ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Home arrow กฎหมายปัจจุบัน arrow เรียงตามชื่อกฎหมาย
แบบสอบถามผู้ใช้บริการเว็บไซต์
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ตัวบท
      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับ Update ล่าสุด)    
      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒    

กฏหมายลำดับรอง
  ประกาศ(22)

ความเห็น/คำพิพากษา/คำวินิจฉัยอื่น
 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา(9)

   
  TLRC articipates in the free access to law movement, a grouping of the following organizations: