ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ

ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕

-----------------------------

 

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๘) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๔๕"

 

                        ข้อ    ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 

                        ข้อ    ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "บัญชีกองทุนหมู่บ้าน" และคำว่า "บัญชีเงิน

สะสม" ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ

จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

                        "บัญชีกองทุนหมู่บ้าน" หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุน

หมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล

                        "บัญชีเงินสะสม" หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อ กองทุน

หมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอื่นนอก

เหนือจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ วรรคแรก แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ  ๑๔  ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่า

ราชการจังหวัด เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก

ประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลังจังหวัด สาธาณสุขจังหวัด

เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

องค์กรประชาชนจำนวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ

เป็นอนุกรรมการ และพัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ วรรคสอง แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง

ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต เป็นประธาน แล้วแต่กรณี ปลัด

เทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาหรือผู้ช่วย

ผู้อำนวยการเขต แล้วแต่กรณี คลังจังหวัด ณ อำเภอ หรือหัวหน้าฝ่ายการคลัง แล้วแต่กรณี ผู้ทรง

คุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นอนุกรรมการ

และพัฒนาการอำเภอ หรือ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขต แล้วแต่กรณี เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ทวิ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ในกรณีกองทุนใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องจากโดยสภาพข้อเท็จจริงสุดวิสัยที่จะดำเนินการได้ให้คณะกรรมการ

กองทุนรายงานปัญหาและเสนอระเบียบปฎิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอำเภอพิจารณา และนำเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและประกาศใช้เป็นรายกรณีต่อไป"

 

                        ข้อ    ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ ๓๑ วรรคสาม

 

                        ข้อ    ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๓๑ ทวิ

                        "ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๓๑ ทวิ การอนุมัติเงินกู้ หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะ

กรรมการกองทุนอนุมัติเงินกู้รายหนึ่ง จำนวนไม่เกินสองหมื่นบาท จากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่ายเพื่อการฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน โดยกองทุน

หมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด

ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของกองทุน โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจำวัน จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด"

 

                        ข้อ    ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๓๔ ทวิ

                        "ข้อ ๓๔ ทวิ ให้คณะกรรมการกองทุนเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงิน

ตอบแทนจากผลกำไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้

                                   (๑)  ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกำไร ที่เกิดขึ้นจากการนำเงินจาก

บัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุนหรือเพื่อการฉุกเฉินจะต้องนำเข้า

บัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)

                                   (๒)  ให้กองทุน จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ทุกหกเดือนเพื่อจะได้

รับทราบผลประกอบการของกองทุนโดยรวม

                                   (๓)  ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกำไรสะสมที่เกิดขึ้นมา

ใช้จ่าย หรือนำไปใช้จ่าย และจัดสรรตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนได้กำหนดขึ้น

                                   (๔)  ให้คณะกรรมการกองทุนทำหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ยหรือเงิน

ตอบแทนจากผลกำไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน

พร้อมหลักฐานแล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนได้รับทราบและตรวจสอบ ณ ที่ทำการกองทุน"

 

                        ข้อ  ๑๐  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                        "ข้อ  ๓๕ การกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุน

พิจารณาความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม

พร้อมเงินตอบแทนจากผลกำไร ให้ผู้กู้ชำระให้แล้วเสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

นับแต่วันที่ทำสัญญา ให้กระทำได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                                   (๑)  สมาชิกที่ประสงค์จะชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไป

ติดต่อขอชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภท กับคณะกรรมการกองทุนเพื่อตรวจสอบเงินงวด

(เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไร) ที่จะต้องส่งชำระคืน

                        คณะกรรมการกองทุนจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้หรือ

เงินยืมทุกประเภท ของสมาชิกให้กับสมาชิกจำนวน สาม ฉบับ

                        สมาชิกนำเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไร)

ไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งทำหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้กับ

ธนาคารเพื่อให้ธนาคารถอนเงินจำนวนดังกล่าว

                        ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน)

แล้วนำฝากเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)

                        เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุน

แล้วให้มอบหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ให้

กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และนำไปมอบให้คณะกรรมการ

กองทุนตามระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หนึ่งฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำ

บัญชี หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็น

หลักฐาน หรือ

                                   (๒) กองทุน จัดประชุมโดยมีสมาชิกของกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เพื่อพิจารณาเลือก หรือมอบหมายให้กรรมการกองทุนตาม

จำนวนที่เหมาะสมเป็นผู้รวบรวมและรับชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภท

                        สมาชิกที่ประสงค์จะชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภท ต้องไปติดต่อขอชำระ

คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไรกับกรรมการกองทุน

                        กรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง รับชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม

และเงินตอบแทนจากผลกำไรจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานแล้วจัดทำ

บัญชีรายชื่อ และรายละเอียดของจำนวนเงินที่รับชำระคืนจากสมาชิกส่งมอบให้ธนาคาร

                        เมื่อธนาคารรับเงิน และรายละเอียดตามวรรคสาม จากกรรมการกองทุนให้

ธนาคารนำเงินฝากเข้าบัญชีของผู้กู้ หรือผู้ยืมเป็นรายตัว และให้ถอนเงินตามจำนวนที่นำฝากเข้า

บัญชีรายตัวของผู้กู้ หรือผู้ยืม เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)"

 

                        ข้อ  ๑๑  ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๑ ทวิ

                        "ข้อ ๔๑ ทวิ หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองที่ยังไม่สามารถจัดประชุมเพื่อเปิดเวที

ชาวบ้าน ในการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ ให้อนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอำเภอดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

                                   (๑)  สำรวจจำนวนครัวเรือนของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยจริง

ว่าเป็นจำนวนเท่าใด และเมื่อทราบจำนวนตามข้อเท็จจริง ให้ใช้จำนวนครัวเรือนตามข้อเท็จจริงเป็น

ฐานในการคิดคำนวณจำนวนของสามในสี่ของครัวเรือน

                                   (๒)  เมื่อสำรวจข้อเท็จจริงของครัวเรือนแล้ว ให้จัดประชุมเพื่อเปิดเวที

ชาวบ้าน และดำเนินการจัดประชุมครั้งแรก มีจำนวนผู้แทนครัวเรือนมาไม่ครบสามในสี่ของจำนวน

ครัวเรือนทั้งหมด ให้ดำเนินการจัดประชุมเป็นครั้งที่สอง อีกครั้งหนึ่งและเมื่อจัดประชุมเป็นครั้งที่

สองแล้ว จำนวนผู้แทนครัวเรือนยังไม่ครบตามที่กำหนดให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

                                         ก.  ทำการสำรวจความจำนงของผู้แทนครัวเรือนเป็นรายครัวเรือน

ว่าจะมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดเวทีชาวบ้านหรือไม่

                                         ข.  เมื่อดำเนินการสำรวจความจำนงของผู้แทนครัวเรือนเสร็จสิ้น

แล้ว ให้ดำเนินการประชุมเพื่อเปิดเวทีชาวบ้านเป็นครั้งที่สาม โดยเรียกประชุมเฉพาะผู้แทนครัวเรือน

ที่มีความจำนงเข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่สาม จะต้องไม่น้อยไปกว่าการประชุมทั้ง

สองครั้งที่ผ่านมา และจะต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า

สามในสี่

                                   (๓)  หลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่สาม เสร็จเรียบร้อยแล้วให้

อนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ รวบรวมเอกสารอันประกอบไปด้วย

                                         ก.  บัญชีรายชื่อความจำนงของผู้แทนครัวเรือน

                                         ข.  สำเนาบันทึกรายงานการประชุมเวทีชาวบ้าน

                                         ค.  แบบติดตามสังเกตการณ์คัดเลือกคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ. ๑)

                        จัดส่งให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบว่า

เห็นสมควรให้ถือเป็นการจัดเวทีชาวบ้านโดยสมบูรณ์หรือไม่ และเมื่อคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ

ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี ต่อไป"

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                                              สุวิทย์  คุณกิตติ

                                                                     ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

                                                                        และชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

[รก.๒๕๔๕/พ๔๓ง/๔๔/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕]

 

                                                                                                พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                                ๒๖/๐๘/๔๕

                                                                                                B+A (C)