ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Home arrow กฎหมายปัจจุบัน arrow เรียงตามชื่อกฎหมาย
แบบสอบถามผู้ใช้บริการเว็บไซต์
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒
ตัวบท
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับ Update ล่าสุด)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 09/10/2538)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 06/08/2525)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 02/03/2523)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 12/10/2519)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 17/09/2517)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 15/12/2514)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 19/11/2511)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 18/06/2511)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 20/01/2502)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 06/01/2502)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 08/12/2501)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 04/03/2501)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 17/02/2496)    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482 (Update ณ วันที่ 12/05/2485)    
      พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2517    
      ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 55    
      พระราชบัญญัติ ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2519 พ.ศ. 2525    
      คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 21    
      ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 40    
      ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2541    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2538    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2517    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2496    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2485    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2517    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2511    
      พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 34 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 40 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 55 พ.ศ. 2511    
      ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 34    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 8) พุทธศักราช 2523    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2501    
      พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๒    

กฏหมายลำดับรอง
  ประกาศ(2)
  คำสั่ง(1)
  กฎกระทรวง(8)

ความเห็น/คำพิพากษา/คำวินิจฉัยอื่น
 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา(33)
 คำวินิจฉัยอื่น(2)

วันมาฆบูชา
   
  TLRC articipates in the free access to law movement, a grouping of the following organizations: