ประมวลกฎหมายอาญาทหารแก้ไขเพิ่มเติม

พระพุทธศักราช ๒๔๖๙

-----------

                        มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้า ฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในประมวลกฎหมายอาญาทหาร

ที่ได้ตราขึ้นไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทรศก ๑๓๐ ดังต่อไปนี้

                        (๑) ในพระราชปรารภ ความว่า "ขนบธรรมเนียมฝ่ายทหาร" มีอยู่ ๓ แห่ง ใน ๒

แห่งแรกให้แก้เป็น "หน้าที่ฝ่ายทหาร" แห่งหลังให้แก้เป็น "วินัยทหาร"

                        (๒) มาตรา ๔ ความว่า "มาตรา ๔๘ แห่งพระธรรมนูญศาลทหารบก

รัตนโกสินทรศก ๑๒๖" แก้เป็น "มาตรา ๓๘ แห่งพระธรรมนูญศาลทหารบก พระพุทธศักราช

๒๔๖๕"

                        (๓) มาตรา ๘ ความว่า "มาตรา ๕๓ แห่งพระธรรมนูญศาลทหารบก

รัตนโกสินทรศก ๑๒๖" แก้เป็น "มาตรา ๔๐ แห่งพระธรรมนูญศาลทหารบก พระพุทธศักราช

๒๔๖๕"

                        (๔) มาตรา ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖ และ๔๗ ความว่า

"ของกรมทหารบก" แก้เป็น "ของทหารบก" ทุกแห่ง

                        (๕) มาตรา ๓๔ ความว่า "และมันนอนเสีย" แก้เป็น "และมันหลับเสีย"

                        (๖) มาตรา ๓๗ ความว่า "ทหารยามรักษาการอยู่ยามประจำหน้าที่" แก้เป็น

"ทหารยามรักษาการก็ดี หรือแก่ทหารอยู่ยามประจำหน้าที่ก็ดี"

                        (๗) มาตรา ๔๙ ความว่า "กากบาทแดง" แก้เป็น "กาชาด"

                        (๘) มาตรา ๕๑ ความว่า "หรืออยู่ยามประจำที่" แก้เป็น "หรืออยู่ยามประจำ

หน้าที่"  กับความว่า "ท่านว่ามันโทษหนัก" แก้เป็น "ท่านว่ามันมีโทษหนัก"

 

                                    ประกาศมา ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ เป็นปีที่ ๒

ในรัชกาลปัจจุบัน

 

[รก. ๒๔๖๙/-/๕๐๑/๓ ตุลาคม ๒๔๖๙]

 

 

 

                                                                                    สุรินทร์ แก้ไข ๒๐/๐๒/๒๕๔๕

                                                                                                            A+B(C)