สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

December 11, 2019 12:12AM

คำอธิบายกฎหมาย

กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา - พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 - หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย - หลักเกณฑ์การจัดท...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat