สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย

๑. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาต/ใบแทนใบอนุญาต

> ให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

๒. การแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่
> ไม่ควรกำหนดวิธีแสดงใบอนุญาตว่า ให้แสดงในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการของผู้ได้รับใบอนุญาต 

> อาจกำหนดให้แสดงใบอนุญาตด้วยวิธีการอื่น เช่น รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
๓. ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด
> ไม่ควรกำหนดว่าการไม่ขอรับใบแทนต้องรับโทษอาญา

 
๔. ข้อมูลซึ่งอยู่ในความครอบครองของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ทราบอยู่แล้ว

> ไม่ควรกำหนดให้ประชาชนต้องแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่อีก
> ถ้าจำเป็นที่จะให้ประชาชนต้องแจ้งข้อมูล ก็ไม่ควรกำหนดโทษอาญากับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม

๕. การไม่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

> ไม่ควรกำหนดในกฎหมายเฉพาะให้เป็นความผิดอาญาอีก

๖. ในกฎหมาย ควรใช้มาตรการในลักษณะของการจูงใจ แทนมาตรการลงโทษ

๗. ควรยกเลิกการใช้โทษอาญาในเรื่องที่เป็นเรื่องทางแพ่งโดยแท้ เช่น ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

 

 

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา