ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย

เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ

หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๔

-----------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๓ แห่งพระราช

บัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ

ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงการคลังจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ

ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔"

 

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่

มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๒๓

                        บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หรือข้อตกลงอื่นใดในส่วนที่มี

กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 

                        ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                        "ผู้ประสบภัย" หมายความว่า ผู้ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ

เพราะเหตุผู้นั้นได้กระทำการช่วยเหลือราชการ หรือปฏิบัติงานของชาติตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ทางราชการหรือปฏิบัติการตามหน้าที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติ

การตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติในเมื่อการปฏิบัติการนั้นไม่ขัดกับคำสั่งโดยชอบ

ของเจ้าพนักงาน เว้นแต่การถูกประทุษร้ายหรือการได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเกิดขึ้นจากความ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง

                        "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล" หมายความว่า เงินที่สถานพยาบาล

เรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ดังนี้

                        (๑) ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือกหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรือ

อาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค

                        (๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม

                        (๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้าง

ผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน

พิเศษ

                        (๔) ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

                        "สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถาน

พยาบาลของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

                        "นายอำเภอ" หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

                        "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า

                        (๑) บุตร

                        (๒) คู่สมรส

                        (๓) บิดาหรือมารดา

                        "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

 

                        ข้อ ๕  ผู้ประสบภัยซึ่งเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือ

ผู้ป่วยภายในมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายว่าด้วย

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยอนุโลม

                        ในกรณีที่ผู้ประสบภัยผู้ใด ได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจาก

หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้นั้นจากหน่วยงานอื่นของรัฐแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามระเบียบนี้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

 

                        ข้อ ๖  การขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ยื่นแบบตามที่กำหนด

ท้ายระเบียบนี้ โดยยื่นต่อผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือนายอำเภอ สำหรับ

ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                ๖.๑ หลักฐานหรือคำสั่งในการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ

หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม

                                 ๖.๒ หนังสือรับรองของสถานพยาบาลซึ่งได้ตรวจและให้ความเห็นว่าการ

บาดเจ็บ หรือป่วยเจ็บนั้นมีลักษณะอย่างไร ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างไร

                                 ๖.๓ หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ตามแบบที่กำหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

                                 ๖.๔ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ ๙ และรายงานการสอบสวน

ของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)

                                 ๖.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

                        ข้อ ๗  กรณีผู้ประสบภัยไม่อาจลงลายมือชื่อในคำขอรับด้วยตนเองได้ให้ปฏิบัติ

ดังนี้

                                  ๗.๑ กรณีผู้ประสบภัยมีสติสัมปชัญญะดีแต่ไม่อาจลงลายมือชื่อในคำขอ

รับได้ให้ผู้ประสบภัยพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งให้พยานสองคนลงลายมือชื่อ

รับรองในคำขอรับ และให้บุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นคำขอรับ

แทนผู้ประสบภัยได้โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๖ และหลักฐานเกี่ยวกับผู้ยืนคำขอตามที่

กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลา

ในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติ

ตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม

                                  ๗.๒.  กรณีผู้ประสบภัยไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ และไม่อาจ

ลงลายมือชื่อในคำขอรับได้ หรือมีสติสัมปชัญญะดีแต่ไม่อาจพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อตามข้อ

๗.๑ ได้ ให้บุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอรับ

และยื่นคำขอรับดังกล่าวแทนผู้ประสบภัยได้ โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๖ และหลักฐาน

เพิ่มเติม ดังนี้

                                        ๗.๒.๑  หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่าผู้ประสบภัย

ไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเองได้

                                        ๗.๒.๒ หลักฐานเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

กระทรางการคลังว่าด้วยการขอรับเงิน การพิจารณา และการขยายระยะเวลาในการขอรับเงิน

สงเคราะห์ เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่

มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม

                                  ๗.๓ กรณีตามข้อ ๗.๒ หากไม่มีบุคคลตามที่กำหนดไว้ที่จะลงลายมือชื่อ

ในคำขอรับให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี ที่จะพิจารณาให้

บุคคลใดตามที่เห็นสมควรเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอรับแทนผู้ประสบภัยได้ โดยแนบหลักฐานที่

เกี่ยวข้องตามข้อ ๖ และหลักฐานที่ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ มอบหมายให้บุคคลนั้นเป็น

ผู้ลงลายมือชื่อในคำขอรับแทนผู้ประสบภัย

 

                        ข้อ ๘  กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายก่อนยื่นคำขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นผู้ลงลายมือ

ชื่อในคำขอรับ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๖ และหลักฐานที่เพิ่มเติมดังนี้

                                  ๘.๑ สำเนามรณบัตร

                                  ๘.๒ สำเนาคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้ขอรับ

                                  ๘.๓ หลักฐานเกี่ยวกับทายาท กรณีทายาทของผู้ประสบภัยเป็นผู้ขอรับ

ให้ยื่นหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับเงินการพิจารณา และ

การขยายเวลาในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานชองชาติ

หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอนุโลม

 

                        ข้อ ๙  เมื่อผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอตามข้อ ๖ ได้รับคำขอรับค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วให้สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับให้เสนอ

คำขอรับพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

แต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 

                        ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบางประเภท ไม่อาจ

เบิกได้ตามระเบียบ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ามีเหตุผลความ

จำเป็นที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ก็ให้เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้

ตามสมควรแต่ไม่เกินรายละห้าหมื่นบาท ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายเกินกว่าจำนวน

ดังกล่าวให้คณะกรรมการเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ

 

                        ข้อ ๑๑  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติให้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามข้อ ๙  หรือคณะกรรมการมีมติอนุมัติหรือกระทรวงการ

คลังอนุมัติให้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามข้อ ๑๐ ให้ถือว่าคำสั่งอนุมัติหรือมติ

ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย

                        ให้กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุโดยที่ทำการปกครอง

จังหวัดวางฎีกาเบิกเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลางหรือ

สำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

 

                        ข้อ ๑๒  การรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

                                    ๑๒.๑ กรณีผู้ประสบภัยรับด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

หรือบัตรประจำตัวข้าราชการต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน

                                    ๑๒.๒ กรณีผู้ประสบภัยไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้

บุคคลอื่นมารับแทนตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้และให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร

ประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน

                                    ๑๒.๓ กรณีผู้ประสบภัยไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ หรือไม่

สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อตามข้อ ๗.๒ ให้บุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

ผู้ลงลายมือชื่อขอรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป็นผู้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาลแทนผู้ประสบภัย และให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของ

ผู้รับต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน

                                     ๑๒.๔ กรณีผู้ประสบภัยไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะหรือไม่

สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อได้ และไม่มีบุคคลตามที่กำหนดไว้ลงลายมือชื่อในคำขอรับ

ตามข้อ ๑๐ ให้บุคคลที่ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอพิจารณาให้ลงลายมือชื่อในคำขอรับเป็น

ผู้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแทนผู้ประสบภัยและให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือ

บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน

                                     ๑๒.๕  กรณีผู้ประสบภัยตาย ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้ลงลายมือ

ชื่อในคำขอรับเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน

 

                        ข้อ ๑๓  ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาลของข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

                        ข้อ ๑๔  ผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตาม

หน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในของสถาน

พยาบาลอยู่ก่อนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลคาบเกี่ยวกับวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ให้ได้รับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา

พยาบาลตามระเบียบนี้

 

                        ข้อ ๑๕  ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                                  วราเทพ  รัตนากร

                                                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 

[รก. ๒๕๔๔/พ๑๒๙ง/๖/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔]

 

                                                                                                พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                                ๔ มิ.ย ๒๕๔๕ A