สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำอธิบายกฎหมาย


กฎหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย

< span style="text-decoration: underline;">สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

-  พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

- หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- ฉบับอัพเดท หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบาย+คำแปล

- ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

- หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

-  ;ฉบับอัพเดท หลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูล ม.36 ว.6

- คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

-  ตัวอย่าง - คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (ฉบับสั้น)