สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะบบกลางและการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย


กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบกลาง
และการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

-  พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไม่เผยแพร่ข้อมูล
  ในระบบกลาง พ.ศ. 2562 

- หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

- หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ฉบับอัพเดท หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบาย+คำแปล

- ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

- หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- ฉบับอัพเดท หลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูล ม.36 ว.6

- คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

-  ตัวอย่าง - คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (ฉบับสั้น)

- บทความ เรื่อง การจัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับระบบกลางและการมีส่วนร่วมของประชาชน

- คำแปล พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา