สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

December 11, 2019 12:12AM

คำอธิบายกฎหมาย

กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย < span style="text-decoration: underline;">สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา -  พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 - หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบ...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat