ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๔

-------------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ

จดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา

๓๒ (๒) ของพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงให้วางระเบียบแก้ไขเพิ่ม

เติมไว้ ดังต่อไปนี้

 

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจด

ทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔"

 

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ ของระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

การจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ ๓๖ การจ้างเหมาก่อสร้างของการท่าเรือตามข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ให้ใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป"

 

                        ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๗ ของระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๓

                        "ข้อ ๓๗ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยื่นขอจดทะเบียนภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม

 ๒๕๔๕ และได้รับอนุมัติการจดทะเบียน ให้ประธานกรรมการ กพจม. ออกหนังสือสำคัญการจด

ทะเบียนตามประเภทและชั้นที่ได้รับอนุมัติ โดยให้มีอายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                              พยุงกิจ  จิวะมิตร

                                                            รองผู้อำนวยการ การท่าเรือ ฯ ฝ่ายปฏิบัติการ

                                                                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

                                                                          การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

[รก.๒๕๔๕/พ๑๙ง/๑๐๘/๔ มีนาคม ๒๕๔๕]

 

 

                                                                        พรพิมล/แก้ไข

                                                                         ๒๖/๐๗/๔๕

                                                                        A+B (C)