สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย


ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมาย

เรื่อง การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

<<สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา>>

- พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

- คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การใช้ระบบคณะกรรมการ

-  ข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบคณะกรรมการ

- ตัวอย่างกฎหมายที่กำหนดเรื่องการอนุญาต (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ)