ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง

ของข้าราชการศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๔

------------

 

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๔ "

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ให้ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                            หมวด ๑

                                                   การรักษาราชการแทน

                                                       ---------------

 

                        ข้อ ๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หรือมี

แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามี

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมหลายคน ให้รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งมีอาวุโส

สูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน หากรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้รักษาราชการ

แทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

ผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

                        ข้อ ๕  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือมี

แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน

ศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน

                        ข้อ ๖  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน

ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้

ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดใน

ส่วนราชการนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน หรือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะแต่งตั้งข้าราชการซึ่ง

ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการ

กอง หรือเทียบเท่าในสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

                        ข้อ ๗  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ผู้

อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล หรือผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าส่วน หรือหัวหน้าฝ่ายซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในส่วนราชการนั้นเป็นผู้

รักษาราชการแทน หรือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ

กว่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการสำนักงาน หรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

                        ข้อ ๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามระเบียบนี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนรักษา

ราชการแทน

                        ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นกำหนดหรือแต่งตั้งให้ผู้ดำรง

ตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เป็น

กรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนด้วย เว้นแต่

จะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 

 

                                                                     หมวด ๒

                                                            การปฏิบัติราชการแทน

                                                                   -------------

 

                        ข้อ ๙  บรรดาอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ

การดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) หรือของ

คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) หรือของคณะกรรมการ

ข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) ในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

มิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติ

ราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้

                        (๑) เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการสำนักงาน

ศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง

หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

                        (๒) ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวย

การกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้นได้ตาม

ระเบียบที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด

                        การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ

                        ข้อ ๑๐  เมื่อมีการมอบอำนาจตามข้อ ๙ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่

ต้องปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น

ต่อไปไม่ได้

                        ข้อ ๑๑ การมอบอำนาจตามข้อ ๙ ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึงความรวดเร็วใน

การปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ

และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                        เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

                        ข้อ ๑๒  ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้น

มอบหมาย หรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมี

อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ

                        ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นกำหนดหรือแต่งตั้ง

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจ

หน้าที่เป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการปฏิบัติราชการ

แทนด้วยแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                               สันติ ทักราล

                                                       ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

                                                             ช่วยทำงานในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา

                                                               ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

 

[รก.๒๕๔๔/พ๓๖ง/๑๗/๑๘ เมษายน ๒๕๔๔]

 

                                                                                                อัมพิกา/แก้ไข ๑๐/๑๐/๔๔