับค่าบริการ                                                               ๒๐ นาที

    - เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ                                                                                               ๒๐ นาที

    - ส่งเอกสารประกอบการขอรับบริการให้หน่วยงาน                                                   ๒ ชม.

       ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการส่งน้ำ

    - จัดส่งน้ำ ตามแผนที่จุดรับน้ำ                                                                          ๑-๒ ชม.

กองควบคุมสิ่งปฏิกูล

๖. ให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล                                                                                            ๒ วันทำการ

ขั้นตอน

    - ผู้ขอรับบริการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน โดยกรอก

       รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ สถานที่รับบริการ

    - รับเรื่องดำเนินการออกเลขรหัสรับ และส่งสัญญา

       รับแจ้งยังหน่วยงาน

    - ผู้ควบคุมงาน ประสานงาน ตรวจสอบ (หากดำเนิน

       การได้จะดำเนินการทันที)

    - แจ้งให้ผู้รับบริการทราบผลการพิจารณา

    - ค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

๗. ให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว                                                          ๒ วันทำการ

    - ผู้รับบริการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ได้แก่ รายชื่อ

       ผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ แผนที่ที่กำหนด

       สถานที่จัดงาน

    - รับเรื่องแล้วดำเนินการตรวจสอบวัน เวลา สถานที่

       ขอรับบริการ จำนวนรถ จำนวนคนที่ขอใช้บริการ

    - ดำเนินการขออนุมัติ

    - ลงทะเบียนในการขอใช้รถแต่ละคัน

    - แจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ และชำระค่าบริการตาม

       ระเบียบ ฯ                                                                                                   ๒ วันทำการ

กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

๘. ให้บริการขยะแห้งเพื่อกลบที่                                                                             ๒ วันทำการ

เอกสารประกอบ

    - หนังสือแสดงความจำนง

    - บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินใกล้เคียง

    - โฉนดที่ดิน

    - หนังสือความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล

    - หนังสือความเห็นชอบจากกองควบคุมมลพิษ กระทรวง

       วิทยาศาสตร์ ฯ

    - หนังสือความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ขั้นตอน

    - ยื่นคำขอ

    - ตรวจสอบหลักฐาน

    - ตรวจสอบสถานที่

    - ผู้ขอรับบริการต้องจัดหาเครื่องจักรและรถบรรทุกมา

       ดำเนินการเอง

๙. การให้บริการด้านสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยในโรงงานกำจัด

    มูลฝอยและสถานีขนถ่ายและฝังกลบมูลฝอยของกรุงเทพ

    มหานคร                                                                                                                    ๑๐ วันทำการ

ขั้นตอน

    - ยื่นคำขอรับบริการพร้อมหลักฐาน ถ้าเป็นผู้ยื่นขอใหม่

       ต้องแจ้งลักษณะและชนิดของมูลฝอยที่จะนำมาทิ้ง

       รวมทั้งปริมาณและจำนวนเที่ยว/วัน สถานที่ประกอบการ

       ชื่อผู้รับผิดชอบ ถ้าเป็นผู้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทิ้งมูลฝอย

       ต้องแนบสำเนาใบขออนุญาตเดิมพร้อมหลักฐานอื่น ๆ

       เพื่อให้ทราบว่ามีลักษณะชนิดของมูลฝอย ปริมาณ

       จำนวนเที่ยวต่างไปจากเดิมหรือไม่ รวมทั้งสถานที่

       ประกอบการและชื่อผู้รับผิดชอบ

    - ดำเนินการโดยการสั่งการ ตรวจสอบ พิจารณาทำ

       หนังสืออนุญาต นำเสนออนุมัติ และแจ้งผู้ขอรับ

       บริการทราบ

๑๐. การขอเข้าดูงานที่โรงงานกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพ

      มหานคร                                                                                                                 ๕ วันทำการ

เอกสารประกอบ

    - หนังสือจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่ต้องการ

       ศึกษาดูงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับ

       มอบหมายลงนามแจ้งความประสงค์

ขั้นตอน

    - ยื่นคำขอ

    - แจ้งวัน เวลา จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ระยะเวลา

       (ชั่วโมง) ที่จะใช้ในการศึกษาดูงาน

    - ขอบเขต จุดประสงค์การดูงาน หลักสูตรที่ต้องการ

    - ดำเนินการโดยการสั่งการ ตรวจสอบพิจารณา

       ทำหนังสือตอบสถาบันที่ต้องการศึกษาดูงาน ทำ

       หนังสือขออนุญาต แจ้งให้ผู้ขอศึกษาดูงานทราบ

                                                         สำนักพัฒนาชุมชน

๑. การสมัครเรียนวิชาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

    ๑.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนวิชาชีพ

            - กรณีการฝึกอาชีพทั่วไป

               ๑. ชาย - หญิง อายุ ๑๔ ปีขึ้นไป

               ๒. มีความรู้ โดยอ่านออกเขียนได้

               ๓. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

               ๔. ความประพฤติเรียบร้อย

            - กรณีการฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์

               ๑. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป

               ๒. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดได้

            - กรณีการฝึกช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

               ๑. ชาย - หญิง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

               ๒. สำเร็จการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยม

                   ศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

               ๓. ผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว

                   (การใช้โปรแกรม DOS)

               ๔. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั่วไป

                   ข้อ ๒-๔

    ๑.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้

            ๑. บัตรประจำตัว หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้

                สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวต้องมีผู้ปกครอง

                มาลงชื่อรับรอง

            ๒. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ รูป

            ๓. ไม่เสียค่าสมัคร และค่าเข้าฝึกอบรม (ยกเว้น

                อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวบางชนิด

                ในบางวิชา)

            ๔. รับสมัครและเปิดฝึกอบรมทุกวัน (หยุดวัน

                นักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -

                ๑๕.๐๐ น.

    ๑.๓ สถานที่รับสมัครและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ

            ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ๔ แห่ง ดังนี้

            ๑. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี

                โทร. ๒๕๑๕๘๔๙, ๒๕๑๕๒๘๑ โทรสาร

                ๒๕๑๕๒๖๘

            ๒. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส

                โทร. ๒๙๒๐๑๙๔ โทรสาร ๒๘๙๓๔๗๘

            ๓. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล

                โทร. ๓๓๑๗๕๗๓ โทรสาร ๓๓๑๗๕๗๔

            ๔. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด

                โทร. ๔๒๓๒๐๒๕ โทรสาร ๔๒๓๒๐๒๖

    ๑.๔ ระยะเวลาที่รับสมัคร และ การฝึกอบรม

            ภาคปกติ

            รุ่นที่ ๑ สมัครเดือน ก.ย. เปิดเรียน ๑ ต.ค. -

            ๓๑ ธ.ค. ของทุกปี

            รุ่นที่ ๒ สมัครเดือน ธ.ค. เปิดเรียน ๑ ม.ค. -

            ๓๑ มี.ค. ของทุกปี

            รุ่นที่ ๓ สมัครเดือน มี.ค. เปิดเรียน ๑ เม.ย. -

            ๓๐ มิ.ย. ของทุกปี

            รุ่นที่ ๔ สมัครเดือน มิ.ย. เปิดเรียน ๑ ก.ค. -

            ๓๐ ก.ย. ของทุกปี

            ภาคค่ำ (หลักสูตร ๔๘ ชั่วโมง)

            รับสมัคร วันที่ ๑ - ๕ ของทุกเดือน

            เรียนวันจันทร์แรกของสัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน

    ๑.๕ วิชาที่เปิดฝึกอบรม

            ๑. แกะสลักผลไม้และงานใบตอง

            ๒. ตัดเสื้อสูทชาย - หญิง

            ๓. ตัดเสื้อกางเกงชาย

            ๔. การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)

            ๕. การออกแบบเสื้อผ้า (ดีไซน์)

            ๖. เย็บจักรอุตสาหกรรม

            ๗. ตัดเสื้อหลักเซนต์ ระดับ ๑,๒

            ๘. ปักจักร

            ๙. ซ่อมจักร

            ๑๐. เสริมสวย ระดับ ๑,๒

            ๑๑. ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ ๑,๒

            ๑๒. ช่างไฟฟ้า

            ๑๓. ช่างซ่อมวิทยุ ระดับ ๑,๒

            ๑๔. ช่างซ่อมวีดีโอ

            ๑๕. ช่างโทรทัศน์ ขาว - ดำ

            ๑๖. ช่างโทรทัศน์สี

            ๑๗. ดอกไม้ผ้าระบายสี

            ๑๘. ดอกไม้กระดาษ

            ๑๙. ถักโครเชท์

            ๒๐. ถักนิตติ้ง

            ๒๑. ถักเชือกปอ

            ๒๒. ของชำร่วย (ตุ๊กตายัดนุ่น พับผ้า ฯลฯ)

            ๒๓. สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กระดาษสา

            ๒๔. สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

            ๒๕. สิ่งประดิษฐ์จากขนมปัง สบู่ ข้าวเหนียว

            ๒๖. กรอบรูปวิทยาศาสตร์

            ๒๗. อาหารคาว

            ๒๘. อาหารว่าง (ซาลาเปา)

            ๒๙. ขนม (ปาท่องโก๋ ถั่วกรอบแก้ว โรตี)

            ๓๐. เบเกอร์รี่ ขนมเค้ก

            ๓๑. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

            ๓๒. การแกะสลักหยก และกระจก

            ๓๓. วิชาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

            ๓๔. จัดดอกไม้สด

            ๓๕. ขนมไทย

            ๓๖. พิมพ์ดีด

            ๓๗. สมุนไพร

            ๓๘. นวดแผนโบราณ

            ๓๙. ดอกไม้เกล็ดปลา

            ๔๐. เพนท์ผ้าบาติก

            ๔๑. สกรีน

            ๔๒. เรซิน

            ๔๓. เทียนหอม เทียนแฟนซี

            ๔๔. การห่อของขวัญ การ์ดอวยพร และการ

                 จัดกระเช้าของขวัญ

            ๔๕. การแปรรูปอาหาร, ผัก, ผลไม้

๒. การสมัครเรียนวิชาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ

    มหานคร

    ๒.๑ คุณสมบัติของผู้เรียนวิชาชีพ

            - กรณีการเรียนวิชาชีพทั่วไป

               ๑. ชาย - หญิง อายุ ๑๔ ปีขึ้นไป

               ๒. มีความรู้โดยอ่านออกเขียนได้

               ๓. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

                   เรียน

               ๔. ความประพฤติเรียบร้อย

            - กรณีการเรียนวิชาชีพคอมพิวเตอร์

               ๑. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

                   ทั่วไป

               ๒. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดได้

            - กรณีการเรียนวิชาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

               ๑. ชาย - หญิง อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

               ๒. สำเร็จการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยม

                   ศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

               ๓. ผ่านการเรียนรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์มาแล้ว

                   (การใช้โปรแกรม DOS)

               ๔. มีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพทั่วไป

                   ข้อ ๒ - ๔

    ๒.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังนี้

            - สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัว กรณี

               ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวต้องมีผู้ปกครองมาลงชื่อ

               รับรอง

            - สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ

            - รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป

            - เงินค่าสมัคร ๕ บาท พร้อมเงินบำรุงการศึกษา

               ๑๐๐ บาท รวม ๑๐๕ บาท (สำหรับวิชาชีพ

               ทั่วไป)

            - เงินค่าสมัคร ๕ บาท พร้อมเงินบำรุงการศึกษา

               ๕๐๐ บาท รวม ๕๐๕ บาท (สำหรับวิชาชีพ

               คอมพิวเตอร์)

    ๒.๓ ระยะเวลาการรับสมัครและการเปิดเรียน

            หลักสูตร ๔๐๒ และ ๒๐๑ ชั่วโมง (ภาคปกติ

            และภาคค่ำ)

            รุ่นที่ ๑ รับสมัคร ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม

                        ของทุกปี

                        เปิดเรียน ๑๖ พฤษภาคม - ๒๕

                        สิงหาคม ของทุกปี

            รุ่นที่ ๒ รับสมัคร ๑๕ กรกฎาคม - ๓๑

                        สิงหาคม ของทุกปี

                        เปิดเรียน ๑ กันยายน - ๑๕ ธันวาคม

                        ของทุกปี

            รุ่นที่ ๓ รับสมัคร ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม

                        ของทุกปี

                        เปิดเรียน ๒๐ ธันวาคม - ๓๑ มีนาคม

                        ของทุกปี

            หลักสูตร ๕ เดือน (ภาคปกติ)

            รุ่นที่ ๑ รับสมัคร ๑๕ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม

                        ของทุกปี

                        เปิดเรียน ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ ตุลาคม

                        ของทุกปี

            รุ่นที่ ๒ รับสมัคร ๑๖ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน

                        ของทุกปี

                        เปิดเรียน ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ มีนาคม

                        ของทุกปี

    ๒.๔ วิชาชีพที่เปิดสอน

            หลักสูตร ๔๐๒ และ ๒๐๑ ชั่วโมง (ภาคปกติ

และภาคค่ำ)

            ๑. หมวดวิชาชีพอุตสาหกรรม มี ๑๘ สาขา

                วิชาช่าง ดังนี้

                - ช่างเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้ารถยนต์

                - ช่างเครื่องยนต์ดีเซล - เครื่องยนต์ช่วงล่าง

                - ช่างเครื่องยนต์เล็ก - จักรยานยนต์

                - ช่างเดินสายไฟฟ้า - เครื่องกลไฟฟ้า

                - ช่างวิทยุ - เครื่องเสียง

                - ช่างโทรทัศน์สี - วีดีโอ

                - ช่างเครื่องทำความเย็นปรับอากาศ

                - ช่างเจียระไนพลอย

                - ช่างเชื่อมโลหะแผ่น

                - ช่างเครื่องยนต์ช่วงล่าง

                - ช่างเครื่องยนต์ชั้นสูง

                - ช่างเชื่อมไฟฟ้า

                - ช่างเชื่อมแก๊ส

                - ช่างไฟฟ้ารถยนต์

                - ช่างไฟฟ้า

                - ช่างเครื่องยนต์

                - ช่างทำตัวเรือนเครื่องประดับ

                - ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

            ๒. หมวดวิชาชีพคหกรรม มี ๑๐ สาขาวิชา

                ดังนี้

                - ช่างเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

                - ช่างเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง

                - ช่างเสื้อผ้าชาย

                - ช่างออกแบบเสื้อผ้า

                - ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า

                - ช่างเสริมสวยสตรีเบื้องต้น

                - ช่างเสริมสวยสตรีชั้นสูง

                - ช่างตัดผมชาย

                - ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

                - อาหารและโภชนาการ

            ๓. หมวดวิชาชีพธุรกิจ มี ๒ สาขาวิชาช่าง ดังนี้

                - พิมพ์ดีด

                - คอมพิวเตอร์

            ๔. หมวดวิชาชีพธุรกิจ มี ๒ สาขาวิชาช่าง ดังนี้

                - ช่างศิลปประดิษฐ์

                - ช่างศิลปประยุกต์

            หลักสูตร ๕ เดือน (ภาคปกติ)

                หมวดวิชาชีพอุตสาหกรรม มี ๔ สาขาวิชาช่าง

                ดังนี้

                - ช่างเครื่องยนต์

                - ช่างเครื่องยนต์เล็ก - จักรยานยนต์

                - ช่างไฟฟ้ากำลัง

                - ช่างอิเล็กทรอนิกส์

                                                       สำนักสวัสดิการสังคม

๑. การขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย

    ผู้ประสบสาธารณภัยต้องมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

    พร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน

    นับแต่วันที่ประสบสาธารณภัย

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือรับรองจากสำนักงานเขตท้องที่ว่าเป็นผู้ได้ประสบ

    สาธารณภัย

๒. บัตรประจำตัว (ถ้ามี)

ขั้นตอน

๑. ตรวจสอบหลักฐาน                                                                                           ๑ ชม.

๒. สัมภาษณ์สอบประวัติผู้ขอรับความช่วยเหลือ

๓. จัดทำบันทึกประวัติผู้ขอรับความช่วยเหลือ                                                            ๑ วันทำการ

๔. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

๕. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

    * ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค                                                                                  ๑ วันทำการ

    * ด้านการเงิน                                                                                                 ๑๕ วันทำการ

๖. ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

    ภายหลังการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ๑-๓ เดือน

สถานที่ติดต่อ กองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๗๖๘๗๘, ๒๔๕๒๓๖๖

๒. การขอรับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ทุนฝึกอาชีพ

    ทุนประกอบอาชีพ

    ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร

        ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

    ๒. เป็นครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนยากจน คือ

        หัวหน้าครอบครัวหรือผู้หาเลี้ยงครอบครัว บิดา

        มารดา หรือเฉพาะบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ตาย

        ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพ

        ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ประสบเหตุอื่น จนไม่

        สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้

๓. ทุนการศึกษา ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถม

    ศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน ๒๕ ปี

๔. ทุนฝึกอาชีพ ต้องเป็นผู้ที่กำลังฝึกอาชีพในสถานศึกษา

    หรือสถานฝึกอาชีพ

เอกสารประกอบ

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. บัตรประจำตัว

๓. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอาชีพว่ากำลัง

    เรียนอยู่จริง (กรณีขอรับทุนการศึกษาหรือทุนฝึกอาชีพ)

๔. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

    ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีขอรับทุนฝึกอาชีพ)

ขั้นตอน

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน                                                                                 ๑ ชม.

๒. สัมภาษณ์พร้อมนัดหมายเยี่ยมบ้าน

๓. เยี่ยมบ้าน เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อม                                               ๑ วันทำการ

๔. จัดทำบันทึกรายงานเรื่องราวผู้ขอรับความช่วยเหลือ                                               ๑ วันทำการ

๕. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ                             

๖. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติ                                                                   ๗ วันทำการ

๗. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ                                                                            ๑๕ วันทำการ

๘. ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ (ภายหลัง

    การให้ความช่วยเหลือ ๑-๓ เดือน)

สถานที่ติดต่อ กองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๗๖๘๗๘, ๒๔๖๐๓๕๙

๓. การขอรับความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพประจำวัน

    ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร

        ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

    ๒. เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปหรือผู้พิการหรือ

        ทุพพลภาพที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจน

        และไร้ที่พึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

เอกสารประกอบ

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. บัตรประจำตัว

ขั้นตอน

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน                                                                                 ๑ ชม.

๒. สัมภาษณ์พร้อมนัดหมายเยี่ยมบ้าน

๓. เยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อม

๔. จัดทำบันทึกรายงานเรื่องราวผู้ขอรับความช่วยเหลือ                                               ๑ วันทำการ

๕. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ

๖. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติ                                                                   ๗ วันทำการ

๗. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ                                                                            ๑๕ วันทำการ

    * ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค

    * ด้านค่าครองชีพประจำวัน เดือนละ ๑ ครั้ง (พิจารณา

      ตามความเป็นจริงและจำเป็นโดยอยู่ในดุลยพินิจของ

      นักสังคมสงเคราะห์)

๘. ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ (ภายหลัง

    การให้ความช่วยเหลือ ๑ เดือน)

สถานที่ติดต่อ กองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๗๖๘๗๘, ๒๔๖๐๓๕๙

๔. การขอรับความช่วยเหลือด้านเงินช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน

    และจำเป็น ค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม

    ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติดังนี้

    ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร

        ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

    ๒. เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจนและ

        ไร้ที่พึ่งและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก

        หน่วยงานใด

    ๓. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตาม

        ความจำเป็นของแต่ละราย กรณีขอความช่วยเหลือ

        ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์

เอกสารประกอบ

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. บัตรประจำตัว

๓. ใบรับรองแพทย์กรณีขอรับการสงเคราะห์ค่าอวัยวะเทียม

    และอุปกรณ์

ขั้นตอน

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน                                                                                 ๑ ชม.

๒. สัมภาษณ์พร้อมนัดหมายเยี่ยมบ้าน

๓. เยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อม

๔. จดบันทึกรายงานเรื่องราวผู้ขอรับความช่วยเหลือ                                       ๑ วันทำการ

๕. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ

๖. ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติ                                                                   ๗ วันทำการ

๗. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ                                                                            ๑๕ วันทำการ

    * ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุซ่อมแซมและอื่น ๆ

      ที่จำเป็น

    * ด้านการเงิน อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักชั่วคราว

       ค่ารักษาพยาบาล และค่าอวัยวะเทียม (การได้รับ

       ความช่วยเหลือคำนึงถึงความเป็นจริง และจำเป็น

       โดยอยู่ในดุลยพินิจของนักสังคมสงเคราะห์)

๘. ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ (ภายหลัง

    การให้ความช่วยเหลือ ๑ - ๓ เดือน)

สถานที่ติดต่อ กองสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๗๖๘๗๘, ๒๔๖๐๓๕๙

๕. บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ "สายด่วน

    เติมพลังใจให้กัน" โทร. ๒๔๗๘๑๘๔, ๖๔๔๓๓๔๔

    ให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่ผู้ที่เดือดร้อนด้วย

    เหตุต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ ความเครียด

    ความวิตกกังวล

๖. การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน ศูนย์ชุมชน ศูนย์

    ฝึกกีฬา

เอกสารประกอบ

๑. ใบสมัคร ขอได้ที่ศูนย์ ฯ

๒. สำเนาบัตรประจำตัว

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเยาวชนอายุไม่ถึง ๑๕ ปี)

๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด

    ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๑ เดือน

๕. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๖ เดือน) กรณีกีฬาว่ายน้ำ

๖. เงินค่าสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชน

    * อายุ ๘ - ๑๘ ปี อัตราค่าสมาชิกปีละ ๑๐ บาท

    * อายุ ๑๙ - ๒๔ ปี อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐ บาท

      ประเภทศูนย์ชุมชน

    * อายุ ๒๔ ปี ขึ้นไป อัตราค่าสมาชิกปีละ ๔๐ บาท

      สมาชิกศูนย์ฝึกกีฬา

    * อายุ ๘ - ๑๕ ปี อัตราค่าสมาชิกปีละ ๑๐ บาท

    * อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อัตราค่าสมาชิกปีละ ๔๐ บาท

ขั้นตอน

๑. ตรวจสอบหลักฐาน                                                                                           ๑ ชม.

๒. ชำระเงินค่าสมาชิก

๓. รับบัตรสมาชิก

๔. ใช้บริการตามวัน เวลา และระเบียบที่กำหนด (บัตร

    สมาชิกมีระยะเวลา ๑ ปี เมื่อครบแล้วต้องทำบัตร

    สมาชิกใหม่)

สถานที่ติดต่อ

    - ศูนย์เยาวชน ศูนย์ชุมชน กองนันทนาการ สำนัก

สวัสดิการสังคม กทม. ๒

       โทร. ๒๔๖๐๓๒๘

    - ศูนย์เยาวชน ศูนย์ชุมชน ทุกแห่ง ศูนย์ฝึกกีฬา

       กองการกีฬา สำนักสวัสดิการสังคม กทม. ๒

       โทร. ๒๔๖๘๐๔๒, ๒๔๘๔๐๒๔-๕

๗. การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

๒. บัตรประจำตัว บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือ

    รับรองจากสถานศึกษา

๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด

    ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๔. เงินค่าสมาชิก

    ก. อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ปีละ ๕ บาท

    ข. อายุเกิน ๑๕ ปี ปีละ ๑๐ บาท

๕. เงินค่าประกันหนังสือ

    ก. อายุไม่เกิน ๑๕ ปี คนละ ๒๐ บาท

    ข. อายุเกิน ๑๕ ปี คนละ ๔๐ บาท (เงินค่าประกัน

       หนังสือจะคืนให้เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก)

ขั้นตอน

๑. ตรวจสอบหลักฐาน                                                                                           ๑ ชม.

๒. ชำระเงิน

๓. บัตรสมาชิก

๔. ใช้บริการตามวัน เวลา และระเบียบที่กำหนด (บัตร

    สมาชิกมีระยะเวลา ๑ ปี เมื่อครบแล้วต้องทำบัตรสมาชิกใหม่)

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ

    สำนักสวัสดิการสังคม กทม. ๒ โทร. ๒๔๕๔๑๗๑

    หรือห้องสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

๘. การติดต่อวงดนตรีไทย และวงดนตรีสากลของกรุงเทพ

    มหานครไปบรรเลงในงาน

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือขอใช้บริการโดยระบุวัน เวลา ที่จะไปแสดง

๒. บัตรประจำตัว

ขั้นตอน

๑. หน่วยงานที่ประสงค์ขอใช้บริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ

    สำนักสวัสดิการสังคมหากเป็นเอกชนให้ยื่นคำร้องขอใช้

    บริการที่งานดนตรีไทย งานดนตรีสากล กองนันทนาการ                             ๑ ชม.

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดว่าสามารถจะไปได้ หรือไม่

    พร้อมแจ้งอัตราค่าบริการ

๓. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาต                                                                     ๓ วันทำการ

๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วให้ผู้ขอใช้บริการได้ทราบ

    และนำเงินค่าบริการไปชำระ ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงาน

    เลขานุการ สำนักสวัสดิการสังคม                                                                                    ๓ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ งานดนตรีไทยและงานดนตรีสากล กอง

    นันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๒๘๗

๙. การสมัครเข้ารับการอบรมดนตรีไทย ดนตรีสากล

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

ขั้นตอน

๑. สำนักสวัสดิการสังคม แจ้งกำหนดการเปิดอบรม ด้านการ

    บรรเลงเครื่องดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทย การขับร้อง

    เพลงสากล ทฤษฎีโน้ตเบื้องต้นโดยการประกาศหนังสือพิมพ์

    วิทยุ

๒. ผู้สมัครมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน                                                          ๑ ชม.

๓. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า ๗๕ % ของ

    เวลาการอบรมทั้งหมด

๔. กรุงเทพมหานครจะมอบวุฒิบัตรให้เป็นเกียรติ

๕. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

    นอกจากต้องนำอุปกรณ์มาเอง

สถานที่ติดต่อ งานดนตรีไทยและงานดนตรีสากล กอง

    นันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๒๘๗

๑๐. การขอใช้สถานที่ของศูนย์เยาวชน ฯ ศูนย์ ฯ ชุมชน

      หรือศูนย์ฝึกกีฬา

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือขอใช้สถานที่โดยระบุวัน เวลา สถานที่และ

    วัตถุประสงค์ที่ขอใช้

๒. บัตรประจำตัว

ขั้นตอน

๑. หน่วยงานที่ประสงค์ขอใช้สถานที่ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ

    สำนักสวัสดิการสังคม หากเป็นเอกชนให้ยื่นคำร้องขอ

    ที่กองนันทนาการ

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดว่าสามารถจะดำเนินการ

    ให้ได้หรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งอัตราค่าบริการ                                                              ๓ วันทำการ

๓. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุญาต                                                                     ๓ วันทำการ

๔. เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วจะแจ้งให้ผู้ขอใช้สถานที่

    ได้ทราบ                                                                                                                       ๓ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

    ศูนย์เยาวชน ศูนย์ชุมชน กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการ

สังคม กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๓๒๘

    ศูนย์ฝึกกีฬา กองการกีฬา สำนักสวัสดิการสังคม

กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๘๐๔๒, ๒๔๘๔๐๒๔-๕

๑๑. การขออนุญาตใช้สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามหลวง

      จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มิใช่เพื่อการค้า

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือขอใช้สถานที่ โดยระบุวัน เวลา สถานที่

    วัตถุประสงค์

๒. หนังสือรับรองส่วนราชการ องค์กรการกุศล มูลนิธิ

    รับรองว่าจะนำเงินไปสมทบทุนจริง (กรณีจัดเพื่อการ

    กุศล)

ขั้นตอน

๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและส่งให้หน่วยงานเจ้าของสถานที่

    พิจารณาว่าสถานที่นั้นว่างอยู่หรือไม่                                                                    ๓ วันทำการ

๒. หากว่างจะนำเสนอผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม

    เพื่ออนุญาตและลงนามในหนังสือตอบ                                                                ๗ วันทำการ

๓. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้สถานที่ทราบ                                                                   ๓ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๓๕๕

๑๒. การขออนุญาตใช้สวนสาธารณะถ่ายทำภาพยนตร์

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือขอใช้สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ (ประเภทใด)

    โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ วัตถุประสงค์

๒. สคริปบทภาพยนตร์และแผนผังรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์

ขั้นตอน

๑. เจ้าหน้าที่รับเรื่องและส่งให้หน่วยงานเจ้าของสถานที่

    พิจารณาว่าสถานที่นั้นว่างหรือไม่ สมควรอนุญาตหรือไม่

    พร้อมทั้งแจ้งค่าบริการในการถ่ายทำภาพยนตร์ครั้งละ

    ๒,๐๐๐ บาท                                                                                                    ๓ วันทำการ

๒. หากว่างจะนำเสนอผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม

    เพื่ออนุญาตและลงนามในหนังสือตอบ                                                                ๗ วันทำการ

๓. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอใช้สถานที่ทราบและมาชำระเงิน

    ค่าบริการ ๒,๐๐๐ บาท ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงาน

    เลขานุการ สำนักสวัสดิการสังคม                                                                                    ๓ วันทำการ

๔. เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของสถานที่ทราบ เพื่อประสานงาน

สถานที่ติดต่อ กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๓๕๕

๑๓. การขออนุญาตให้ดำเนินการตั้งประดับต้นไม้ในงานต่าง ๆ

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือแสดงความประสงค์ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ

    ตั้งประดับต้นไม้ในงานอะไร ที่ไหน ระยะเวลาในการตั้ง

    ประดับต้นไม้กี่วัน ตั้งแต่วันที่ ............ ถึงวันที่ ............ ต้นไม้

    จำนวนกี่ต้น ต้องการให้ขนไปตั้งประดับและ ขนกลับด้วย

    หรือไม่ ต้องการคอกใส่ต้นไม้ด้วยหรือไม่

๒. แผนผังสังเขปแสดงจุดหรือบริเวณที่ต้องการให้ขนต้นไม้

    ไปตั้งประดับ

ขั้นตอน

๑. งานธุรการรับเรื่องเสนอให้ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะ

    พิจารณาส่งเรื่องให้ฝ่ายขยายพันธุ์ไม้พิจารณาดำเนินการ                            ๑ วันทำการ

๒. ฝ่ายขยายพันธุ์ไม้ประสานผู้ขอแจ้งค่าบริการและให้นำเงิน

    ไปชำระที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสวัสดิการ

    สังคม                                                                                                                          ๓ วันทำการ

๓. ฝ่ายขยายพันธุ์ไม้ดำเนินการตั้งประดับ วัน ......... เวลา ........

สถานที่ติดต่อ กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๓๕๕

๑๔. การขออนุญาตย้าย ตัด โค่นต้นไม้ที่อยู่ในความดูแล

      รับผิดชอบของสำนักสวัสดิการสังคม และที่อยู่ในที่ดิน

      ของเอกชน

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอย้าย ตัด โค่นต้นไม้

    แจ้งรายละเอียด ต้นไม้อะไร จำนวนกี่ต้น ณ บริเวณใด

    ถนน แขวง เขต

๒. แผนผังสังเขปแสดงจุดที่ต้นไม้ตั้งอยู่

๓. ภาพถ่ายต้นไม้ที่ขออนุญาตย้าย ตัด โค่น ขนาดภาพ

    ๔x๖ นิ้ว ด้านหน้าและด้านข้างอย่างละ ๑ รูป

๔. สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตของราชการที่อนุญาตให้ผู้ยื่น

    คำขอดำเนินการ เช่น ก่อสร้างอาคาร ตัดคันหิน

    ทางเท้า ทำถนนเข้าบริเวณที่ดิน ฯลฯ

ขั้นตอน

๑. งานธุรการรับเรื่อง เสนอให้ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะ

    พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาพิจารณา                                                    ๑ วันทำการ

๒. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษามอบเรื่องให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา                                            ๑ วันทำการ

๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบไปตรวจสอบแล้วเสนอความเห็น

    พร้อมคิดค่าเสียหายต้นไม้ต่อฝ่ายปลูกบำรุงรักษา                                                  ๔ วันทำการ

๔. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการกอง

    สวนสาธารณะเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ

    สังคม                                                                                                                          ๒ วันทำการ

๕. ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคมนำเสนอขออนุมัติ

    จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                         ๗ วันทำการ

๖. รับเรื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งฝ่ายปลูก

    บำรุงรักษาดำเนินการ ดังนี้                                                                                 ๓ วันทำการ

    ๖.๑ กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้

            ย้าย ตัด โค่นต้นไม้ ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาแจ้งให้

            ผู้ยื่นคำขอทราบ

    ๖.๒ กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุญาตให้ย้าย

            ตัด โค่นต้นไม้ ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ

            ทราบและนำเงินไปชำระค่าเสียหายต้นไม้ ณ ฝ่าย

            การคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสวัสดิการ

            สังคม

๗. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

    ย้าย ตัด โค่นต้นไม้                                                                                                      ๑๐ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๓๕๕

๑๕. การขออนุญาตตัดแต่งบางส่วนของต้นไม้

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือแสดงความประสงค์ขอตัดแต่งบางส่วนของ

    ต้นไม้ แจ้งรายละเอียด ต้นไม้อะไร จำนวนกี่ต้น อยู่ใน

    บริเวณใด ถนน แขวง เขต

๒. แผนผังสังเขปแสดงจุดที่ตั้งของต้นไม้

ขั้นตอน

๑. งานธุรการรับเรื่อง เสนอให้ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะ

    พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาพิจารณา                                                    ๑ วันทำการ

๒. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาแยกเรื่องให้หน่วยงานรับผิดชอบ

    ไปพิจารณา                                                                                                      ๑ วันทำการ

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบไปตรวจสอบแล้วเสนอความเห็น

    พร้อมคิดค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งต้นไม้ต่อฝ่ายปลูกบำรุง

    รักษา                                                                                                                          ๓ วันทำการ

๔. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการ

    กองสวนสาธารณะ                                                                                                      ๑ วันทำการ

๕. ผู้อำนวยการกองสวนสาธารณะพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอ

    ของฝ่ายปลูกบำรุงรักษา                                                                                               ๑ วันทำการ

๖. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบและนำเงิน

    ค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งต้นไม้ไปชำระ ณ ฝ่ายการคลัง

    สำนักงานเลขานุการ สำนักสวัสดิการสังคม                                                          ๒ วันทำการ

๗. ฝ่ายปลูกบำรุงรักษาแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปตัดแต่ง

    ต้นไม้หลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้ไปชำระเงินเรียบร้อยแล้ว                                          ๑๐ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม

    กทม. ๒ โทร. ๒๔๖๐๓๕๕

                                                             สำนักการศึกษา

๑. การขอใช้สถานที่ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบและขั้นตอน

๑. ส่งหนังสือขอใช้ต่อครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

    โรงเรียน ระบุวัตถุประสงค์

๒. กรณีใช้ไม่เกิน ๓ วัน ผู้อำนวยการเขตจะพิจารณาอนุญาต                                    ๑-๒ วันทำการ

    กรณีใช้เกิน ๓ วัน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาจะพิจารณา                                   ๓-๕ วันทำการ

    อนุญาต

๓. โรงเรียน หรือสำนักงานเขตแจ้งผู้ขอรับอนุญาตทราบ

สถานที่ติดต่อ

๑. โรงเรียนที่ประสงค์จะใช้

๒. ฝ่ายการศึกษาของสำนักงานเขตที่โรงเรียนนั้นสังกัดอยู่

๒. การขออนุโมทนาบัตร (ผู้บริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อการ

    ศึกษา)

เอกสารประกอบและขั้นตอน

๑. หน่วยงานที่ได้รับบริจาค ส่งหนังสือขออนุโมทนาบัตร

    ถึงสำนักงานเขตหรือสำนักการศึกษา (แล้วแต่มูลค่า

    และวงเงินที่กำหนด)

๒. กรณีวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

    ผู้อำนวยการเขตจะเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตร                                                    ๑-๒ วันทำการ

    กรณีวงเงิน ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท

    ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาจะเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตร                                   ๒-๓ วันทำการ

    กรณีวงเงิน ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ปลัดกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตร                                             ๕-๗ วันทำการ

    กรณีวงเงิน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตร                                   ๗-๙ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

- โรงเรียน หรือสำนักงานเขต หรือสำนักการศึกษา ที่ได้รับ

    การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ

๓. การขอใช้ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร                                                                ๘-๑๒ วันทำการ

เอกสารประกอบและขั้นตอน

๑. ตรวจสอบวัน เวลาเพื่อขอจองค่ายลูกเสือ

๒. ส่งหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เพื่อขอ

    อนุญาตใช้ค่าย ระบุวัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าใช้ค่าย กำหนด

    ระยะเวลาการใช้ค่าย และอุปกรณ์ที่ต้องการสนับสนุน

๓. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพิจารณาอนุญาต

๔. สำนักการศึกษาแจ้งผู้ได้รับอนุญาตทราบ เพื่อชำระ

    ค่าบริการ ณ กองคลัง สำนักการศึกษา และรับหนังสือ

    อนุญาต พร้อมใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปแสดงต่อหัวหน้า

    ค่ายลูกเสือในวันใช้ค่าย

สถานที่ติดต่อ

- ค่ายลูกเสือกรุงธน ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด

    เขตทุ่งครุ โทร. ๔๒๖๓๒๘๐

- ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) ถนนสรงประภา

    แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. ๕๖๖๑๔๑๓, ๕๖๖๔๙๖๘

- ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม -ประจญ นพเกตุ)

    ตำบลบางคล้า อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

    โทร. (๐๓๘) ๕๗๕๒๓๑

๔. การตรวจสอบคุณวุฒิ

เอกสารประกอบและขั้นตอน

๑. ทำหนังสือขอตรวจสอบที่ผู้อำนวยการเขต หรือผู้อำนวยการ

    สำนักการศึกษา โดยแนบสำเนาคุณวุฒิที่มีประกอบ

    หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. สำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบ

๓. สำนักการศึกษาแจ้งสำนักงานเขตเพื่อให้โรงเรียน

    ตรวจสอบ                                                                                                                  ๕-๑๐ วันทำการ

๔. โรงเรียนแจ้งผลการตรวจสอบต่อสำนักงานเขตหรือ

    สำนักการศึกษา

๕. สำนักการศึกษาหรือสำนักงานเขตแจ้งผู้ร้องขอ                                                   ๒-๓ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

๑. ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตที่โรงเรียนสังกัดตั้งอยู่

๒. ฝ่ายจัดการศึกษา กองโรงเรียน สำนักการศึกษา

                                                            สำนักการแพทย์

๑. การขอรับบริการผู้ป่วยนอก

    ๑.๑ ในกรณีผู้ป่วยใหม่ไม่เคยขอรับบริการในสถาน

            พยาบาลนั้นมาก่อน ทั้งในเวลาราชการและ

            นอกเวลาราชการ                                                                                       ๑ ชม.

                                                                                                                        ยกเว้นกรณีที่มีการตรวจ

                                                                                                                        พิเศษหรือมีหัตถการ

                                                                                                                        ร่วมด้วย

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. บัตรอื่น ๆ ซึ่งแสดงสิทธิในการขอรับบริการ

                เช่น บัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ

                บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล

                บัตรข้าราชการ บัตรผู้สูงอายุ เป็นต้น

            ๓. หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

            ๔. หนังสือเดินทาง

            ขั้นตอน

            ๑. กรอกแบบขอรับบริการพร้อมยื่นเอกสารทั้งหมด

                ที่โต๊ะบัตร

            ๒. พบแพทย์ห้องตรวจ

            ๓. ยื่นใบสั่งยาที่ห้องยา

            ๔. ชำระเงินที่การเงิน

            ๕. รับยากลับบ้าน หรือรับไว้สังเกตอาการหรือ

                รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

    ๑.๒ ในกรณีผู้ป่วยเก่าซึ่งเคยมารับบริการทั้งในเวลา

            ราชการและนอกเวลาราชการ                                                                                  ๑ ชม.

                                                                                                                        ยกเว้นกรณีที่มีการตรวจ

                                                                                                                        พิเศษหรือมีหัตถการ

                                                                                                                        ร่วมด้วย

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. บัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาล

            ๓. บัตรอื่น ๆ ซึ่งแสดงสิทธิในการขอรับบริการ

                เช่น บัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ

                บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล

                บัตรข้าราชการ บัตรผู้สูงอายุ เป็นต้น

            ๔. หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

            ๕. บัตรนัดตรวจ

            ๖. หนังสือเดินทาง

            ขั้นตอน

            ๑. ยื่นเอกสารที่โต๊ะบัตร

            ๒. พบแพทย์

            ๓. ยื่นใบสั่งยาที่ห้องยา

            ๔. ชำระเงินที่การเงิน

            ๕. รับยากลับบ้าน หรือรับไว้สังเกตอาการหรือ

                รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

    ๑.๓ กรณีผู้ป่วยนอกฉุกเฉินทั้งในเวลาราชการและ

            นอกเวลาราชการผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาทันที

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. บัตรอื่น ๆ ซึ่งแสดงสิทธิในการขอรับบริการ

                เช่น บัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ

                บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล

                บัตรข้าราชการ บัตรผู้สูงอายุ เป็นต้น

            ๓. หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

            ๔. หนังสือเดินทาง

            ขั้นตอน

            ๑. กรอกแบบขอรับบริการพร้อมยื่นเอกสารทั้งหมด

                ที่โต๊ะบัตร

            ๒. พบแพทย์ห้องตรวจ

            ๓. ยื่นใบสั่งยาที่ห้องยา

            ๔. ชำระเงินที่การเงิน

            ๕. รับยากลับบ้าน หรือรับไว้สังเกตอาการหรือ

                รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

๒. การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

    ๒.๑ ในกรณีที่ผู้มาขอรับบริการตรวจประเภท ๑ แพทย์

            ลงความเห็นว่าจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล                       กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินรับ

                                                                                                                        ไว้โดยทันทีถ้ามีเตียง

                                                                                                                        ว่างที่จะรับ กรณีผู้ป่วย

                                                                                                                        ไม่ฉุกเฉินตามแพทย์

                                                                                                                        นัด

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. บัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล

            ๓. บัตรอื่น ๆ ซึ่งแสดงสิทธิในการขอรับบริการ

            ๔. เอกสารรับรองการมีสิทธิเบิกการรักษาจาก

                ต้นสังกัด

            ขั้นตอน

            ๑. ยื่นเอกสารที่โต๊ะบัตร

            ๒. พบแพทย์

            ๓. ติดต่อโต๊ะบัตร

            ๔. ติดต่อที่หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง

    ๒.๒ กรณีรอฟังเตียง                                                                                          ๓ เดือน

                                                                                                                        ยกเว้น การผ่าตัดโรค

                                                                                                                        หัวใจ และหลอดเลือด

                                                                                                                        ทุกประเภท การปลูก

                                                                                                                        ถ่ายอวัยวะ การเปลี่ยน

                                                                                                                        ข้อสะโพก การผ่าตัด

                                                                                                                        ต้อกระจก

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. บัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล

            ๓. บัตรอื่น ๆ ซึ่งแสดงสิทธิในการขอรับบริการ

            ๔. เอกสารรับรองการมีสิทธิเบิกค่ารักษาจาก

                ต้นสังกัด

            ขั้นตอน

            ยื่นเอกสารที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

    ๒.๓ ในกรณีการคลอดบุตร                                                                   รับไว้เป็นผู้ป่วยในโดย

                                                                                                                        ทันที

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

            ขั้นตอน

            ๑. ยื่นเอกสารที่ห้องบัตร

            ๒. ติดต่อห้องคลอด

๓. การตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการและเอ็กซเรย์

    ชนิดธรรมดา                                                                                                  ๑ ชั่วโมงครึ่ง

                                                                                                                        การตรวจห้องปฏิบัติการ

                                                                                                                        และเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษ

            เอกสารประกอบ

            ใบที่แพทย์ส่งตรวจ

            ขั้นตอน

            ๑. กรณี ๑.๑ และ ๑.๒ เมื่อพบแพทย์

            ๒. นำใบส่งตรวจติดต่อที่ห้องปฏิบัติการหรือห้อง

                เอ็กซเรย์

            ๓. ชำระเงินที่การเงิน

            ๔. ทำการตรวจชันสูตรโรคหรือเอ็กซเรย์แล้วแต่

                กรณี

๔. การออกเอกสารสำคัญของทางราชการ                                                              ๑๕ วันทำการ

    ๑. ใบสูติบัตร

        ในกรณีที่ทารกคลอดในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาล

        จะออกเอกสารสำคัญรับรองการเกิด

        เอกสารประกอบ

        ๑. บัตรประจำตัวของบิดา มารดา

        ๒. บัตรผู้ป่วยของมารดา

        ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา

        ๔. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะให้ทารกมีชื่ออยู่

        ๕. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑)

        ๖. ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร. ๑๐๐)

        ๗. ทะเบียนสมรส (ถ้ากรณีบัตรประจำตัวประชาชน

               ของมารดาเป็นนางสาว)

        ขั้นตอน

        ยื่นเอกสารที่โต๊ะบัตรของกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

    ๒. ใบมรณบัตร                                                                                                           ๒๔ ชม.

        ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาล

        จะออกเอกสารสำคัญรับรองการตาย (ใบมรณบัตร)

        ให้กับญาติผู้ตายเพื่อนำไปแจ้งยังฝ่ายทะเบียน

        สำนักงานเขต ซึ่งผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

        เอกสารประกอบ

        ๑. บัตรประจำตัวของผู้ตาย

        ๒. บัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาลของผู้ตาย

        ๓. ทะเบียนบ้านซึ่งผู้ตายมีชื่ออยู่

        ๔. ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร. ๔๐๐)

        ๕. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. ๔/๑ ตอนที่ ๑)

        ๖. บัตรประจำตัวของผู้แจ้งการตาย

        ๗. หนังสือมอบหมายให้ไปแจ้งการตาย พร้อม

              บัตรประจำตัวของผู้ถือหนังสือมอบหมาย

        ขั้นตอน

        ยื่นเอกสารที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาล

    ๓. ใบรับรองการเบิกต้นสังกัดในรายที่มารับบริการตรวจ

         รักษาในโรงพยาบาล และต้องการนำใบเสร็จไปเบิก

         ต้นสังกัด ทางโรงพยาบาลจะออกใบสำคัญกำกับ

         ใบเสร็จให้แก่ผู้ป่วย                                                                                     ๑๕ นาที

         เอกสารประกอบ

         ๑. บัตรของผู้ป่วยโรงพยาบาล

         ๒. ใบเสร็จรับเงิน

         ๓. ใบรับรองแพทย์

         ขั้นตอน

         ยื่นเอกสารที่ห้องเก็บเงิน

๔. ใบรับรองแพทย์

    ๔.๑ การขอใบรับรองแพทย์ของบริษัทประกันชีวิต                                                  ๗ วันทำการ

เอกสารประกอบ

- ใบยินยอมของผู้ป่วย

- ใบคำขอ พร้อมเลขที่บัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ขั้นตอน

ยื่นเอกสารที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาล

๔.๒ การขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำงานหรือรับรองการป่วย                               ๑ ชม.

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. บัตรอื่น ๆ ซึ่งแสดงสิทธิในการขอรับบริการ เช่น

    บัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ บัตรสวัสดิการ

    ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล บัตรข้าราชการ

    บัตรผู้สูงอายุ เป็นต้น

๓. หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

๔. หนังสือเดินทาง

ขั้นตอน

ยื่นเอกสารกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาโดยตรง

                                                              สำนักอนามัย

๑. การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการ

    สาธารณสุขสาขา รับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

    และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา                                                                                  ๒๐-๔๕ นาที

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัว

๒. บัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง

๓. บัตรตรวจโรค หรือบัตรรับบริการใด ซึ่งผู้นั้นมีใช้อยู่แล้ว

    ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข

๔. บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล บัตร

    สงเคราะห์อื่น ๆ (ถ้ามี)

๕. บัตรประกันสุขภาพ

๒. การขอรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อไปต่างประเทศ                                                       ๑๐ นาที

เอกสารประกอบ

๑. หนังสือเดินทาง

๒. สำหรับข้าราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะต้อง

    มีใบรับรองการเป็นข้าราชการต้นสังกัด

สถานที่ติดต่อ

    - ฝ่ายวัณโรค กองควบคุมโรค สำนักอนามัย ชั้น ๑

       ศาลาว่าการกทม. ๑ โทร. ๒๒๔๓๐๔๖

    - ฝ่ายโรคทั่วไป กองควบคุมโรค สำนักอนามัย ชั้น ๑

       ศาลาว่าการกทม. ๒ (ดินแดง) โทร. ๒๔๕๓๐๘๒

๓. การขอรับบริการ กำจัดยุงลาย ยุงรำคาญ และลูกน้ำ

    ยุงรำคาญ โดยการพ่นสารเคมีกำจัดชนิดฝอยละเอียด                                          ๗ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ

    ๓.๑ กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญแจ้งที่กองควบคุมโรค

            อาคาร สำนักการระบายน้ำ ชั้น ๕ โทร. ๒๔๖๐๓๕๘

    ๓.๒ กรณีไข้เลือดออก แจ้งที่กองควบคุมโรค โทร.

            ๒๔๕๘๐๗๘ หรือฝ่ายสัตว์นำโรค โทร. ๓๓๑๑๘๒๒

๔. การขอรับบริการสัตว์เลี้ยง

    ๔.๑ ตรวจโรคสัตว์เลี้ยง คุมกำเนิดสุนัขและแมว ฝากดู

            อาการสุนัข                                                                                                         ๗-๑๐ วันทำการ

            สถานที่ติดต่อ

            ๑. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓ สี่พระยา

            ๒. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓ มีนบุรี

            ๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง

            ๔. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔ บางเขน

            ๕. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วงนุชเนตร

            ๖. ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ วัดหงส์รัตนาราม

    ๔.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง                                           ๕-๒๐ นาที

            สถานที่ติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกศูนย์

            เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

    ๔.๓ การขอรับบริการจับสุนัขไม่มีเจ้าของและการฉีด

            วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน                                        ๑๐ วันทำการ

            สถานที่ติดต่อ

            ๑. ฝ่ายระบาดวิทยาโรคสัตว์ติดต่อคน เขต

                บางกอกน้อย

            ๒. ฝ่ายควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เขตดินแดง

๕. การสาธารณสุขมูลฐาน

    เป็นการจัดบริการสาธารณสุขในระดับชุมชน โดยมุ่งเน้น

    ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัย

    ของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนบ้านในชุมชน เรียกว่า

    อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ประชาชนที่ต้องการ

    มีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน สามารถ

    สมัครเป็น อสส. ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

    เอกสารประกอบ บัตรประจำตัว

๖. คลินิกพิเศษ

    ๖.๑ สุขภาพจิต

            ๑) บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพจิต

                 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๒๔๖๕๒๐๑ ทุกวัน

                 (ในเวลาราชการ)                                                                                            ๑๕ นาที - ๑ ช.ม.

            ๒) บริการตรวจรักษาโรคจิต โรคประสาทและ

                 ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ                                                                   ๔๕ นาที - ๑ ช.ม.

            ๓) บริการคลินิกสุขภาพจิต ๖ แห่ง ที่ศูนย์บริการ

                 สาธารณสุข ๓, ๔, ๒๑, ๒๓ และ ๒๔

                 ให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

                 และศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ ให้บริการ

                 ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๐๘.๐๐ -

                 ๑๖.๐๐ น.

    ๖.๒ คลินิกฝากครรภ์ ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา

            ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.                                                                                           ๔๕ นาที

    ๖.๓ คลินิกหลังคลอด (หญิงหลังคลอดลูกภายใน

            ๖ สัปดาห์) ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.                                         ๔๕ นาที

    ๖.๔ คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี (เด็กอายุ ๐ - ๖ ปี)                                                ๖๐ นาที

            - ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ -

               ๑๖.๐๐ น.

            - สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก

    ๖.๕ คลินิกวางแผนครอบครัว ให้บริการ ๓ ด้าน คือ                                             ๔๕ นาที

            ๑) การคุมกำเนิด

            ๒) การตรวจมะเร็งเต้านม

            ๓) การตรวจมะเร็งปากมดลูก

            ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการในวันพุธ เวลา

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

            ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาให้บริการทุกวัน ในเวลา

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. บัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง

            ๓. บัตรรับบริการวางแผนครอบครัว ซึ่งผู้ใช้มีใช้

                อยู่แล้ว ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งนั้น

            ๔. บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล

                หรือบัตรสงเคราะห์อื่น ๆ (ถ้ามี)

            ๕. บัตรประกันสุขภาพ

    ๖.๖ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันของสำนักอนามัย ดูแล

            เด็กอายุ ๒.๕ - ๖ ปี มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว

            ยากจนและขาดผู้เลี้ยงดู มีปัญหาด้านทุพโภชนาการ

            มีปัญหาด้านสติปัญญาพัฒนาการช้า

            สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข

            ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๖, ๑๗, ๒๒, ๒๔, ๒๗

            ๓๕, ๔๒ และ ๕๐

            เอกสารประกอบ

            ๑. สูติบัตร

            ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

            ๓. ใบสมัคร

            ๔. ใบสัมภาษณ์ของนักสังคมสงเคราะห์

            ๕. ใบเยี่ยมของพยาบาล

            ๖. สมุดสุขภาพเด็ก

    ๖.๗ คลินิกผู้สูงอายุ                                                                                        ๖๐ นาที

            เป็นคลินิกที่เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่

            ผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษาโรค ณ ศูนย์

            บริการสาธารณสุข

            การจัดทำบัตรประจำตัวผู้สูงอายุด้านการรักษาพยาบาล

            โดยไม่เสียค่าบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

            ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านการรักษาพยาบาล

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว หรือบัตรอื่นที่แสดงว่ามีอายุ

                ๖๐ ปีขึ้นไป

            ๒. ทะเบียนบ้าน

๗. บริการด้านการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

    ๗.๑ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

            ๑) ผู้ป่วยใหม่                                                                                                     ๓๐ นาที

            ๒) ผู้ป่วยเก่า                                                                                                      ๒๐ นาที

            ก. คลินิกยาเสพติด        

                สถานที่บำบัดรักษาการติดยาเสพติดคลินิก

                ยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓, ๔, ๖

                ๗, ๑๕, ๑๖, ๑๙, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๙, ๓๑

                ๔๐, ๔๑ และ ๕๑

            ข. ศูนย์ซับน้ำตาผู้ติดยาเสพติดบริการให้คำปรึกษา

                แนะนำ ปัญหายาเสพติดทางโทรศัพท์ หรือ

                มาติดต่อด้วยตนเอง

                ๑) สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้าน

                ๒) ผู้สมัครที่อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ให้มาพร้อมผู้ปกครอง

                ๓) ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการรักษาใน

                     คลินิกยาเสพติดอื่น ๆ

                ๔) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป

                ๕) ผลการตรวจ X - ray ภายใน ๖ เดือน

            ค. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้าน

                พิชิตใจ) รับผู้ป่วยที่ผ่านขั้นตอนการถอนพิษยา

                จากคลินิกยาเสพติดมาแล้วเป็นผู้ป่วยใน/

                หลักสูตร ๘ - ๑๒ เดือน

                เอกสารประกอบ

                ๑. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔ รูป

                ๒. บัตรประจำตัว หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย

                     ซึ่งทางราชการรับรองพร้อมสำเนา ๑ ชุด

                     ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ๑ ชุด

                ๓. สำเนาบัตรประจำตัว หรือทะเบียนบ้าน

                     ญาติหรือผู้ปกครอง

                สถานที่ติดต่อ

                     - สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

                          ประเวศ เลขที่ ๙๙/๙ ริมคลองตาพุด

                          ซอยอ่อนนุช ๙๐ ถนนสุขุมวิท ๗๗

                          (อ่อนนุช) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

                          โทร. ๓๒๙๑๕๓๕, ๓๒๙๑๕๖๖

                          และ ๓๒๙๑๓๕๓

                     - สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

                          ราชดำริ ชั้น ๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข

                          ราชดำริ ซอยเพชรบุรี ๓๒ กรุงเทพ

                          มหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๒๔๕๒๐๓๙

    ๗.๒ ด้านการป้องกันการติดยาเสพติด

             ก. หน่วยป้องกันการติดยาเสพติดให้บริการป้องกัน

                 ยาเสพติดแก่เยาวชน และประชาชนโดยเอกสาร

                 สิ่งพิมพ์ และเป็นวิทยากรหรือการแสดงละครหุ่น

                 ในการป้องกันยาเสพติดพร้อมฉายภาพยนตร์

                 เพื่อให้ความรู้ และการป้องกันยาเสพติด

            สถานที่ติดต่อ

            - หน่วยป้องกันยาเสพติด ๑ ศูนย์บริการ

               สาธารณสุข ๓๓ โทร. ๔๖๕๙๖๖๓

            - หน่วยป้องกันยาเสพติด ๒ ราชดำริ โทร.

               ๒๕๔๒๐๓๙

            - หน่วยป้องกันยาเสพติด ๓ ลาดพร้าว

               โทร. ๕๑๓๒๕๐๙

            - หน่วยป้องกันยาเสพติด ๔ วัดธาตุทอง

               โทร. ๓๙๑๘๑๑๘

            ข. ศูนย์ศึกษาชีวิตเป็นรูปแบบใหม่ของการให้

                ภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็ก

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒                                                                        ๑ ช.ม.

                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ -๖                                                                     ๑.๓๐ ช.ม.

                สถานที่ติดต่อ ศูนย์ศึกษาชีวิต ชั้น ๖ ศูนย์

                บริการสาธารณสุขราชดำริ ซอยเพชรบุรี ๓๒

                ถนนเพชรบุรี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

                ๑๐๓๓๐ โทร. ๒๕๕๒๔๒๑

๘. การขอรับบริการด้านป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วย

    ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

    ๘.๑ การให้บริการให้การปรึกษา

            - ให้บริการปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ และ

               ประชาชนทั่วไปที่มาพบด้วยตนเอง

            - รับปรึกษาทางโทรศัพท์ โทร. ๘๖๐๘๗๕๑-๖

               ในวันและเวลาราชการ

    ๘.๒ โครงการจริยธรรมด้านเอดส์ เป็นการตอบปัญหา

            ชีวิตครอบครัวสุขภาพ และโรคเอดส์ทางสถานี

            วิทยุเสียงสามยอด คลื่น ๑๑๗๐ กิโลเฮิร์ทช

            ภาคเอเอ็ม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐ -

            ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๐๑.๐๐ - ๐๓.๐๐ น.

            วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๔๐ น.

            สถานที่ติดต่อ ณ ที่ทำการอาคารอเนกประสงค์

            กิ่มเลื่อน น้อยวัฒน์ ๑๒๔/๑๖ ถนนกรุงธนบุรี

            แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

            ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

                                                             สำนักผังเมือง

๑. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางผังเมือง                                                                    ๗ วันทำการ

ขั้นตอน

    ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ระบุตัวผู้ขอ

ข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการพร้อมเหตุผล

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายวิจัย ๑ ฝ่ายวิจัย ๒ กองวิชาการและ

แผนงาน โทร. ๖๑๓๗๒๕๗-๘

๒. การบริการข้อมูลแผนที่พื้นฐานกรุงเทพมหานคร                                        ๓ วันทำการ

ประกอบด้วย

    ๒.๑ แผนที่แสดงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

            มาตรส่วน ๑ : ๗๕,๐๐๐ (ขนาด A-0)

    ๒.๒ แผนที่แสดงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

            รายเขต มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ - ๑ : ๒๐,๐๐๐

            (ขนาด A-0)

    ๒.๓ แผนที่แสดงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

            ขนาด A-3 A-4

    ๒.๔ แผนที่แสดงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

            รายเขต ขนาด A-3 A-4

    ๒.๕ แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพ

            มหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐

            บริเวณเขตเมือง และ ๑ : ๑๐,๐๐๐ บริเวณ

            เขตชานเมือง

    ๒.๖ แผนที่แสดงลักษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานคร

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตราส่วน ๑ : ๔๐,๐๐๐

    ๒.๗ แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารสูงในกรุงเทพ

            มหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๓๐

    ๒.๘ แผนที่แสดงการใช้ที่ดินรายเขตของกรุงเทพมหานคร

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

    ๒.๙ แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้

            จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑๔

            (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

            การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แยกตามรายเขต

            ๕๐ เขต

ขั้นตอน

            ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักผังเมืองเพื่อ

ขออนุญาตใช้ข้อมูล (ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ

จัดทำสำเนาแผนที่เอง)

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายแผนที่ กองสำรวจและแผนที่ โทร.

๖๑๓๗๑๙๓

๓. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพ                           ๗ วันทำการ

    มหานคร

ขั้นตอน

๑. หนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนัก

๒. สำเนาโฉนดที่ดิน

๓. แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของที่ดิน

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายควบคุมผังเมือง กองควบคุมทางผังเมือง

    โทร. ๖๑๓๗๒๕๒

๔.การศึกษาเพื่อจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต (เฉพาะเขต

    ชั้นนอก ๑๐ เขต)                                                                                                          ๗ วันทำการ

ขั้นตอน

    ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (ผู้ขอจะต้อง

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาแผนที่เอง)

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายวางผังการใช้ที่ดิน กองวางผังพัฒนาเมือง

    โทร. ๖๑๓๗๒๖๐-๒

๕. ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)                                        ๕ วันทำการ

ประกอบด้วย

    ๕.๑ แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง

    ๕.๒ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

    ๕.๓ รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

    ๕.๔ เอกสารรายงานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

            (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

ขั้นตอน

    ทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการสำนักผังเมือง (ผู้ขอจะต้อง

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาแผนที่เอง)

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายวางผังการใช้ที่ดิน กองวางผังพัฒนาเมือง

    โทร. ๖๑๓๗๒๖๐-๒

๖. แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง                                             ๕ วันทำการ

สถานที่ติดต่อ ฝ่ายวางผังระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ กองวางผังพัฒนาเมือง โทร. ๖๑๓๗๒๖๐-๒

                                                     สำนักการจราจรและขนส่ง

๑. กองวิชาการ

    รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาจราจรด้านวิศวกรรมจราจร

    การกำหนดพิจารณาให้มีสะพานคนเดินข้ามถนน

    สะพานลอยข้ามทางแยก การตัดถนน การติดตั้งและ

    บำรุงรักษาราวป้องกันอันตราย (การ์ดเรล) รั้วป้องกัน

    คนเดินข้ามถนน หมุดสะท้อนแสงต่าง ๆ คันชะลอ

    ความเร็ว การพิจารณาออกแบบปรับปรุงกายภาพของ

    ถนน ทางแยก เกาะกลางถนน ทางเท้า การกำหนด

    ทางม้าลาย                                                                                                    ๓ วันทำการ สำหรับ

                                                                                                                        ป้าย ๘ ชม. สำหรับ

                                                                                                                        สัญญาณไฟจราจร การ

                                                                                                                        ติดตั้งป้ายใหม่ขึ้นอยู่กับ

                                                                                                                        งบประมาณที่มีหรือต้อง

                                                                                                                        ขอจัดสรรงบประมาณ

                                                                                                                        หรือประกาศข้อบังคับ

                                                                                                                        กองบัญชาการตำรวจ

                                                                                                                        นครบาลเหนือ

สถานที่ติดต่อ กองวิชาการ สำนักการจราจรและขนส่ง

    โทร. ๙๓๗๕๖๘๔ โทรสาร ๙๓๗๕๖๘๕ (ในเวลาราชการ)

๒. กองเครื่องหมาย

    รับผิดชอบการออกแบบและทำเครื่องหมายจราจรบน

    พื้นทาง (งานตีเส้นจราจร) เครื่องหมายจราจรขอบทาง

    ติดตั้งและซ่อมบำรุงป้ายจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายบังคับการ

    จราจรตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ป้ายเตือน

    ต่าง ๆ ป้ายแนะนำทางลัด ป้ายแนะนำสถานที่ราชการ

    ป้ายแนะนำโรงพยาบาล ป้ายแนะนำโรงเรียน ป้ายชื่อถนน

    ตรอก และซอย ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายชื่อ

    คลอง ป้ายชื่อทางแยก ป้ายชุมชนต่าง ๆ ตลอดจน

    แผ่นกระจกโค้งตามทางแยกต่าง ๆ

สถานที่ติดต่อ กองเครื่องหมาย สำนักการจราจรและขนส่ง

    โทร. ๙๑๐๓๗๑๕-๖ โทรสาร ๙๑๐๓๗๑๗ (ในเวลา

    ราชการ)

๓. กองสัญญาณไฟ

    รับผิดชอบการออกแบบ ติดตั้งบำรุงรักษาสัญญาณ

    ไฟจราจร ควบคุมทางแยกสัญญาณไฟจราจรควบคุมเป็น

    พื้นที่ (เอ.ที.ซี.) ไฟกะพริบ ไฟแสงสว่างส่องทางข้าม

    (ม้าลาย) ไฟเตือนหัวเกาะ ไฟส่องป้ายแนะนำการจราจร

    ไฟบังคับช่องทางเดินรถสลับทิศทางการจราจร

สถานที่ติดต่อ กองสัญญาณไฟ สำนักการจราจรและขนส่ง

    โทร. ๙๑๐๓๗๑๔ ศูนย์ เอ.ที.ซี. โทร. ๒๒๕๖๙๗๘ - ๘๐

    (ตลอด ๒๔ ชม.)

๔. กองการขนส่ง

    รับผิดชอบเกี่ยวกับศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

    การซ่อมบำรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพ

    มหานคร

    ๑. กรณีแจ้งข่าวให้ซ่อมแซม เช่น ป้ายชำรุด สัญญาณ

        ไฟจราจรขัดข้อง เป็นต้น อาจแจ้งทางโทรศัพท์

        โทรสาร จดหมาย หนังสือ หรือการยื่นเป็นคำร้อง

        ก็ได้

    ๒. กรณีแจ้งขอให้มี เช่น ขอสะพานคนข้ามถนน

        ขอย้ายป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ขอทางม้าลาย

        ขอคันชะลอความเร็ว เป็นต้น ควรยื่นขอเป็น

        ลายลักษณ์อักษรพร้อมแผนผังโดยสังเขป อาจเป็น

        ทางจดหมาย หนังสือ หรือคำร้องก็ได้ เพราะจะต้อง

        นำคำร้องเหล่านี้ไปเป็นหลักฐานในการประสานงานกับ

        หน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการขอจัดสรรงบประมาณ

        ดำเนินการ

    ๓. การแจ้งข่าว หรือการร้องขอต่าง ๆ ควรแจ้งชื่อผู้ร้อง

        พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสารด้วย

        เพื่อสำนักการจราจรและขนส่งจะได้ขอคำหารือ

        หรือเพิ่มเติมแจ้งผลการดำเนินการ หรือเหตุขัดข้อง

        หรืออุปสรรคในการดำเนินการให้ทราบ

สถานที่ติดต่อ กองการขนส่ง โทร./โทรสาร ๙๑๐๓๗๑๑

    (ในเวลาราชการ)

                                                      ศูนย์รับแจ้งทุกข์และภัย

                                       กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๕๕๕

ทางโทรสาร และมาร้องทุกข์ด้วยตนเอง

    - สอบถามรายละเอียด สถานที่เกิดเหตุ ชื่อ ที่อยู่ของ

       ผู้ร้อง บันทึกในแบบฟอร์ม

    - ส่งเรื่องร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง

       Computer Online ทางเอกสารเพื่อดำเนินการ

       แก้ไข และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ พร้อมรายงานผล

       ให้ศูนย์ ฯ ทราบภายใน ๓ วัน                                                                           ๓ วันทำการ

    - กรณีเรื่องเร่งด่วน ประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร

       ไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันที

    - ติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ที่ยังไม่รายงาน

       ให้ศูนย์ ฯ ทราบ

    - จัดทำสถิติการรับแจ้งและการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์

       รายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน

การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

    - เมื่อประชาชนต้องการร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น

       หรือให้ข้อเสนอแนะทาง Web Site ของกรุงเทพ

       มหานคร

    - พิมพ์ www.bma.go.th และเลือกรายการ คน

       กทม. ร้องทุกข์ จากนั้นใส่รายละเอียดลงในแบบฟอร์ม

       ที่ปรากฏ

    - เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเรื่องว่าอยู่ในความรับผิดชอบ

       ของหน่วยงานใด แล้ว Forward ไปยังหน่วยงานนั้น ๆ

       เช่น สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตจตุจักร

       สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ตลาดนัด กทม.                                            ๓ วันทำการ

       องค์การโทรศัพท์ ฯ เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน

       ๓ วันทำการ

    - เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ศูนย์ ฯ ๑๕๕๕ จะตอบ

       ประชาชนโดยขึ้นคำตอบให้ประชาชนทราบ และถ้า

       ประชาชนให้ E - Mail Address จะทำการส่ง

       คำตอบให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง

    - จัดทำสถิติการรับแจ้งและการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ทาง

       อินเตอร์เน็ตรายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

    เฝ้าฟังจากข่ายพระราม วชิระ ร่วมด้วยช่วยกัน จส. ๑๐๐

    สวพ. ๙๑ และรับแจ้งจากประชาชน

    - ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

    - ทางศูนย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นเหตุจริง

    - ศูนย์อุบัติภัยแจ้งผู้บังคับบัญชาของศูนย์อุบัติภัย และ

       กองป้องกันอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน ทราบ

    - แจ้งชุดปฏิบัติการพหลโยธินเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ

    - แจ้งเขตรับผิดชอบ ขอกำลังสนับสนุน

    - เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัยออกจากศูนย์ปฏิบัติการ

       ถึงที่เกิดเหตุ

    - เมื่อพนักงานป้องกันสาธารณภัยเข้าถึงที่เกิดเหตุ ได้

       ตรวจสอบและสังเกตการณ์ที่เกิดเหตุโดยรอบ กั้นบริเวณ                                      ๑ วันทำการ

       พื้นที่เขตอันตรายห้ามเข้า และอำนวยความสะดวก

       ด้านการจราจรแก่หน่วยงานต่าง ๆ

    - แจ้งสถานการณ์เบื้องต้นให้ทางศูนย์อุบัติภัยทราบ

       เป็นระยะ เมื่อศูนย์อุบัติภัยได้แจ้งรายละเอียดให้

       ผู้บังคับบัญชาทราบ

    - ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

    - รายงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้

       ศูนย์ทราบ

    - พนักงานป้องกันสาธารณภัยแจ้งกลับที่ตั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร

กรณีการตรวจพบสารเคมี

เฝ้าฟังจากร่วมด้วยช่วยกัน จส. ๑๐๐ สวพ. ๙๑ และ

รับแจ้งจากประชาชน

    - ได้รับแจ้งเหตุพบสารเคมี

    - แจ้งชุดปฏิบัติการพหลโยธินเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ

    - แจ้งเขตรับผิดชอบ ขอกำลังสนับสนุน

    - ศูนย์อุบัติภัยแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

    - แจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี (กรมโรงงานอุตสาหกรรม

       การท่าเรือ บริษัท CALTEX)

    - เมื่อพนักงานป้องกันสาธารณภัยเข้าถึงที่เกิดเหตุได้                                            ๑ วันทำการ

       ตรวจสอบและสังเกตการณ์ที่เกิดเหตุโดยรอบ กั้นบริเวณ

       พื้นที่เขตอันตรายห้ามเข้า และอำนวยความสะดวก

       ด้านการจราจรแก่หน่วยงานต่าง ๆ

    - หน่วยงานต่าง ๆ เข้าที่เกิดเหตุ

    - เข้ากู้ภัย เก็บสารปนเปื้อนตกหล่น

    - รายงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้

       ศูนย์ทราบ

    - พนักงานป้องกันสาธารณภัยแจ้งกลับที่ตั้ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร

กรณีการเกิดน้ำท่วมขัง

    เฝ้าฟังจากร่วมด้วยช่วยกัน จส. ๑๐๐ สวพ. ๙๑ และ

    รับแจ้งจากประชาชน                                                                                         ๑ วันทำการ

    - ได้รับแจ้งการเกิดน้ำท่วม

    - แจ้งชุดปฏิบัติการพหลโยธินเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ

       ตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดอยู่ในความรับผิดชอบของ

       หน่วยงานใด เช่น ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตร

       อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ แต่ถ้าอยู่

       ในตรอก ซอย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต                                    ๑ วันทำการ

    - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปัญหาและอุปสรรค

    - เมื่อพนักงานป้องกันสาธารณภัยเข้าถึงที่เกิดเหตุได้

       ตรวจสอบและสังเกตการณ์ที่เกิดเหตุโดยรอบ หาเหตุ

       ที่ทำให้น้ำท่วมขังในบริเวณที่รับแจ้งเหตุ รายงาน

       สถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์อุบัติภัยทราบและหน่วยงาน

       ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เกิดเหตุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์อุบัติภัยกรุงเทพมหานคร

กรณีอุบัติภัยอื่น ๆ เช่น กรณีมีน้ำมันหกหล่น กรณีต้นไม้ล้ม ฯลฯ

    เฝ้าฟังจากร่วมด้วยช่วยกัน จส. ๑๐๐ สวพ. ๙๑ และ

    รับแจ้งจากประชาชน

    - ได้รับแจ้งกรณีอุบัติภัยต่าง ๆ เช่น กรณีน้ำมันหกหล่น

       กรณีต้นไม้ล้ม ฯลฯ

    - แจ้งชุดปฏิบัติการพหลโยธินเข้าตรวจสอบในพื้นที่

       เกิดเหตุตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดอยู่ในความรับผิดชอบ

       ของหน่วยงานใด เช่น ถนนบรมราชชนนีบริเวณหน้า                                            ๑ วันทำการ

       สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน อยู่ในความรับผิดชอบ

       ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน

    - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปัญหาและอุปสรรค

    - เมื่อพนักงานป้องกันสาธารณภัยเข้าถึงที่เกิดเหตุได้

       ตรวจสอบและสังเกตการณ์ที่เกิดเหตุโดยรอบ ในบริเวณ

       ที่รับแจ้งเหตุรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์อุบัติภัย

       ทราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ

 

                                                                 หมวด ๒

           ข้อ ๘ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครของ

สำนักงานเขต

 

                                                              ฝ่ายปกครอง

๑. รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

๒. รับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ

๓. รับรองสถานที่เกิด - ตาย

๔. รับรองว่าบ้านถูกไฟไหม้

๕. รับรองฐานะของบุคคลเพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ

๖. รับรองความประพฤติ

๗. รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่เพื่อไปรับบำนาญ

๘. รับรองสถานภาพการสมรส                                                                              ๓-๕ ชม.

๙. รับรองลายมือชื่อกรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไป                                           (กรณีผู้ร้องนำเอกสาร

    ต่างประเทศ                                                                                                   และพยานบุคคลมา

๑๐. รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตร หรือผู้ส่งเงินใน                                          แสดงครบถ้วน)

      ต่างประเทศ

๑๑. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทำงานใน

      ต่างประเทศ

๑๒. รับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินกองทุน

      เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

๑๓. รับรองรายการบริจาคทรัพย์สินเพื่อขอพระราชทาน

      เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์

๑๔. การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลกรณีอื่น ๆ                                                   ๒ ชม.

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง

๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง

๓. พยานบุคคลที่เชื่อถือได้อย่างน้อย ๒ คน

๔. เอกสารที่จะให้รับรองและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน

๑. ยื่นคำร้อง

๒. ตรวจสอบหลักฐาน

๓. สอบสวนถ้อยคำผู้ร้องและพยาน

๔. บันทึก ป.ค. ๑๔ กรณีเรื่องสอบสวน

๕. จัดทำหนังสือรับรอง

๖. เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๗. ผู้ร้องรับหนังสือรับรอง/เอกสาร และลงลายมือชื่อ

    รับเป็นหลักฐาน

หมายเหตุ

    - กิจกรรมต่าง ๆ มอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน

       ไม่ได้ ยกเว้นข้อ ๓ และข้อ ๘

    - พยานต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและทราบเรื่องที่จะให้

       รับรองเป็นอย่างดี

                                                               ฝ่ายทะเบียน

ทะเบียนราษฎร

การขอเลขหมายประจำบ้าน

๑. กรณีบ้านปลูกใหม่                                                                                                      ๗ วันทำการ

     เอกสารประกอบ                                                                    

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง                                                                                               

    ๒. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง

        (ถ้ามี)

    ๓. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน

        (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ ๒)

    ขั้นตอน

    ๑. ยื่นคำร้อง

    ๒. ตรวจสอบหลักฐาน

    ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

    หมายเหตุ

        ต้องขอเลขหมายประจำบ้านภายใน ๑๕ วัน นับแต่

        วันสร้างบ้านแล้วเสร็จหากไม่ขอภายในกำหนด ปรับ

        ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๒. กรณีขอแยกเลขหมายประจำบ้าน หรือกรณีรวมเลขหมาย

    ประจำบ้าน                                                                                                                ๗ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านทุกหลัง

    ๓. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์บ้าน (ถ้ามี)

    ๔. คำยินยอมให้แยกเลขหมายประจำบ้านจากเจ้าบ้าน

การแจ้งรื้อบ้าน                                                                                                     ๗ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

    ขั้นตอน

    ๑. ยื่นคำร้อง

    ๒. ตรวจสอบหลักฐาน

    ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

หมายเหตุ

        ต้องแจ้งสำนักงานเขตท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่

วันรื้อเสร็จหากไม่แจ้งภายในกำหนด ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

การแจ้งเกิด

๑. กรณีมีคนเกิดในบ้านหรือมีคนเกิดนอกบ้าน                                                         ๓๐ นาที

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

    ๓. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

    ขั้นตอน

    ๑. ยื่นคำร้อง

    ๒. ตรวจสอบหลักฐาน

    ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

หมายเหตุ

    กรณีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้าน หรือมารดา หรือบิดา

หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน สำนักทะเบียน

ท้องถิ่นเขตที่มีคนเกิดในบ้าน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเกิด

หากไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท กรณี

มีคนเกิดนอกบ้าน มารดาหรือบิดาเป็นผู้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียน

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตที่มีคนเกิดนอกบ้าน ภายใน

๑๕ วัน นับแต่วันเกิด หากไม่แจ้งภายในกำหนด ปรับไม่เกิน

๑,๐๐๐ บาท

๒. กรณีคนเกิดในสถานพยาบาล                                                                           ๓๐ นาทีต่อราย

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวมารดา หรือบิดา

    ๒. ใบนัดของสถานพยาบาล หรือเอกสารอื่นที่สถาน

        พยาบาลออกให้

๓. กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด ๑๕ วัน                                                                                   ๓๐ นาที

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

    ๓. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

    ๔. เจ้าบ้าน บิดา มารดา และพยานบุคคล พร้อมบัตร

        ประจำตัว

หมายเหตุ

    ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

การแจ้งตาย

๑. กรณีคนตายในบ้าน หรือมีคนตายนอกบ้าน                                                        ๓๐ นาทีต่อราย

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)

    ๓. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)

    ๔. บันทึกประจำวันแจ้งความคนตาย (กรณีไม่มีหลักฐาน

        รับรองการตาย)

    ขั้นตอน

    ๑. ยื่นคำร้อง

    ๒. ตรวจสอบหลักฐาน

    ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

หมายเหตุ

    กรณีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้าน หรือผู้พบศพแจ้ง ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตท้องที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หากไม่แจ้งตาย

ภายในกำหนดปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท กรณีมีคนตาย

นอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งที่ฝ่ายทะเบียน

สำนักงานเขตท้องที่ที่มีการตาย หรือพบศพ แล้วแต่กรณี

ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ หากไม่แจ้ง

ภายในกำหนดปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๒. กรณีมีคนตายในสถานพยาบาล                                                                                    ๓๐ นาทีต่อราย

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนที่มีชื่ออยู่ (ถ้ามี)

    ๓. หนังสือรับรองการตาย

    ๔. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านของโรงพยาบาล

๓. กรณีเก็บ ฝัง เผา ทำลาย และย้ายศพผิดไปจากที่แจ้ง

    ไว้เดิม                                                                                                                        ๓๐ นาทีต่อราย

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. มรณบัตร

การแจ้งย้ายที่อยู่

๑. กรณีย้ายออก                                                                                                 ๓๐ นาทีต่อราย

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้แจ้งย้ายออก

    ๓. กรณีผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้นำบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน

        มาแสดงด้วย

หมายเหตุ

    ต้องแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก

หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๒. กรณีย้ายเข้า                                                                                                  ๓๐ นาทีต่อราย

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่

    ๓. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

    ๔. กรณีเจ้าบ้านไม่ได้เป็นผู้แจ้งย้ายเข้าให้แสดงบัตร

        ประจำตัวเจ้าบ้าน และให้เจ้าบ้านลงชื่อยินยอมใน

        ใบแจ้งการย้ายที่อยู่

    ๕. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน

หมายเหตุ

    ต้องแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้ายเข้า หากเกิน

กำหนดปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๓. การแจ้งย้ายปลายทาง                                                                                       ๑ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมด้วยคำยินยอม

        เป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ใหม่

    ๓. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน

หมายเหตุ

    ยกเว้นสำนักทะเบียนต้นทางที่ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์

จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

ขั้นตอน

๑. ยื่นคำร้อง

๒. ตรวจสอบหลักฐาน

๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบ

    หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐาน

การศึกษา หลักฐานการผ่านการอุปสมบท หลักฐานการรักษา

พยาบาล บัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้าน

ขั้นตอน

๑. ยื่นคำร้อง

๒. ตรวจสอบหลักฐาน

๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ

๑. กรณีไม่มีชื่อเพราะตกสำรวจจากทะเบียนบ้านปี พ.ศ. ๒๔๙๙

    (เกิดก่อน ๑ มิ.ย. ๒๔๙๙ เคยมีชื่อในหลักฐานทะเบียน

    บ้านฉบับก่อน ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ แต่ชื่อได้ตกไปไม่ปรากฏ

    อยู่ในทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ. ๒๔๙๙)                                                                   ๓๘ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. หลักฐานการเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับก่อนปี

        พ.ศ. ๒๔๙๙ (ถ้ามี) เช่น สำมะโนครัว ปี

        พ.ศ. ๒๔๖๐ และปี พ.ศ. ๒๔๙๘

    ๒. หัวหน้าครอบครัวตามทะเบียนบ้านเดิม (ถ้ามี)

    ๓. เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดา มารดา

        ญาติ พี่น้อง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมบัตร

        ประจำตัว

๒. กรณีบุคคลอ้างว่ามีสัญชาติไทย และไม่มีหลักฐานมาแสดง

    (ไม่เคยแจ้งเกิดและไม่เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านฉบับเดิม)                             ๘ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐาน

        การศึกษา หลักฐานการรักษาพยาบาล บัตรประจำตัว

        ลูกเสือชาวบ้าน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการ

        ออกให้

    ๒. เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง หรือบุคคล

        ที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พร้อมบัตร

        ประจำตัว

๓. กรณีขอเพิ่มชื่อตามสูติบัตร หรือใบแจ้งการย้ายที่อยู่

    หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

    (ทะเบียนบ้านปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ

    พ.ศ. ๒๕๒๖)                                                                                                 ๓๗ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หลักฐาน

        การศึกษา หลักฐานการรักษาพยาบาล บัตรประจำตัว

        ลูกเสือชาวบ้าน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการ

        ออกให้

    ๒. สูติบัตรหรือใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้าน

        (ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือ พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือ

        พ.ศ. ๒๕๒๖) ที่เคยมีชื่อ

๔. กรณีเกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิดซึ่งแสดงว่า

    เป็นบุคคลสัญชาติไทย                                                                                     ๓๘ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) หรือ

        หลักฐานการเกิดซึ่งออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งแปล

        และรับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ

    ๒. หนังสือเดินทางของผู้จะขอเพิ่มชื่อซึ่งออกโดย

        สถานทูตไทย

    ๓. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว

๕. กรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศแล้ว

    เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่า

    เป็นคนสัญชาติไทย                                                                                         ๓๐ วันทำการ

                                                                                                                        (ไม่รวมขั้นตอนของ

                                                                                                                        สำนักงานตรวจคน

                                                                                                                        เข้าเมือง)

    เอกสารประกอบ

    ๑. หนังสือตอบจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็น

        บุคคลสัญชาติไทย

    ๒. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หนังสือ

        เดินทาง หลักฐานแสดงการเกิด บัตรประจำตัว

    ๓. เจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดา มารดา

        ญาติพี่น้อง ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรพร้อมบัตร

        ประจำตัว

๖. กรณีได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย                                                                  ๑ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น หนังสือ

        เดินทาง หนังสือประจำตัวคนต่างด้าว

    ๒. หลักฐานการได้รับสัญชาติไทย เช่น หนังสือสำคัญ

        การแปลงสัญชาติเป็นไทยและหนังสือราชกิจจานุเบกษา

        หนังสืออนุญาตให้เข้าถือสัญชาติไทยตามสามี

    ๓. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว

๗. บุคคลเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ แต่ถูก

    ลงรายการ "ตาย" หรือ "จำหน่าย" ในทะเบียนบ้าน

    ขอเพิ่มชื่อ                                                                                                                  ๒๓ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. หลักฐานประจำตัวผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี) เช่น บัตรประจำตัว

        หลักฐานการทหาร หลักฐานการศึกษา

    ๒. เจ้าบ้านพร้อมบัตรประจำตัว

    ๓. ผู้แจ้งการตาย หรือผู้ขอจำหน่ายชื่อ (ถ้ามี) พร้อม

        บัตรประจำตัว

    ๔. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) หลักฐานมรณบัตร หลักฐาน

        แสดงการตาย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสูติบัตร มรณบัตร และ

ทะเบียนบ้าน

๑. กรณีมีเอกสารราชการมาแสดง                                                                           ๑ วันทำการ

                                                                                                                        (ไม่นับเวลาเตรียมการ

                                                                                                                        หรือการเดินทางควร

                                                                                                                        ติดต่อก่อนวันแก้ไข)

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรายการที่ถูกต้อง

        ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

    ขั้นตอน

    ๑. ยื่นคำร้อง

    ๒. ตรวจสอบหลักฐาน

    ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๒. กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง                                                                      ๓๕ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. พยานบุคคล และหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติเนื่องจากลง

รายการผิดพลาด

๑. กรณีการแก้ไขจากสัญชาติอื่น หรือจากไม่มีสัญชาติอื่น

    หรือจากไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย                                                                 ๓๕ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านฉบับที่ลงรายการสัญชาติ

        ถูกต้อง

    ๓. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ พร้อมบัตรประจำตัว เช่น

        บิดา มารดา เจ้าบ้าน ฯลฯ

    ขั้นตอน

    ๑. ยื่นคำร้อง

    ๒. ตรวจสอบหลักฐาน

    ๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๒. กรณีการแก้ไขจากสัญชาติไทย หรือจากไม่มีสัญชาติ

    หรือจากสัญชาติอื่นเป็นสัญชาติอื่น                                                                    ๓๕ วันทำการ

    เอกสารประกอบ

    ๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

    ๒. สูติบัตร หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

        หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ

    ๓. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ พร้อมบัตรประจำตัว เช่น

        บิดา มารดา เจ้าบ้าน ฯลฯ

การขอตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร                                          ๓๐ นาที

เอกสารประกอบ

๑. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง

๒. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

๓. บัตรประจำตัวทนายความหรือใบอนุญาตเป็นทนายความ

    (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)

ขั้นตอน

๑. ยื่นคำร้อง

๒. ตรวจสอบหลักฐาน

๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

- กรณีขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ครั้งแรกอายุครบ

   ๑๕ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันเกิด)                                                        ๑ ชม.

                                                                                                                        ยกเว้น กรณีที่ต้อง

                                                                                                                        ตรวจสอบการทำบัตร

                                                                                                                        ประจำตัวประชาชน

                                                                                                                        ไปยังหน่วยงานอื่น

                                                                                                                        ให้ทำหนังสือตรวจสอบ

                                                                                                                        ภายในวันที่ยื่นคำขอ

                                                                                                                        มีบัตรประจำตัวประชาชน

                                                                                                                        และให้ติดตามผล

                                                                                                                        ตรวจสอบเพื่อให้ทราบ

                                                                                                                        ข้อเท็จจริงโดยเร็ว

เอกสารประกอบ

๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)

๒. สูติบัตร หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ถ้าไม่มี

    หลักฐานเอกสารให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมา

    ให้การรับรองโดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และ

    ทะเบียนบ้านมาด้วย

๓. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา หรือ

    ใบมรณบัตร กรณีผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนมีบิดา

    และมารดาเป็นคนต่างด้าว

ขั้นตอน

๑. ยื่นคำร้อง

๒. ตรวจสอบหลักฐาน

๓. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ

๔. รูปถ่าย

๕. รับบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ

    ค่าปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ถ้าขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์

๒. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ (ต้องขอมี

    บัตรประจำตัวประชาชน ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่

    บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุวันครบรอบวันเกิด)                                            ๑๕ นาที

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)

    ๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

หมายเหตุ

    ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ถ้าบัตรประจำตัวประชาชน

หมดอายุเกิน ๖๐ วัน และถ้าผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน

จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ก่อนวันที่บัตรประจำตัว

ประชาชนหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคำขอภายใน ๖๐ วันก่อน

วันที่บัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ

๓. กรณีบุคคลพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอมี

    บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

    ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่พ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น)

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)

    ๒. หลักฐานที่แสดงว่าพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้น

        ไม่ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น คำสั่งให้

        ออกจากราชการ หนังสือแสดงการปลดทหารกอง

        ประจำการ ใบสุทธิที่ระบุวันลาสิกขา ฯลฯ

หมายเหตุ

    ค่าปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ถ้าขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

เกิน ๖๐ วัน นับจากวันพ้นสภาพได้รับยกเว้นไม่ต้องขอมี

บัตรประจำตัวประชาชน

๔. กรณีได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ (ต้องขอ

    มีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้

    สัญชาติไทย)                                                                                                  ๓๐ นาที

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)

    ๒. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา

        หากถึงแก่กรรมให้แสดงใบมรณบัตร กรณีผู้ขอมี

        บัตรประจำตัวประชาชน มีบิดา และมารดาเป็น

        คนต่างด้าว

    ๓. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

๕. กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ต้องขอมี

    บัตรประจำตัวประชาชน ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่

    ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน)                                                                                   ๓๐ นาที

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)

    ๒. หลักฐานที่ใช้ในการเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร

    ๓. เจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

หมายเหตุ

    ค่าปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ถ้าขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

เกิน ๖๐ วัน นับจากวันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

๖. กรณีบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน                 ๓๐ นาที

    ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔)

    ๒. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น เช่น

        บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน

        องค์การของรัฐ

ทะเบียนทั่วไป

ทะเบียนครอบครัว

๑. การจดทะเบียนสมรส

    ๑.๑ การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต                                                          ๓๐ นาทีต่อราย

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัวทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง

                ที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

            ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่สมรส

            ๓. พยานบุคคล ๒ คน (ถ้าไม่มีทางเขตจัดหาให้)

                และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

            ๑. ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงต้องบรรลุนิติภาวะ

            ๑. ถ้าฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงเป็นผู้เยาว์ต้องให้

                บิดา มารดาทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงลงนาม

                ยินยอม

            ๓. ฝ่ายหญิงถ้าเคยจดทะเบียนสมรสมา แต่ได้

                จดทะเบียนหย่ามาแล้ว และจะจดทะเบียน

                สมรสใหม่ต้องทำการหย่ามาแล้วไม่น้อยกว่า

                ๓๑๐ วัน ยกเว้นจดทะเบียนสมรสกับคนเดิม

                หรือใบรับรองแพทย์ว่าไม่เคยตั้งครรภ์

    ๑.๒ การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานเขต                                                      ๓๐ นาที

                                                                                                                        ไม่นับเวลาเตรียมการ

                                                                                                                        หรือการเดินทาง ควร

                                                                                                                        ติดต่อก่อนวันจดทะเบียน

                                                                                                                        สมรส

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัวทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงที่ยัง

                ไม่หมดอายุ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

            ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่สมรส

            ๓. พยานบุคคล ๒ คน

    หมายเหตุ

            การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานเขต ค่าธรรมเนียม

๒๐๐ บาท

            ๑. การจดทะเบียนสมรสของคนสัญชาติไทยกับ

                คนสัญชาติอื่นต้องมีหลักฐานหนังสือรับรอง

                จากสถานทูตหรือสถานกงสุลซึ่งแปลเป็น

                ภาษาไทย และผ่านการรับรองจากสถานทูต

                หรือกระทรวงการต่างประเทศและหนังสือ

                เดินทางที่ต่ออายุแล้ว

            ๒. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักงานเขต

                ผู้ร้องต้องจัดพาหนะรับ-ส่ง หรือจ่ายค่าพาหนะ

                ให้ตามที่จ่ายจริง

๒. การจดทะเบียนหย่า

    ๒.๑ การจดทะเบียนหย่า โดยความยินยอมในสำนัก

            ทะเบียนเดียวกัน                                                                                       ๑ ชม.

                                                                                                                        (ไม่นับเวลาเตรียมการ

                                                                                                                        หรือการเดินทาง ควร

                                                                                                                        ติดต่อก่อนวันจดทะเบียน

                                                                                                                        หย่า)

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัวประชาชนทั้งฝ่ายชาย และ

                ฝ่ายหญิงที่ยังไม่หมดอายุ

            ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่หย่า เอกสาร

                การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

            ๓. ใบสำคัญการสมรสทั้ง ๒ ฝ่าย

            ๔. พยานบุคคล ๒ คน

            ๕. ข้อตกลงการหย่า

    ๒.๒ การจดทะเบียนหย่า โดยความยินยอมต่างสำนัก

            ทะเบียน (สำนักงานเขตหรืออำเภอ)                                                                         ๑ ชม.

                                                                                                                          (นับแต่วันที่เอกสาร

                                                                                                                          ครบถ้วน)

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัว

            ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของคู่หย่า

            ๓. ใบสำคัญการสมรส

            ๔. พยานบุคคล ๒ คน

            ๕. ข้อตกลงการหย่า

    ๒.๓ การจดทะเบียนหย่า โดยคำพิพากษาของศาล                                                ๑ ชม.

                                                                                                                        (ในกรณีไม่ต้องไปศาล)

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัวผู้เกี่ยวข้อง

            ๒. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้เกี่ยวข้อง

            ๓. สำเนาคำพิพากษาอันถึงที่สุด ซึ่งศาลรับรองแล้ว

๓. การจดทะเบียนรับรองบุตร

    ๓.๑ การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน                                       ๑ ชม.

                                                                                                                        (ไม่นับเวลาเตรียมการ

                                                                                                                        หรือการเดินทาง ควร

                                                                                                                        ติดต่อก่อนวันจดทะเบียน

                                                                                                                        รับรองบุตร)

            เอกสารประกอบ

            ๑. บัตรประจำตัวผู้เกี่ยวข้องของบิดา และมารดา

            ๒. ทะเบี