ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Home arrow งานวิชาการ arrow งานวิจัยทางกฎหมาย
แบบสอบถามผู้ใช้บริการเว็บไซต์
   การเรียงลำดับ     แสดง # 

  ผลการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการน้ำของต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment)
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการนำที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะกลับมาใช้ประโยชน์ (Land Reclamation))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศไทย
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ (การฟื้นฟูกิจการ) โดย นายบุญศรี กอบบุญ และนายพรชัย อัศววัฒนาพร (เสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2545))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายของฝรั่งเศส โดย นายสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมษายน 2546))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศฝรั่งเศส โดยนายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พฤษภาคม 2546))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายภาพยนตร์ของสิงคโปร์ โดยนายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (มีนาคม 2546))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดำเนินการตามกฎหมายในระดับ
เครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2546))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายภาพยนตร์ของประเทศอังกฤษ โดย นายยอดฉัตร ตสาริกา (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พฤษภาคม 2546))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2545))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พนัสพัฒนา (เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2545))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง มาตรการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง โดย รศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และคณะ (เสนอต่อสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด (2547))
  รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดย รองศาสตราจารย์ นันทวัฒน์ บรมานันท์ และคณะ (เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2547))
  รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และไทย โดย สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (เสนอต่อ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (2542)
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
Show all
   
  TLRC articipates in the free access to law movement, a grouping of the following organizations: