ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Home arrow รวมกฎหมายเก่า และ กฎหมายที่ยกเลิกแล้ว
แบบสอบถามผู้ใช้บริการเว็บไซต์
พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗
ตัวบท
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ (ฉบับ Update ล่าสุด)    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 08/10/2527)    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 18/09/2517)    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 29/11/2515)    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 (Update ณ วันที่ 26/11/2511)    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗    
      พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517    
      ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 284    

กฏหมายลำดับรอง
  พระราชกฤษฎีกา(3)
  ประกาศ(1)
  ข้อบังคับ(7)
  กฎกระทรวง(3)

ความเห็น/คำพิพากษา/คำวินิจฉัยอื่น
 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา(40)
 คำวินิจฉัยอื่น(3)

   
  TLRC articipates in the free access to law movement, a grouping of the following organizations: