สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น

December 21, 2020 12:12AM

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟัง และรายงาน RIA พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ

การเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายร่าง พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....    อ่านต่อ

November 27, 2020 12:11AM

รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นฯ (ครั้งที่...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการ ยกเลิกกฎหมาย ครั้งที่ 3 และอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น(ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น หรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ครั้งที่ 3) พ.ศ. ....) ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่า...อ่านต่อ

December 23, 2020 12:12AM

รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทั...

เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการร่างกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล (Digital Ecosystem)              ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระบบกฎหมายของปร...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat