สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะบบกลาง


กฎกระทรวงและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกลาง

สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่เผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์การจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง

บทความ 

- บทความ เรื่อง การจัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับระบบกลางและการมีส่วนร่วมของประชาชน (บทความ 01)