ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Home arrow กฎหมายปัจจุบัน arrow เรียงตามชื่อกฎหมาย
แบบสอบถามผู้ใช้บริการเว็บไซต์
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
ตัวบท
      พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (Update ณ วันที่ 10/03/2542)    
      พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับ Update ล่าสุด)    
      พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖    
      พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542    
      พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐    

กฏหมายลำดับรอง
  ระเบียบ(50)
  พระราชกฤษฎีกา(2)
  ประกาศ(2)
  คำสั่ง(2)
  ข้อบัญญัติ(5)
  กฎกระทรวง(5)
  กฎ(9)

ความเห็น/คำพิพากษา/คำวินิจฉัยอื่น
 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา(23)
 คำวินิจฉัยอื่น(2)

   
  TLRC articipates in the free access to law movement, a grouping of the following organizations: